Odborný rada - systémový inženýr

Správa státních hmotných rezerv

Místo práce
Olomoucký kraj (Práce vyžaduje cestování)
Druh pracovního poměru
plný úvazek
Termín nástupu
Leden 2020 nebo dle dohody
Mzdové podmínky (brutto)
30 000 Kč/měsícOdměny

Informace o pracovním místě

Náplň práce, pravomoci a zodpovědnosti

služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
- celostátní koordinace vytváření a rozvoje informačních systémů v rámci obecných koncepcí a zásad, včetně hodnocení projektů a kontroly dodržování zásad u informačních systémů;
- správa LAN/WAN;
- správa SIEM;
- komunikace a spolupráce poskytovateli nakupovaných služeb ICT, odbornými útvary, a uživateli;
- koordinační činnost v oblasti ochrany ICT, antivirové ochrany a datové dostupnosti;
- správa provozních a rozvojových aktivit v oblasti kybernetické bezpečnosti ve spolupráci s bezpečnostním útvarem;
- implementace obecně závazných právních a prováděcích předpisů kybernetické bezpečnosti do metodických postupů v oblasti ICT;
- příprava informačních výstupů za spravovanou oblast se zaměřením na kybernetickou bezpečnost;
- poskytování podpory uživatelům a školící činnost pro zaměstnance.

Zaměstnanecké výhody, benefity

Pružná pracovní doba, stravenky, indispoziční volno, rekreační zařízení

Informace o náboru

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 6. ledna 2020, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu
2
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu (Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, Praha 5, 150 85), nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu ([email protected]) nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: 4iqaa3x).
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy:
„NEOTEVÍRAT – VŘ – 18185/19-SSHR“
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který:
1) splňuje základní předpoklady stanovené ZSS, tj.:
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru (§ 25 odst. 1 písm. a) ZSS);
Žadatel dokládá písemným čestným prohlášením o státním občanství (formou zaškrtnutí příslušného pole ve formuláři žádosti) nebo kopií průkazu totožnosti, originál dokladu předloží žadatel při pohovoru (§ 25 odst. 1 písm. a) a b) ve spojení s § 26 ZSS) občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz totožnosti občana Evropské unie nebo občana státu Norsko, Lichtenštejnsko, Island, průkaz o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie, jiný doklad prokazující totožnost občana Evropské unie, včetně občanství některého z jiných členských států Evropské unie (např. potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky); jako doklad osvědčující státní občanství lze též doložit osvědčení o státním občanství;
a) dosáhl věku 18 let (§ 25 odst. 1 písm. b) ZSS);
b) je plně svéprávný (§ 25 odst. 1 písm. c) ZSS);
Žadatel dokládá písemným čestným prohlášením (§ 26 odst. 1 věta šestá ZSS) formou zaškrtnutí příslušného pole ve formuláři žádosti;
c) je bezúhonný (§ 25 odst. 1 písm. d) ZSS);
Žadatel dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů. Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti;
d) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo (§ 25 odst. 1 písm. e) ZSS), tj. vysokoškolského v magisterském studijním programu;
Žadatel dokládá úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání. Při podání žádosti lze doložit pouze písemné čestné prohlášení formou zaškrtnutí a doplnění příslušného pole ve formuláři žádosti. Uvedenou listinu lze doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
e) má potřebnou zdravotní způsobilost (§ 25 odst. 1 písm. f) ZSS);
Žadatel dokládá písemným čestným prohlášením (§ 26 odst. 3 věta první ZSS) obsaženým v žádosti;
2) splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. b) ZSS služebním předpisem č. 8/2019, kterým se vydává sedmá systemizace služebních a pracovních míst Správy státních hmotných rezerv, kterým je:
- způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „V“ (bezpečnostní prověrka pro stupeň utajení „Vyhrazené“) v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně
3
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů nebo písemný souhlas s následným podáním žádosti o vydání příslušného dokladu.
Žadatel dokládá úředně ověřenou kopii platného Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení na stupeň utajení „Vyhrazené“, popřípadě i úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na stupeň utajení „Důvěrné“, „Tajné“ nebo „Přísně tajné“. Pokud žadatel nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 ZSS, lze k žádosti přiložit souhlas s následným podáním žádosti.
Omezení některých práv státních zaměstnanců (§ 81 ZSS):
- Státní zaměstnanec nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů obchodních korporací provozujících podnikatelskou činnost, s výjimkou případů, kdy byl do těchto orgánů vyslán služebním orgánem; vyslaný státní zaměstnanec jedná v těchto orgánech jako zástupce státu, je povinen prosazovat jeho zájmy a nesmí od příslušné obchodní korporace pobírat odměnu, nestanoví-li zákon jinak. Zákaz pobírat odměnu trvá i v době po skončení služebního poměru. (§ 81 odst. 1 ZSS)
- Státní zaměstnanec může vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle tohoto zákona pouze s předchozím písemným souhlasem služebního orgánu. (§ 81 odst. 2 ZSS)
Žádost zaslaná do výběrového řízení musí obsahovat tyto údaje:
- označení a adresa služebního orgánu, kterému je žádost adresována
- jméno, příjmení, titul
- datum narození
- adresu bydliště a adresu pro doručování (pokud je odlišná od místa bydliště)
- ID datové schránky, telefonické spojení, případně e-mail
- název služebního místa, na které je výběrové řízení vyhlášeno, odbor, oddělení
- prohlášení o svéprávnosti – není-li zvláštní přílohou
- prohlášení o zdravotní způsobilosti – není-li zvláštní přílohou
- státní občanství
- prohlášení o dosaženém vzdělání – není-li zvláštní přílohou
- seznam příloh
- datum, podpis žadatele
K žádosti je nutné doložit:
- není-li žadatel státním občanem České republiky, předloží doklad prokazující znalost českého jazyka nebo doklad prokazující, že se na žadatele vztahuje výjimka z prokazování znalosti českého jazyka (§ 25 odst. 2 ZSS),
- originál nebo úředně ověřenou kopii platného oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení „Vyhrazené“, podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (je-li žadatel jeho držitelem). Pokud žadatel nedisponuje příslušným dokladem, lze k žádosti přiložit souhlas s následným podáním žádosti o vydání osvědčení prokazujícího způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.
4
K žádosti je vhodné doložit:
- strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
- doklad o splnění úřednické zkoušky státních zaměstnanců, nebo doklad o vykonané zkoušce odborné způsobilosti úředníka dle zákona č. 312/2002 Sb.
- motivační dopis
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Datum vyvěšení tohoto oznámení na úřední desku Správy státních hmotných rezerv a zveřejnění jeho elektronické verze na www stránkách Správy státních hmotných rezerv: 5. prosince 2019.
Datum sejmutí tohoto oznámení z úřední desky Správy státních hmotných rezerv a odstranění jeho elektronické verze z www stránek Správy státních hmotných rezerv: 7. ledna 2020.

Požadavky na zaměstnance

Pozici vyhovují uchazeči se vzděláním

vysokoškolské II. stupně

Vzdělání v oboru

IT

Jazykové znalosti

Anglický jazyk - Středně pokročilý (B2)

Řidičský průkaz

A, B, C

Počet let praxe

2

Inzerující společnost

Stručná charakteristika společnosti

Správa státních hmotných rezerv (dále jen „Správa“) je ústředním orgánem státní správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv. Byla zřízena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů. Její působnost je upravena zejména zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.

V čele Správy je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda. Zásady činnosti Správy a zásady její organizace stanoví Statut Správy státních hmotných rezerv schválený usnesením vlády ze dne 3. prosince 2001 č. 1293.

Adresa společnosti

Správa státních hmotných rezerv
Šeříková 616/1
15000 Praha 5 - Malá Strana
http://www.sshr.cz/
ID: 3826549  Posting date: 3.1.2020  Lower salary limit (gross): 30 000 Kč/měsíc