Copyright

Podmínky používání webových stránek společnosti Profesia, spol. s r.o. a ochrana autorských a obdobných práv

Společnost Profesia, spol. s r.o., se sídlem Pribinova 19, 811 09 Bratislava (dále jen jako „společnost PROFESIA"), provozovatel webových stránek:

 1. http://www.profesia.sk
 2. http://www.workania.hu
 3. http://www.profesia.cz
 4. http://www.platy.sk
 5. http://www.platy.cz
 6. http://www.fizetesek.hu
 7. http://www.pozicie.sk
 8. http://www.recruitrank.sk
 9. http://www.recruitrank.cz
 10. http://www.recruitrank.hu
 11. http://www.profesiadays.sk
 12. http://www.profesiadays.cz
 13. http://www.hrclub.sk
 14. http://www.dielne.sk
 15. http://www.edujobs.sk
 16. http://www.domelia.sk
 17. http://www.domelie.cz

(dále jen jako „Webové stránky"), opravňuje návštevníky Webových stránek používat dokumenty, články, informace, obrázky nebo jakékoli další údaje (dále jen jako „Dokumenty") z Webových stránek za předpokladu, že při jakémkoli použití Dokumentů bude vždy vhodným způsobem uveden přesný zdroj informací, zvláště celý název Webových stránek a společnosti, která je provozuje, a datum získání informací. Při každém použití Dokumentů bude zachována dobrá čitelnost použitého zdroje informací, jakož i stejná barva, velikost, typ, řez písma a stejné pozadí.

Použití Dokumentů z Webových stránek lze výhradně jen pro informativní, osobní účely a účely nekomerčního charakteru. Použité Dokumenty nebudou předmětem kopírování a nebudou ani veřejně vystaveny v žádném síťovém počítači, a ani vysílány v žádném typu média a ani jinak zpřístupňovány veřejnosti. Dokumenty nebudou žádným způsobem upravovány, příp. jakoukoli formou používány pro veřejné nebo komerční účely.

Dokumenty, které splňují pojmovou charakteristiku díla nebo obsahují jakákoli jiná práva duševního vlastnictví, jsou chráněny v souladu se zákonem č. 618/2003 S.z. o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem (autorský zákon) a dalšími příslušnými právními předpisy a mezinárodními dohodami a smlouvami a následkem jejich neoprávněného použití jakoukoli formou může být porušení autorských nebo jiných obdobných práv.

Předmětem ochrany je stejně tak i návrh a struktura Webových stránek, jakož i jejich zdrojový kód. Jakékoli úplné nebo částečné kopírování a napodobování prvků použitých na Webových stránkách je bez předcházejícího písemného souhlasu společnosti PROFESIA zakázáno. Žádná loga, grafické řešení nebo obrázky a ani další informace z Webových stránek nesmí být bez předcházejícího písemného souhlasu společnosti PROFESIA kopírovány ani jinak rozšiřovány.

Zhotovitelem jakýchkoli databází zveřejněných nebo přístupných na Webových stránkách je společnost PROFESIA. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti PROFESIA není možné vykonávat:

 1. trvalé nebo dočasné přenesení celého obsahu databáze nebo její podstatné části na jiný nosič jakýmkoli prostředkem nebo způsobem,
 2. uvést celý obsah databáze nebo její podstatné části na veřejnosti jakýmkoli rozšiřováním, online propojením nebo jiným způsobem přenosu.


Uživatel databáze nesmí databázi používat jinak než obyčejně, přiměřeně a bez újmy oprávněných zájmů společnosti PROFESIA.

Uživatel databáze rovněž nesmí způsobit újmu autorovi a ani jiné oprávněné osobě, které patří práva podle příslušných právních předpisů k dílům nebo jiným předmětům ochrany obsaženým v databázi.

Společnost PROFESIA nezaručuje aktuálnost, přesnost, relevantnost a úplnost informací obsažených v Dokumentech publikovaných na Webových stránkách. Dokumenty jsou poskytovány ve znění uvedeném na Webových stránkách bez jakýchkoli záruk.

Společnost PROFESIA nezodpovídá za žádné přímé, nepřímé, či následné škody, ani za jakékoli škody vzniklé ztrátou použitelnosti, zisku a to i v případe smluvního závazku, zanedbání povinnosti či jiné protiprávní akce, které by mohly vzniknout v souvislosti s využíváním Dokumentů a/nebo informací v nich obsažených. Společnost PROFESIA rovněž nezodpovídá za škody související s používáním Webových stránek.

Dokumenty publikované na Webových stránkách mohou obsahovat nepřesnosti a pravopisné chyby. Do Dokumentů jsou pravidelně aplikovány změny, přičemž společnost PROFESIA si vyhrazuje právo kdykoli uváděné informace aktualizovat, příp. pozastavit jejich dostupnost bez jakéhokoli předchozího upozornění.

Některé odkazy na Webových stránkách přesahují rámec těchto Webových stránek. Servery, na které jsou tyto odkazy směrovány společnost PROFESIA nekontroluje, a proto ani nenese žádnou zodpovědnost za obsah, či skutečnosti související s odkazovaným WWW servrem.

Uživatelé nesou sami náklady na užívání Webových stránek a jakékoli další náklady související se zobrazováním a využíváním Dokumentů. Součástí Webových stránek je i reklama obchodních partnerů společnosti PROFESIA, která je prezentována na základě smluvního vztahu mezi společností PROFESIA a zadavatelem reklamy a nejde tedy o nevyžádanou reklamu.

Podmínky využívání služeb společnosti PROFESIA jsou upravené ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti PROFESIA.

Znění podmínek je závazné. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena společnosti PROFESIA.