Načítám ...

Copyright

Copyright

Podmínky užívání webových stránek společnosti Profesia, spol. s r.o. a ochrana autorských a obdobných práv

Společnost Profesia, spol. s r.o., se sídlem Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika (dále jen jako „společnost PROFESIA"), provozovatel webových stránek:

 1. http://www.profesia.sk
 2. http://www.workania.hu
 3. http://www.profesia.cz
 4. http://www.platy.sk
 5. http://www.platy.cz
 6. http://www.fizetesek.hu
 7. http://www.pozicie.sk
 8. http://www.recruitrank.sk
 9. http://www.recruitrank.cz
 10. http://www.recruitrank.hu
 11. http://www.letswork.sk
 12. http://www.letswork.cz
 13. http://www.letswork.hu
 14. http://www.profesiadays.sk
 15. http://www.profesiadays.cz
 16. http://www.hrclub.sk

(dále jen jako „Webové stránky"), opravňuje návštěvníky Webových stránek užívat dokumenty, články, informace, obrázky nebo jakékoli další údaje (dále jen jako „Dokumenty") z Webových stránek za předpokladu, že při jakémkoli použití Dokumentů bude vždy vhodným způsobem uveden přesný zdroj informací, zejména celý název Webových stránek a společnosti, která je provozuje, a datum získání informací. Při každém použití Dokumentů bude zachována dobrá čitelnost použitého zdroje informací, jakož i totožná barva, velikost, typ, řez písma a totožné pozadí.

Použití Dokumentů z Webových stránek je možné výhradně jen pro informativní, osobní účely a účely nekomerčního charakteru. Použité Dokumenty nebudou předmětem kopírování a nebudou veřejně vystaveny v žádném síťovém počítači, a ani vysílány v žádném typu média a ani jinak zpřístupňovány na veřejnosti. Dokumenty nebudou žádným způsobem upravovány, případně jakoukoli formou používány k veřejným či komerčním účelům.

Dokumenty, které splňují pojmovou charakteristiku díla nebo obsahují jakákoli jiná práva duševního vlastnictví, jsou chráněny v souladu se zákonem č. 618/2003 Sb. o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem (autorský zákon) a dalšími příslušnými právními předpisy a mezinárodními úmluvami a smlouvami a následkem jejich neoprávněného použití jakoukoli formou může být porušení autorských nebo jiných obdobných práv.

Předmětem ochrany je rovněž i návrh a struktura Webových stránek, jakož i jejich zdrojový kód. Jakékoli úplné nebo částečné kopírování a napodobování prvků použitých na Webových stránkách je bez předchozího písemného souhlasu společnosti PROFESIA zakázáno. Žádná loga, grafická řešení či obrázky ani další informace z Webových stránek nesmějí být bez předchozího písemného souhlasu společnosti PROFESIA kopírovány ani jinak rozšiřovány.

==divider== Zhotovitelem jakýchkoli databází uveřejněných nebo přístupných na Webových stránkách je společnosti PROFESIA. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti PROFESIA není možno:


 • trvale nebo dočasně přenést celý obsah databáze nebo její podstatné části na jiný nosič jakýmkoli prostředkem či způsobem,
 • uvést celý obsah databáze nebo její podstatné části na veřejnost jakýmkoli rozšiřováním, online propojením či jiným způsobem přenosu.

Uživatel databáze nesmí databázi používat jinak než obvyklým způsobem, přiměřeně a bez újmy oprávněných zájmů společnosti PROFESIA.

Uživatel databáze rovněž nesmí způsobit újmu autorovi a ani jiné oprávněné osobě, které podle příslušných právních předpisů patří práva k dílům nebo jiným předmětům ochrany obsaženým v databázi.

Společnost PROFESIA nezaručuje aktuálnost, přesnost, relevantnost a úplnost informací obsažených v Dokumentech publikovaných na Webových stránkách. Dokumenty jsou poskytovány ve znění uvedeném na Webových stránkách bez jakýchkoli záruk.

Společnost PROFESIA neodpovídá za žádné přímé, nepřímé či následné škody, ani za jakékoli škody vzniklé ztrátou použitelnosti, zisku, a to i v případě smluvního závazku, zanedbání povinnosti, či jiné protiprávní akce, která by mohla vzniknout v souvislosti s využíváním Dokumentů a/nebo informací v nich obsažených. Společnost PROFESIA rovněž neodpovídá za škody související s užíváním Webových stránek.

Dokumenty publikované na Webových stránkách mohou obsahovat nepřesnosti a pravopisné chyby. Do Dokumentů jsou pravidelně zapracovávány změny, přičemž společnost PROFESIA si vyhrazuje právo kdykoli uváděné informace aktualizovat, případně pozastavit jejich dostupnost bez jakéhokoli předchozího upozornění.

Některé odkazy na Webových stránkách přesahují rámec těchto Webových stránek. Servery, na které tyto odkazy směřují, společnost PROFESIA nekontroluje, a proto ani nenese žádnou odpovědnost za obsah či skutečnosti související s odkazovaným WWW serverem.
 
Uživatelé sami nesou náklady na užívání Webových stránek a jakékoli další náklady související se zobrazováním a využíváním Dokumentů. Součástí Webových stránek je i reklama obchodních partnerů společnosti PROFESIA, která je prezentována na základě smluvního vztahu mezi společností PROFESIA a zadavatelem reklamy, a nejde tedy o nevyžádanou reklamu.

Podmínky využívání služeb společnosti PROFESIA jsou upraveny ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti PROFESIA.

Znění podmínek je závazné. Všechna práva, která nejsou vysloveně udělena, jsou vyhrazena společnosti PROFESIA.

 
×