Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Profesia CZ, spol. s r.o. pri poskytovaní služieb

Časť A
Úvodné ustanovenia


Článok I
Všeobecné ustanovenia

 1. Spoločnosť Profesia CZ, spol. s r.o., so sídlom Praha, Nové Město, Opletalova 1015/55, okres Praha Hl.m., PSČ 110 00, IČO 24149055, zapísaná v obchodnom registri, vedenom registrovým súdom v Prahe pod sp. zn.: C 183157(ďalej len „Prevádzkovateľ" alebo aj ako „Dodávateľ"), je prevádzkovateľom internetovej stránky www.profesia.cz a poskytovateľom ďalších služieb (napr. služby RecruitRank, HR aplikácia Mark,) na adrese www.profesia.cz, resp. na iných webových stránkach (ďalej len „Webové stránky") a ako jediná je oprávnená k poskytovaniu a predaju služieb prostredníctvom uvedených Webových stránok.
 2. Prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 89/2012 Sb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Profesia CZ, spol. s r.o. (ďalej len „VOP"), ktoré upravujú niektoré práva a povinnosti Prevádzkovateľa a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa. VOP sú taktiež neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi Prevádzkovateľom a Klientom a sú zverejnené a dostupné v písomnej forme v mieste sídla Prevádzkovateľa a v elektronickej forme na adrese www.profesia.cz.
 3. VOP sú záväzné pre všetkých používateľov Služieb Prevádzkovateľa a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Českej Republike, ako napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákonník a medzinárodných zmlúv, resp. dohôd a zvyklostí.
 4. Všetky právne vzťahy, ktoré nie sú riešené vo VOP, objednávke alebo zmluve medzi Dodávateľom a Objednávateľom resp. Klientom  sa riadia príslušnými ustanoveniamizákona č. 89/2012 Sb. občianskeho zákonníka, zákona č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov, zákona č. 121/2000 Sb.,  autorský zákon a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.


Článok II
Výklad pojmov

 1. Nasledovné pojmy pre účely VOP a pre  vznik, zmenu a zánik právneho vzťahu  medzi Prevádzkovateľom a Klientom sa interpretujú nasledovným spôsobom:


Služby sú služby poskytované Prevádzkovateľom na Webových stránkach alebo v prílohe Profesia, ktorých rozsah a/alebo špecifikácia závisí od aktuálnej ponuky uvedenej v cenníku prevádzkovateľa. Služby môžu byť Prevádzkovateľom ponúkané ako individuálne alebo v rámci tzv. balíkov služieb. Služby sa delia na Služby poskytované Klientom a na Služby poskytované Záujemcom o prácu. Rozsah a druh Služieb poskytovaných Klientom je uvedený v Objednávke a/alebo v Zmluve.

Objednávateľ alebo Klient je fyzická alebo právnická osoba objednávajúca si Služby za odplatu, ak nie je v Zmluve a/alebo Objednávke uvedené inak.

Pracovná ponuka je ponuka Klienta na prácu, resp. pracovnú pozíciu zverejnená na Webových stránkach.

Záujemca o prácu je fyzická osoba, ktorá hľadá prácu s využitím Služieb Prevádzkovateľa.

Životopis je zhrnutie údajov o Záujemcovi o prácu, ktoré vyplnil na Webových stránkach alebo vo forme životopisu alebo na tlačenom formulári doručenom Prevádzkovateľovi.

Životopis v obmedzenom rozsahu je Životopis, v ktorom nie je uvedené meno a priezvisko Záujemcu o prácu a jeho kontaktné údaje (adresa, telefonický kontakt, e-mailová adresa) pre účely prístupu do databázy životopisov v obmedzenom rozsahu.

Konto užívateľa predstavuje možnosť klienta využívať  Služby poskytované prevádzkovateľom, vzniká na základe registrácie Klienta na Webových stránkach prostredníctvom vyplnenia registračného formulára, ak nie je pri konkrétnej Službe výslovne uvedené inak.

Písomná objednávka je objednávka Služieb, vyplnená resp. zadaná Objednávateľom a akceptovaná Prevádzkovateľom, ktorá má formu a obsahové náležitosti stanovené Prevádzkovateľom. Objednávka je vyplnená  priamo na Webových stránkach resp. na základe žiadosti Objednávateľa môže byť zadaná aj prostredníctvom obchodného zástupcu Prevádzkovateľa ako telefonická objednávka alebo vyplnená a písomne poslaná na adresu Prevádzkovateľa.

Telefonická Objednávka je objednávka Služieb, zadaná  prostredníctvom obchodného zástupcu Prevádzkovateľa, na základe žiadosti Objednávateľa. Pri telefonickej objednávke sa vyžaduje identifikácia Objednávateľa.

Zmluva je zmluva uzavretá medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom, na základe ktorej Prevádzkovateľ poskytuje Objednávateľovi Služby; neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, ak Zmluva neurčuje niečo iné, sú VOP a Objednávka. Zmluva  sa uzatvára ústnou formou. Podmienky uzavretia zmluvy sú uvedené v Objednávke a VOP. V zmysle § 272 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zmluva vyžaduje k platnosti písomnú formu iba v prípade, ak aspoň jedna strana pri jednaní o uzatvorení zmluvy prejaví vôľu, aby bola zmluva uzatvorená v písomnej forme.

Platnosť a účinnosť zmluvy je deň potvrdenia objednávky Prevádzkovateľom resp. deň jej podpisu ak sa zmluva uzatvára v písomnej forme.

Zmluvné strany sú Prevádzkovateľ a Klient.

Cenník je cenník Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom, tvorí neoddeliteľnú časť VOP a zmluvy, ak v zmluve nie je dohodnuté inak.

Občiansky zákonník je zákona č. 89/2012 Sb. občiansky zákonník v platnom znení.

Zákon o ochrane osobných údajov je zákon  č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Autorský zákon je zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi v platnom znení.

Cookies sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) Klienta počas používania Webovej stránky. Prevádzkovateľ pomocou cookies skúma účinnosť Webovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení Klienta aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookie. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve Webovej stránky. Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom Webovej stránky, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej si sa pripojil na Našu Internetovú stránku, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia. Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adsense. Toto je možné vypnúť v účte Google. Počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, aj keď v takom prípade je možné, že niektoré funkcie stránky nebudú funkčné.

 1. Ak niektoré pojmy definované vo VOP budú mať v Zmluve a/alebo Objednávke definovaný iný význam, budú vykladané v súlade s ich definíciou uvedenou v Zmluve a/alebo Objednávke.


Časť B
Služby poskytované Záujemcom o prácu


Článok III
Služby pre Záujemcov o prácu

 1. Služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Záujemcom o prácu, sú bezplatné. Medzi Služby poskytované Záujemcom o prácu patrí najmä technická pomoc Prevádzkovateľa pri vyhľadaní pracovnej príležitosti formou sprístupnenia údajov týkajúcich sa Záujemcov o prácu svojim Klientom na Webových stránkach a prípadné doplnkové Služby.
 2. Prevádzkovateľ pomáha Záujemcom o prácu vyhľadať pracovnú príležitosť nasledovnými spôsobmi:
  1. Záujemca o prácu má možnosť prezerať a vyhľadávať Pracovné ponuky podľa vybraných kritérií,
  2. Záujemca o prácu má možnosť vytvoriť si na Webových stránkach automatického agenta pre Pracovné ponuky, ktorý mu bude prostredníctvom e-mailu posielať všetky Pracovné ponuky zodpovedajúce určeným kritériám; na vytvorenie automatického agenta pre Pracovné ponuky sa vyžaduje registrácia Záujemcu o prácu na Webových stránkach,
  3. Záujemca o prácu má možnosť pridať Životopis do databázy Prevádzkovateľa prostredníctvom vyplnenia údajov na Webových stránkach alebo prostredníctvom tlačeného formulára doručeného Prevádzkovateľovi; na pridanie Životopisu do databázy Prevádzkovateľa sa vyžaduje registrácia Záujemcu o prácu na Webových stránkach.
 3. Registrácia Záujemcu o prácu. Záujemca o prácu sa registruje na Webových stránkach prostredníctvom vyplnenia hesla a kontaktnej e-mailovej adresy, na ktorú má Prevádzkovateľ v súlade s ustanovením § 7  zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti v platnom znení možnosť zasielať informácie o nových dostupných službách Prevádzkovateľa. Registrácia Záujemcu o prácu sa vyžaduje k využívaniu niektorých Služieb. Registrovaní Záujemcovia o prácu majú tiež možnosť využívať zdarma niektoré doplnkové Služby na Webových stránkach, ktorých rozsah závisí od aktuálnej ponuky. Ak bude súčasťou týchto doplnkových Služieb poskytovaných Záujemcom o prácu akýkoľvek druh poradenstva, všetky informácie poskytnuté Prevádzkovateľom v rámci tohto poradenstva sú iba orientačné a nezáväzné a v žiadnom prípade nezakladajú zodpovednosť Prevádzkovateľa za úplnosť, vhodnosť a správnosť poskytnutých informácií. Pri vybraných službách môže byť registrácia Záujemcu o prácu vykonaná iba vyplnením kontaktnej e-mailovej adresy, na ktorú bude Záujemcovi o prácu zaslané vygenerované heslo, prostredníctvom ktorého sa bude Záujemca o prácu prihlasovať do svojho konta na Webových stránkach; ustanovenie tohto bodu 3 platí primerane aj pre tento spôsob registrácie.
 4. Záujemca o prácu môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť registráciu.


Článok IV
Evidencia Záujemcov o prácu

 1. Prevádzkovateľ eviduje Záujemcov o prácu v databáze vo forme Životopisu. Údaje o Záujemcoch o prácu zahŕňajú minimálne určenie pohlavia najmä pre účely štatistického spracovania, uvedenie aspoň jedného kontaktného údaju (e-mail, telefón, adresa), najvyššie dosiahnuté vzdelanie, určenie pracovnej oblasti a pracovnej pozície, o ktorú má záujem, určenie lokality, v ktorej hľadá prácu, požadovaný druh pracovného pomeru a dobu sprístupnenia údajov zo Životopisu na Webových stránkach. Uvedenie ďalších údajov v Životopise je na výlučnom rozhodnutí dotknutého Záujemcu o prácu a Prevádzkovateľ uvedenie ďalších údajov nepožaduje. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade neeviduje rodné čísla. Údaje týkajúce sa Záujemcov o prácu Prevádzkovateľ eviduje výlučne za účelom poskytnutia pomoci pri vyhľadaní pracovnej príležitosti formou sprístupnenia údajov týkajúcich sa Záujemcov o prácu svojim Klientom na Webových stránkach. Prevádzkovateľ nevykonáva okrem uvedeného žiadne iné operácie s údajmi týkajúcimi sa Záujemcov o prácu; práva a povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a/alebo na základe príslušných právnych predpisov vydaných nariadení a/alebo rozhodnutí príslušných orgánov a/alebo inštitúcií tým však nie sú dotknuté.
 2. Pri evidencii Záujemcov o prácu Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia príslušných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov.
 3. Vytvorením Životopisu na Webových stránkach alebo vyplnením a zaslaním tlačeného formulára Záujemca o prácu vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé a súhlasí bez výhrad, aby tieto údaje boli sprístupnené prostredníctvom počítačovej siete Internet počas zvolenej doby. Po ukončení tejto doby budú údaje neprístupné a budú uschované v databáze Prevádzkovateľa pre prípad budúcej aktualizácie po dobu maximálne 3 rokov. Po tomto období budú údaje z databázy Prevádzkovateľa vymazané. Záujemca o prácu môže kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa o oznámenie údajov, ktoré o ňom Prevádzkovateľ eviduje, a môže požiadať o vymazanie svojich údajov z databázy Prevádzkovateľa zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle vymazať evidované údaje.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť Životopis tak, aby bol v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov. Prevádzkovateľ si tiež vyhradzuje právo nesprístupniť alebo vymazať z databázy Životopis, ktorý obsahuje výlučne také údaje, ktoré podľa názoru Prevádzkovateľa nie sú dostatočné pre účely jeho sprístupnenia (napr. príliš všeobecné údaje bez vypovedacej hodnoty), resp. Životopis, ktorý podľa názoru Prevádzkovateľa obsahuje nezmyselné alebo nereálne údaje (napr. ak nesúvisia s hľadaním práce, ak obsahujú rôzne politické alebo iné názory, ak obsahujú vulgarizmy a pod.). O rozhodnutí upraviť, nesprístupniť alebo vymazať Životopis podľa tohto odseku Prevádzkovateľ spravidla vopred informuje Záujemcu o prácu, ktorého sa predmetný Životopis týka.
 5. Prevádzkovateľ v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách informuje Klientov, že prostredníctvom Webovej stránky využíva súbory Cookies. Klient používaním Webovej stránky súhlasí s používaním Cookies. Pomocou internetového prehliadača Klient môže Cookies zablokovať alebo aj vymazávať. Prevádzkovateľ informuje Klienta, že blokovanie Cookies môže obmedziť plnohodnotné využívanie Webovej stránky.


Časť C
Služby poskytované Klientom


Článok V
Objednanie Služieb a vznik zmluvného vzťahu

 1. Prevádzkovateľ poskytuje a zabezpečuje pre Klientov najmä nasledovné Služby:
  1. zverejňovanie Pracovných ponúk na Webových stránkach,
  2. prístup do databázy Životopisov na Webových stránkach,
  3. zverejnenie loga Klienta na titulnej stránke Webových stránok,
  4. zverejňovanie reklamných bannerov na Webových stránkach,
  5. zverejňovanie reklamných informácií v centrálnom priestore Webových stránok a v direct mailingu Webových stránok,
  6. návrh a realizácia špecializovaných riešení pre zverejnenie informácií o voľných pracovných miestach Klientov (najmä grafický dizajn)
  7. HR aplikácia Mark,
  8. zverejňovanie inzercie a poskytovanie reklamného priestoru v prílohe Profesia,
  9. ďalšie reklamné produkty podľa cenníka.
 2. Prevádzkovateľ umožňuje Klientom po ich registrácii okamžitý chránený prístup do databázy Životopisov v obmedzenom rozsahu. Po úspešnom preverení Klienta v dostupných informačných zdrojoch Prevádzkovateľ umožňuje Klientom chránený prístup do databázy Životopisov. Ak Prevádzkovateľ pri preverovaní Klienta zistí, že ide o neoprávnenú registráciu (napr. v prípade neexistujúcej, resp. vymyslenej fyzickej alebo právnickej osoby vydávajúcej sa za Klienta alebo v prípade registrácie pod menom inej fyzickej alebo právnickej osoby), okamžite znemožní pôvodne udelený prístup do databázy Životopisov v obmedzenom rozsahu. V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade nových Klientov a Klientov, u ktorých existuje na základe predchádzajúcich skúseností Prevádzkovateľa riziko, že by mohli využívať údaje o Záujemcoch o prácu získané sprístupnením databáz Životopisov v obmedzenom rozsahu a/alebo Životopisov na iné účely v rozpore s článkom VIII odsek 7. týchto VOP, je Prevádzkovateľ oprávnený umožniť takým Klientom po ich registrácii len obmedzený prístup do databázy Životopisov v obmedzenom rozsahu a/alebo Životopisov (resp. neumožniť predaj určitých balíkov Služieb) a uplatniť skrátenú dobu splatnosti faktúr v trvaní 7 dní odo dňa vystavenia faktúry, prípadne vôbec neumožniť alebo zablokovať prístup do databázy Životopisov v obmedzenom rozsahu a/alebo Životopisov, a to najmä v prípade závažného porušenia pravidiel uvedených v týchto VOP. Po umožnení prístupu do databázy Životopisov majú Klienti možnosť vyhľadať vhodných Záujemcov o prácu na voľné pracovné miesto podľa údajov v nich uvedených.
 3. Pre využívanie akýchkoľvek Služieb sa vyžaduje registrácia Klienta na Webových stránkach prostredníctvom vyplnenia registračného formuláru, ak nie je pri konkrétnej Službe výslovne uvedené inak. Klient môže zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť registráciu.
 4. Služby Prevádzkovateľa sa objednávajú na základe písomnej (list, fax, e-mail) alebo  Objednávky so všetkými požadovanými náležitosťami alebo vyplnením príslušného formulára na Webových stránkach. Objednávka môže byť zrealizovaná aj prostredníctvom obchodného zástupcu Prevádzkovateľa. Objednávka je platná až po jej akceptácii Prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ je pred akceptáciou Objednávky oprávnený si telefonicky, faxom alebo inou formou potvrdiť u Objednávateľa údaje uvedené na Objednávke a v prípade pochybností má právo od Objednávateľa požadovať doplňujúce údaje a ďalšie kontaktné údaje (najmä telefonický kontakt na štatutárneho alebo iného oprávneného zástupcu Objednávateľa).
 5. Objednávateľ zadaním Objednávky Prevádzkovateľovi vyslovuje súhlas s prípadným zverejnením svojich osobných údajov Prevádzkovateľom v prípade, ak si toto vyžaduje charakter Služby, ktorú si Objednávateľ u Prevádzkovateľa objednal.
 6. Objednávka musí obsahovať minimálne:
  1. obchodné meno Objednávateľa, u právnických osôb aj právnu formu,
  2. poštovú adresu sídla Objednávateľa (ulica, číslo, poštové smerovacie číslo, mesto alebo obec),
  3. fakturačnú adresu Objednávateľa,
  4. IČO Objednávateľa,
  5. DIČ alebo IČ DPH Objednávateľa,
  6. meno a priezvisko kontaktnej osoby Objednávateľa,
  7. kontaktné údaje Objednávateľa (telefón, fax, e-mail),
  8. druh objednanej Služby,
  9. obdobie, na ktoré si Objednávateľ objednáva Služby,
  10. deň, od ktorého má byť Služba sprístupnená,
  11. v odôvodnených prípadoch môže Prevádzkovateľ vyžadovať, aby Objednávka bola podpísaná zo strany Objednávateľa (príp. aj potvrdená firemnou pečiatkou).


Článok V/a

Podmienky zverejnenia pracovnej ponuky


 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť Pracovnú ponuku tak, aby bola v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov.
 2. Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo nezverejniť:
  1. informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Českej republiky, etickými normami a dobrými mravmi,
  2. Pracovné ponuky, v ktorých Klient podmieňuje sprostredkovanie práce platbou manipulačného alebo iného poplatku,
  3. prezentáciu viacerých Pracovných ponúk v rámci jedného formulára pre Pracovnú ponuku,
  4. neúplné, zavádzajúce alebo nepravdivé údaje v Pracovných ponukách,
  5. informácie o produktoch a službách Klienta (zadávateľa Pracovnej ponuky) v Pracovných ponukách, ktoré majú charakter reklamy alebo propagácie v akejkoľvek forme,
  6. informácie, ktoré môžu poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo iných fyzických a právnických osôb,
  7. Pracovné ponuky erotického charakteru, resp. také, ktoré vzbudzujú podozrenie, že sa môže jednať o tento typ práce,
  8. duplicitné Pracovné ponuky zadané jedným Objednávateľom, ktoré už raz boli uverejnené v priebehu predchádzajúcich 30 dní, ak podľa odôvodneného názoru Prevádzkovateľa je snahou Objednávateľa priradiť k takej duplicitnej Pracovnej ponuke aktuálny dátum s cieľom jej zobrazovania medzi Pracovnými ponukami pri vyhľadávaní na popredných miestach.  Článok VI
Trvanie Zmluvy,  zmena  a zánik zmluvného vzťahu

 1. Zmluvný vzťah sa uzatvára na dobu určitú v trvaní objednanej služby podľa cenníka, účinnosťou odo dňa potvrdenia objednávky Prevádzkovateľom resp. odo dňa podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, ak sa zmluva uzatvára v písomnej forme.
 2. Ak v Zmluve nie je uvedené inak, Zmluvu je možné pred uplynutím doby jej platnosti ukončiť:
  1. písomnou dohodou Zmluvných strán,
  2. písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo Zmluvných strán aj bez uvedenia dôvodu s mesačnou výpovednou dobou, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení písomnej výpovede,
  3. odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán, ak druhá Zmluvná strana poruší svoje povinnosti podľa Zmluvy podstatným spôsobom.
  4. na základe písomného prejavu vôle objednávateľa, ktorá musí byť doručená prevádzkovateľovi pred poskytnutím  objednanej služby.
 3. Písomná výpoveď, resp. písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy musí byť doručené druhej Zmluvnej strane na jej adresu uvedenú v Zmluve, resp. na inú adresu tejto Zmluvnej strany, ktorú táto Zmluvná strana písomne oznámi druhej Zmluvnej strane.
 4. Ak zmluva sa uzatvára na dobu presahujúcu jeden mesiac, a doba využitia dohodnutej Služby nepresiahne 6 mesiacov, zároveň dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou zo strany objednávateľa  Objednávateľovi vznikne nárok na vrátenie pomernej časti dohodnutej ceny, a to vo výške rozdielu medzi cenou za objednanú Službu a cenou Služby určenou ako súčin doby reálneho poskytovania Služieb a jednotkovej ceny Služby podľa Cenníka. Pre účely vrátenia  pomernej časti dohodnutej ceny doba reálneho poskytovania služieb predstavuje dobu určenú v mesiacoch od prvého dňa  mesiaca nasledujúceho po mesiaci začatia poskytnutia dohodnutých služieb Prevádzkovateľom  až do skončenia zmluvného vzťahu vrátene posledného, hoci len začatého mesiaca.   Pre účely vrátenia  pomernej časti dohodnutej ceny jednotkovou cenou Služby sa rozumie, pomerná časť v zmluve dohodnutej ceny, pripadajúca na jeden mesiac v zmluve dohodnutej doby poskytovania Služby.
 5. Ak  zmluva sa uzatvára na dobu presahujúcu jeden mesiac, a doba využitia dohodnutej Služby presiahne 6 mesiacov, Objednávateľovi nevznikne nárok na vrátenie pomernej časti dohodnutej ceny za Služby, ibaže zmluva zanikla výpoveďou zo strany Prevádzkovateľa.
 6. Ak Klient z akéhokoľvek dôvodu zruší už zverejnenú Pracovnú ponuku, Prevádzkovateľ je oprávnený takúto Pracovnú ponuku ďalej nezverejňovať; v takomto prípade klientovi nevznikne nárok na vrátenie pomernej časti dohodnutej ceny.
 7. Ak zmluva zanikne odstúpením Prevádzkovateľa od Zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľa, objednávateľovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny.
 8. Prevádzkovateľ je oprávnený pri vrátení pomernej časti dohodnutej ceny podmieniť úhradou administratívneho poplatku, ibaže zmluva zanikla výpoveďou zo strany Prevádzkovateľa.
 9. Prevádzkovateľ vracia Klientom peňažné čiastky iba v prípade, ak sú v jednotlivom prípade vyššie ako 8 CZK.
 10. Klient je oprávnený so súhlasom a  na základe vzájomnej dohody  s Prevádzkovateľom zmeniť Objednávku; Požiadavka Klienta na skrátenie doby zverejnenia Pracovnej ponuky, ak už táto bola na Webových stránkach zverejnená, je zmenou zmluvných podmienok, na ktorú je v súlade s článkom XIII ods. 2 VOP potrebný súhlas oboch Zmluvných strán. Prevádzkovateľ je oprávnený zmenu Objednávky podmieniť úhradou administratívneho poplatku.

  

Článok VII
Cena Služieb a platobné podmienky

 1. Sadzba ceny za objednané Služby je kalkulovaná podľa Cenníka platného v deň objednania Služieb. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmien Cenníka. Platnosť nového Cenníka začína dňom jeho zverejnenia na webovej stránke Profesia, ak nie je v Cenníku uvedené inak.
 2. Všetky ceny uvedené v Cenníku sú čiastkami, ktoré nezhŕňajú daň z pridanej hodnoty (DPH), pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Sadzba DPH je stanovená podľa platného zákona a je v daňových dokladoch osobitné vyčíslená.
 3. Cenu za Služby je Objednávateľ povinný uhradiť Prevádzkovateľovi bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet uvedený v Zmluve alebo na faktúre riadne a včas. Faktúra (daňový doklad) je Prevádzkovateľom zvyčajne vystavená po sprístupnení Služieb Objednávateľovi, resp. na začiatku obdobia, na ktoré si Objednávateľ objednal Služby. Faktúra bude vystavená spravidla za celé obdobie, na ktoré si Objednávateľ využívanie Služieb objednal. Doba splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, ak v týchto VOP a/alebo Zmluve nie je uvedené inak.
 4. V prípade ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou fakturovanej čiastky, je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať Objednávateľovi úrok z omeškania až do výšky 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, a zároveň je oprávnený dočasne, až do zaplatenia fakturovanej čiastky, pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb. Ak Prevádzkovateľ pozastaví Objednávateľovi poskytovanie Služieb z dôvodov uvedených v predchádzajúcej vete alebo z iných dôvodov uvedených v týchto VOP, nie je povinný poskytnúť Objednávateľovi žiadnu náhradu za ním objednané Služby, ktoré nemohol počas tohto pozastavenia využívať. Nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 5. V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade nových Klientov a Klientov, u ktorých existuje riziko, že by cena Služieb nemusela byť uhradená riadne a včas, je Prevádzkovateľ oprávnený žiadať zálohu alebo platbu vopred na základe vystavenej faktúry s dátumom splatnosti najneskôr v deň, ktorý je označený ako začiatok používania Služieb. V prípade, že platba nebude uskutočnená, Prevádzkovateľ má právo odmietnuť Objednávateľovi objednané Služby sprístupniť.


Článok VIII
Práva a povinnosti Zmluvných strán

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytovať Služby v najvyššej možnej kvalite.
 2. Za obsahovú stránku Pracovných ponúk a / alebo iných oznámení uverejnených na Webových stránkach je v plnom rozsahu zodpovedný Objednávateľ resp. Záujemca o prácu, ktorý Pracovnú ponuku a / alebo oznámenie na Webové stránky umiestnil. V prípade, ak Prevádzkovateľ zistí, že Objednávateľ resp. Záujemca o prácu uverejnil alebo sa chystá uverejniť na webovej stránke Profesia.cz Pracovnú ponuku a / alebo oznámenie, ktoré sú z hľadiska obsahovej stránky akýmkoľvek spôsobom v rozpore s platnými právnymi predpismi, Zmluvou, týmito VOP alebo dobrými mravmi, je oprávnený upozorniť Objednávateľa resp. Záujemcu o prácu na túto skutočnosť, príp. nezverejniť takú Pracovnú ponuku resp. oznámenie.
 3. Ak Pracovná ponuka a / alebo oznámenie Objednávateľa resp. akékoľvek oznámenie Záujemcu o prácu obsahuje akékoľvek grafické znázornenie, logo, fotografiu alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti, za vysporiadanie vzťahov s autorom takého diela zodpovedá v plnom rozsahu výlučne Objednávateľ resp. Záujemca o prácu, ktorý také dielo na Webové stránky umiestnil. Objednávateľ resp. Záujemca o prácu súhlasí s tým, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, zaväzuje sa Objednávateľ resp. Záujemca o prácu tieto nároky uspokojiť a Prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť.
 4. Rozsah využívaných Služieb je závislý od typu objednanej Služby, resp. od typu balíka Služieb, ktoré sa Objednávateľ rozhodne využívať.
 5. Objednávateľ má výlučné právo prístupu k objednaným Službám. Prístup k objednaným Službám je chránený jedinečným prihlasovacím menom a heslom. Objednávateľ je povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť rozsah a/alebo špecifikáciu Služieb podľa vlastného uváženia.
 7. Objednávateľ je oprávnený údaje o Záujemcoch o prácu získané sprístupnením databáz Životopisov v obmedzenom rozsahu a/alebo Životopisov využiť výlučne na vyhľadanie vhodných Záujemcov o prácu na voľné pracovné miesto. Objednávateľ nie je oprávnený využiť údaje o Záujemcoch o prácu získané sprístupnením databáz Životopisov v obmedzenom rozsahu a/alebo Životopisov ani na hromadné kontaktovanie väčšieho množstva Záujemcov o prácu, ak nimi požadovaná pracovná pozícia je odlišná od pracovnej pozície, ktorú má záujem obsadiť Objednávateľ; Prevádzkovateľ také konanie Objednávateľa považuje za spamming. Objednávateľ je povinný chrániť údaje získané sprístupnením databáz Životopisov v obmedzenom rozsahu a/alebo Životopisov pred akýmkoľvek zneužitím a nesmie ich použiť pre seba alebo pre iného na akékoľvek iné účely, najmä je povinný zabezpečiť, aby tieto údaje neboli sprístupnené alebo poskytnuté inej osobe alebo zverejnené. V prípade porušenia tejto povinnosti je Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedný za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. Objednávateľ súhlasí s tým, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, zaväzuje sa Objednávateľ tieto nároky uspokojiť a Prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť. Objednávateľ tiež berie na vedomie, že databáza Životopisov v obmedzenom rozsahu a/alebo Životopisov vytvorená Prevádzkovateľom je predmetom autorského práva Prevádzkovateľa a je chránená podľa zákona č. 121/2000 Sb.,  autorský zákon a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.
 8. Prevádzkovateľ je oprávnený okamžite pozastaviť poskytovanie Služieb Objednávateľovi, ak Objednávateľ závažným spôsobom porušuje Zmluvu a/alebo VOP, najmä ak:
  1. Objednávateľ využíva údaje o Záujemcoch o prácu získané sprístupnením databáz Životopisov v obmedzenom rozsahu a/alebo Životopisov v rozpore s odsekom 7. tohto článku VOP,
  2. Objednávateľ prostredníctvom svojej registrácie umožňuje využívať Služby akejkoľvek inej osobe, ktorá je v databáze Prevádzkovateľa vedená v tzv. deaktivovanom stave z dôvodu neuhradenia akéhokoľvek splatného záväzku voči Prevádzkovateľovi, z dôvodu využívania údajov o Záujemcoch o prácu získaných sprístupnením databáz Životopisov v obmedzenom rozsahu a/alebo Životopisov v rozpore s odsekom 7. tohto článku VOP, alebo z dôvodu iného závažného porušenia Zmluvy a/alebo VOP a/alebo dobrých mravov,
  3. Prevádzkovateľ dodatočne zistí, že registrácia Objednávateľa nebola z akéhokoľvek dôvodu oprávnená (najmä prípady uvedené v článku V ods. 2. týchto VOP),
  4. Prevádzkovateľ zistí, že Objednávateľ využíva Webové stránky a / alebo Služby na (i) hromadné rozosielanie elektronických správ, (ii) rozosielanie správ obsahujúcich informácie o produktoch a službách Objednávateľa, (iii) rozosielanie správ obsahujúcich informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Českej republiky, etickými normami a dobrými mravmi alebo ktoré môžu poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo iných fyzických a právnických osôb,
  5. Objednávateľ koná v rozpore so Zmluvou a/alebo týmito VOP a/alebo dobrými mravmi, a ak tým, najmä na základe negatívnych ohlasov zo strany používateľov Webových stránok, môže byť podľa odôvodneného názoru Prevádzkovateľa poškodené jeho dobré meno a znížená a/alebo ohrozená úroveň kvality poskytovaných Služieb.
 9. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Prevádzkovateľovi za objednané a/alebo poskytnuté Služby cenu uvedenú v Zmluve a/alebo Objednávke a/alebo Cenníku.

  

Článok IX
Reklamačný poriadok

 1. Objednávateľ má právo reklamovať chybu, ktorá sa vyskytla na strane Prevádzkovateľa. Objednávateľ je zároveň oprávnený v rámci reklamačného postupu požadovať primeranú náhradu škody, ktorá mu preukázateľne vznikla v dôsledku chyby na strane Prevádzkovateľa, alebo žiadať primeranú zľavu z ceny.
 2. Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď Objednávateľ chybu zistil, alebo mohol zistiť.
 3. Reklamáciu je Objednávateľ oprávnený uskutočniť písomne (poštou na adresu sídla Prevádzkovateľa, faxom na číslo: +421 2 32 20 91 18, e-mailom na adresu: reklamace@profesia.cz), pričom reklamácia musí byť doručená Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 7 dní odo dňa je prevzatia.
 4. Chybou na strane Prevádzkovateľa sa rozumie nefunkčnosť Služieb, uvedených v Objednávke, a to po dobu dlhšiu ako 6 hodín za obdobie predchádzajúcich 24 hodín. Chybou na strane Prevádzkovateľa nie je, ak Služby nie sú u Objednávateľa dostupné v dôsledku výpadku pripojenia Objednávateľa na sieť Internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá.
 5. Zľava z ceny sa uplatňuje formou dobropisu alebo ponúknutia náhradných Služieb.
 6. Námietky voči vystaveným faktúram, ktoré by mali za následok obmedzenie práva na vznik pohľadávky Prevádzkovateľa voči Objednávateľovi, je povinný Objednávateľ uplatniť písomne u Prevádzkovateľa a to do 7 dní odo dňa, keď mu bola faktúra doručená.


Časť D
Spoločné a záverečné ustanovenia


Článok X
Obmedzenie zodpovednosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené poskytnutím údajov z databázy Životopisov v obmedzenom rozsahu a/alebo Životopisov svojim Klientom. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za akékoľvek priame či nepriame škody spôsobené zverejnením Pracovných ponúk na webovej stránke Profesia.
 2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsahovú časť zverejnených Pracovných ponúk a ani akýchkoľvek iných oznámení uverejnených na Webových stránkach Objednávateľmi, Záujemcami o prácu alebo akýmikoľvek inými osobami a ani za ich gramatickú správnosť a ani za pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených v databáze Životopisov v obmedzenom rozsahu a/alebo Životopisov.
 3. Prevádzkovateľ negarantuje Záujemcom o prácu nájdenie vhodnej pracovnej príležitosti a ani trvanie pracovného alebo obdobného pomeru. Prevádzkovateľ negarantuje Klientom nájdenie vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície a jeho zotrvanie v pracovnom alebo obdobnom pomere.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií umiestnených na Webových stránkach a neposkytuje žiadnu záruku pri používaní takých informácií na príslušný účel.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním Webových stránok, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.
 6. Činnosťou Prevádzkovateľa nie je činnosť sprostredkovania zamestnania za úhradu podľa zákona č. 435/2005 Sb., o zamestnanosti v platnom znení.


Článok XI
Spoločné ustanovenia

 1. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi Zmluvnými stranami, sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním s cieľom vyriešiť spor dohodou. V prípade, ak sa Zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v Českej republike.
 2. Všetky oznámenia a ďalšie úkony vrátane právnych úkonov, ktoré majú byť podľa Zmluvy alebo príslušných právnych predpisov urobené písomne alebo budú urobené písomne, sa budú doručovať druhej Zmluvnej strane osobne, kuriérskou službou alebo poštou na poslednú známu adresu tejto Zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak adresát odmietne prevziať zásielku, a to dňom jej odmietnutia, alebo ak sa zásielka vráti odosielateľovi z akéhokoľvek dôvodu ako nedoručená, a to dňom jej vrátenia odosielateľovi.
 3. V zmysle § 7 zákona číslo 480/2004 Sb. klient resp. záujemca o prácu súhlasí s využívaním elektronického kontaktu ním uvedeného v konte klienta, resp. záujemcu o prácu za účelom poskytnutia obchodných ponúk a reklamných materiálov týkajúcich sa výrobkov a služieb Profesia CZ, spol. s r.o., ako aj výrobkov a produktov tretích subjektov.


Článok XII
Záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje Klientov formou zverejnenia zmien na Webových stránkach s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.
 2. Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len na základe súhlasu oboch Zmluvných strán.
 3. Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať informácie, získané v rámci vzájomnej spolupráce, tretím osobám. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že on a jeho oprávnené osoby, ktoré pri výkone svojej práce prichádzajú do styku s osobnými údajmi Objednávateľa a/alebo Záujemcov o prácu, budú zachovávať mlčanlivosť o nich podľa Zákona o ochrane osobných údajov, a nevyužijú ich pre osobnú potrebu a sprístupnenie tretím osobám bez súhlasu dotknutej osoby. Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a/alebo rozhodnutí dotknutých orgánov.
 4. Všetky vzťahy neupravené v Zmluve a/alebo VOP sa riadia platnými právnymi predpismi ČR.
 5. V prípade, ak sa niektoré ustanovenia Zmluvy a/alebo VOP stanú celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú takéto neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie nahradiť ustanovením novým a to takým, ktoré sa svojím zmyslom a účelom blíži nahradzovanému ustanoveniu a zmluvnej vôli, ktorú v ňom Zmluvné strany prejavili. Do doby dosiahnutia dohody sa namiesto takýchto neplatných, neúčinných a nevykonateľných ustanovení použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.
 6. Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred VOP. Pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou Zmluvných strán v Zmluve.
 7. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 29.09.2015.