Ochrana osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů na webové stránce www.profesia.cz

Obsah:

Úvodní ustanovení
Správce osobních údajů
Zásady zpracování a bezpečnost Osobních údajů
Zpracování osobních údajů při poskytování služeb na webové stránce
Subdodavatelé
Cookies
Doplňky (pluginy)
Práva subjektů údajů

1. Úvodní ustanovení

Společnost Profesia CZ, spol. s r.o. Vám děkuje za návštěvu její webové stránky. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto Vás chceme informovat o podmínkách zpracování Vašich osobních údajů, které při návštěvě naší webové stránky a při využívání našich služeb zpracováváme.

Profesia CZ, spol. s r. o. vydává tento dokument, který obsahuje základní zásady zpracování osobních údajů při návštěvě a poskytování služeb prostřednictvím webové stránky www.profesia.cz (dále jen „webová stránka“).

Dovolujeme si Vás požádat o pečlivé přečtení těchto Zásad zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“). Tyto Zásady jsou stále dostupné na webové stránce, kde si je můžete kdykoliv prohlédnout nebo uložit do svého zařízení.

Případná změna právních předpisů nebo změna v našich interních procesech mohou způsobit úpravu těchto pravidel zpracování osobních údajů, proto si Profesia CZ, spol. s r. o. vyhrazuje právo na změnu a doplnění těchto Zásad.

2. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je:

Profesia CZ, spol. s r. o.,

Adresa: Profesia CZ, spol. s r.o., Opletalova 1015/55, Praha, Nové Město PSČ 110 00, Česká republika

IČO: 24149055

Zapsaná: zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném rejstříkovým soudem v Praze pod sp. zn.: C 183157

Tel.: +420 228 886 564

E-mail: [email protected]

(dále jen „Profesia nebo Správce“)

3. Zásady zpracování a bezpečnost Osobních údajů

Osobní údaje Profesia zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES o ochraně osobních údajů, a jinými platnými právními předpisy (dále jen „Obecné nařízení o ochraně údajů“).

Základními zásadami zpracování Vašich osobních údajů jsou:

„Zásada zákonnosti, spravedlnosti a transparentnosti“ – Vaše osobní údaje zpracováváme vždy zákonným způsobem, spravedlivě a transparentně,

„Zásada omezení účelu“ – Vaše osobní údaje jsou získávány na konkrétně určené, výslovně uvedené a legitimní účely a nejsou dále zpracovávány způsobem, který není slučitelný s původním účelem jejich zpracování,

„Zásada přesnosti“ – zpracováváme pouze osobní údaje, které jsou přesné a podle potřeby i aktualizované,

„Zásada minimalizace údajů“ – zpracováváme pouze konkrétní osobní údaje, které jsou nezbytné k dosažení účelu jejich zpracování,

„Zásada minimalizace uchovávání“ – uchováváme Vaše osobní údaje ve formě, která umožňuje Vaši identifikaci pouze do doby, dokud je to nezbytné k účelům, ke kterým se osobní údaje zpracovávají,

„Zásada integrity a důvěrnosti“ – osobní údaje zpracováváme způsobem, který zaručuje jejich přiměřenou bezpečnost, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, a to prostřednictvím přiměřených technických nebo organizačních opatření.

4. Zpracování osobních údajů při návštěvě a poskytování služeb na webové stránce

Ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů ze strany Profesie najdete níže informace o konkrétních procesech, rozsahu a účelech zpracování údajů, právních základech zpracování a příslušné době jejich uchovávání.

4.1. Zpracování osobních údajů při návštěvě webové stránky

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje návštěvníků webové stránky zaznamenáváme a používáme pouze v rozsahu potřebném k provozování funkční webové stránky a jejího obsahu a služeb. To znamená, že shromažďujeme pouze osobní údaje, které Váš prohlížeč automaticky přenáší a dočasně se ukládají do logovacího souboru. Jde o tyto údaje: IP adresa požadujícího počítače, datum a čas přístupu, název a URL převzatého souboru, webová stránka, ze které se uskutečňuje přístup, použitý prohlížeč a případně i operační systém Vašeho počítače, ale i jméno Vašeho provozovatele přístupu k internetu.

Účelem zpracování těchto údajů je všeobecná administrativa webové stránky, zabezpečení hladkého připojení na webovou stránku a zajištění pohodlného používání webové stránky.

Právní základ

Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně údajů, protože zpracování výše uvedených údajů je nezbytné k provozování webové stránky. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů za tímto účelem zpracování není zákonným ani smluvním požadavkem, ale bez jejich zpracování není možné naší webovou stránku navštívit. Proti zpracování těchto údajů je subjekt údajů oprávněn vznést námitky.

Doba uchovávání

Osobní údaje se zpracovávají po dobu nezbytnou k dosažení účelu jejich zpracování. Osobní údaje subjektu údajů se vymažou, pokud dojde k naplnění účelu.

4.2. Kontaktní formulář

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Návštěvník webové stránky je na základě vlastního rozhodnutí oprávněn kontaktovat Profesii prostřednictvím online kontaktního formuláře. K používání kontaktního formuláře je nezbytné, abyste nám poskytli následující údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, obsah zprávy. Účelem zpracování osobních údajů je zabezpečení vzájemné komunikace a vyřízení Vašich podnětů, resp. reklamací.

Právní základ

Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně údajů, tj. Váš výslovný souhlas. Zpracování osobních údajů je nezbytné k vyřízení Vaší žádosti, proto žádáme, abyste nám za tímto účelem poskytli svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů za tímto účelem není zákonným ani smluvním požadavkem, ale bez jejich zpracování není možné Vaši žádost či jiný podnět řádně vyřídit. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat.

Doba uchovávání

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat, v opačném případě Vaše osobní údaje Profesia zpracovává po dobu 3 let od jejich získání. Po uplynutí tohoto období budou Vaše osobní údaje vymazány.

4.3. Newsletter (informace o novinkách)

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Návštěvníci webové stránky mají možnost se přihlásit k odběru newsletteru. Newsletter plánujeme posílat i osobám, které se k odběru newsletteru nepřihlásily, ale jejich e-mailovou adresu jsme získali přímo v souvislosti s poskytováním našich služeb. Účelem zpracování osobních údajů je informovat návštěvníky webové stránky, resp. naše klienty, o novinkách týkajících se našich služeb. Pro přihlášení k odběru a zasílání Newsletteru zpracováváme Vaše následující údaje: e-mailová adresa.

Právní základ

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání newsletteru je založeno na oprávněném zájmu Profesie podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Obecného nařízení o ochraně údajů. Poskytnutí osobních údajů za tímto účelem není zákonným ani smluvním požadavkem, ale bez jejich zpracování není možné Vám newsletter posílat.

Pokud jste se přihlásili k odběru newsletteru, právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně údajů, tj. Váš souhlas.

Z odběru newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit. Odhlášení z odběru newsletteru považujeme za námitku proti příslušnému zpracování osobních údajů, na což máte právo podle čl. 21 odst. 1 a 2 Obecného nařízení o ochraně údajů.

Po odhlášení z odběru newsletteru Vám již nebudeme zasílat tyto elektronické zprávy a nebudeme za tímto účelem zpracovávat Vaše osobní údaje.

Doba uchovávání

Vaše osobní údaje budeme za účelem odběru a zasílání newsletteru uchovávat po dobu, po kterou budete přihlášeni k odběru newsletteru, nebo do uplynutí 3 let od udělení Vašeho souhlasu.

4.4. Osobní údaje v databázi životopisů

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Mezi služby poskytované zájemcům o práci patří možnost si prostřednictvím online formuláře vyplněného na webové stránce nebo prostřednictvím tištěného formuláře doručeného na adresu společnosti Profesia nebo Profesia , spol. s r.o. se sídlem Pribinova 19, Bratislava , Slovenská republika, vytvořit životopis a zpřístupnit/poskytnout jej v databázi životopisů vytvořené na webové stránce obchodním partnerům Profesie.

Databáze životopisů je společnou databází výše uvedených společností, které ji tvoří společně a osobní údaje v ní zpracovávají jako společní správci. Vzájemná spolupráce společných správců byla deklarována v písemné smlouvě, která se uzavřela na dobu neurčitou a určuje podmínky zpracování osobních údajů mezi společnými správci.

Společní správci se dohodli:

- kontaktním místem pro subjekty údajů bude každý ze společných správců, přičemž informaci o kontaktním místě na svém internetovém sídle zveřejní každý ze společných správců,

- subjekt údajů může uplatnit svá práva podle Obecného nařízení o ochraně údajů u každého ze společných správců a vůči každému ze společných správců,

- povinnosti poskytovat informace uvedené v článku 13 Obecného nařízení o ochraně údajů bude plnit každý ze společných správců,

- povinnosti a úkoly souvisící s vykováváním práv subjektů údajů bude plnit Profesia, spol. s r. o.

Účelem zpracování osobních údajů je poskytnutí pomoci subjektu údajů jako zájemci o práci při hledání vhodné pracovní příležitosti. Na základě souhlasu subjektu údajů a za účelem uvedeným v předchozí větě je Profesia oprávněna Osobní údaje uvedené v životopisu subjektu údajů zpřístupnit/poskytnout svým obchodním partnerům.

V zájmu poskytnutí pomoci při vyhledávání pracovního místa je Profesia oprávněna prostřednictvím sms zprávy či e-mailu informovat dotyčnou osobu o skutečnosti, že její obchodní partner projevil zájem o životopis dotyčné osoby. Takové zpracování osobních údajů je dotyčná osoba oprávněna námitkovat.

Životopisy uložené v databázi životopisů zahrnují: minimálně jeden kontaktní údaj (e-mail či telefon), nejvyšší dosažené vzdělání, určení pracovní oblasti a pracovní pozice, o kterou má zájem, určení lokality, ve které hledá práci, požadovaný druh pracovního poměru, určení pohlaví (výhradně pro účely statistického zpracování). Uvedení dalších údajů v životopisu je na výhradním rozhodnutí dotyčného zájemce o práci.

K vytvoření životopisu v databázi životopisů se vyžaduje registrace na webové stránce. Zaregistrujete se uvedením libovolného přihlašovacího e-mailu a přihlašovacího hesla, přičemž svou registraci můžete kdykoliv zrušit zasláním e-mailové zprávy Profesii s vyjádřením Vaší vůle zrušit registraci.

Právní základ

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v databázi životopisů a poskytovány obchodním partnerům výše uvedeným společným správcem pouze podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení, tj. se souhlasem subjektu údajů.

Doba uchovávání

Osobní údaje uvedené v životopisu subjektu údajů se zpřístupňují/poskytují našim obchodním partnerům prostřednictvím webové stránky, a to v trvání 3 měsíců ode dne udělení Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Po ukončení výše uvedené doby budou Vaše osobní údaje uvedené v životopise nadále uchovávány pro případ, že se rozhodnete svůj životopis opět zpřístupnit našim obchodním partnerům.

Po uplynutí 3letého období ode dne posledního přihlášení do registrace vytvořené na webové stránce budou údaje v databázi životopisů definitivně anonymizovány a dále využívány výhradně ke statistickým účelům. Na základě písemné žádosti subjektu údajů je Profesia povinna osobní údaje definitivně vymazat.

4.5. Osobní údaje v reakci na pracovní nabídku

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Mezi služby poskytované společností Profesia patří možnost zveřejnit pracovní nabídku na webové stránce, přičemž tyto pracovní nabídky zveřejňují obchodní partneři naší společnosti. Zájemci o práci jsou oprávněni reagovat (odpovídat) na tyto pracovní nabídky.

Odpověď na zveřejněnou pracovní nabídku na webové stránce zahrnuje: minimálně jeden kontaktní údaj (e-mail nebo telefon), nejvyšší dosažené vzdělání, určení pohlaví (výhradně k účelům statistického zpracování). Uvedení dalších údajů v odpovědi na pracovní nabídku je na výhradním rozhodnutí dotyčného zájemce o práci.

Účelem zpracování osobních údajů je poskytnutí pomoci subjektu údajů jako zájemci o práci při hledání vhodné pracovní příležitosti. Profesia za tímto účelem archivuje odpovědi odeslané zájemci o práci na pracovní nabídky zveřejněné na webové stránce a zajišťuje jejich odeslání (poskytnutí) obchodnímu partnerovi, který pracovní nabídku na webové stránce zveřejnil.

Právní základ

Odpovědi na webové stránce zveřejněné pracovní nabídky archivované společností Profesia, spol. s r. o. obsahují údaje, které se podle Obecného nařízení o ochraně údajů považují za osobní údaje. Tyto osobní údaje mohou být Profesií zpracovávány pouze podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně údajů, tj. se souhlasem subjektu údajů.

Právní základ obchodního partnera společnosti Profesia CZ, spol. s r. o.

Obchodní partner společnosti Profesia (který pracovní nabídku zveřejnil) je oprávněn zpracovávat osobní údaje uchazeče o zaměstnání jen na základě právního základu podle Obecného nařízení o ochraně údajů a za účelem najít vhodného zaměstnance, přičemž obchodní partner Profesie je oprávněn sám rozhodnout o právním základě zpracování osobních údajů. Například zpracování je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je zájemce o práci. Zájemce o práci prostřednictvím webové stránky pošle obchodnímu partnerovi Profesie, který pracovní nabídku zveřejnil, svůj životopis spolu s přílohami a prostřednictvím webové stránky může tomuto obchodnímu partnerovi udělit souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zařazení do dalšího výběrového procesu, resp. do databáze uchazečů daného obchodního partnera. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodního partnera je na výhradním a dobrovolném rozhodnutí zájemce o práci.

Profesia nezískává osobní údaje na základě pověření od obchodního partnera. Profesia získává osobní údaje a následně je poskytuje obchodnímu partnerovi na základě výslovného souhlasu zájemce o práci. Při zveřejnění pracovní nabídky mají Profesia i obchodní partner, který pracovní nabídku zveřejnil, postavení samostatného správce osobních údajů, proto po získání osobních údajů jednají vůči zájemci o práci samostatně a vlastním jménem. Tímto není dotčeno právo zájemce o práci jako subjektu údajů uplatnit svá práva podle Obecného nařízení o ochraně údajů u každého správce a vůči každému správci.

Doba uchovávání

Pre využívanie tejto služby sa vyžaduje registrácia na Internetovej stránke. Zaregistrujete sa uvedením ľubovoľného prihlasovacieho e-mailu a prihlasovacieho hesla, pričom svoju registráciu môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailovej správy Profesii s vyjadrením Vašej vôle zrušiť registráciu. Súhlas na spracúvanie osobných údajov je daný Profesii na dobu určitú a to po dobu 3 rokov od posledného prihlásenia do registrácie uchádzača vytvorenej na Internetovej stránke. Po uplynutí obdobia 3 rokov budú osobné údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. V rámci uvedeného obdobia má záujemca o prácu možnosť na Internetovej stránke pracovať so svojimi odpoveďami na pracovné ponuky (prezerať, opäť využívať, znova poslať, atď.). Obdobie tri roky sa považuje za časový úsek, počas ktorého sa neočakávajú výrazné zmeny týkajúce sa kvalifikačných predpokladov záujemcu o prácu. Trojročné obdobie bolo určené na základe poznatkov a skúseností z odboru personalistika. Tento súhlas na spracúvanie osobných údajov je záujemca o prácu oprávnený kedykoľvek aj počas vyššie uvedeného trojročného obdobia odvolať.

4.6. Zasílání vyhovujících pracovních nabídek e-mailem

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Mezi služby poskytované zájemcům o práci patří i možnost prostřednictvím webové stránky vytvořit „agenta“ k zasílání pracovních nabídek e-mailem. Prostřednictvím „agenta“ má zájemce o práci možnost určit si vyhledávací kritéria pro pracovní nabídky zveřejněné obchodními partnery Profesie. Tyto pracovní nabídky se následně zasílají na e-mailovou adresu uvedenou zájemcem o práci.

Právní základ

Vzhledem ke skutečnosti, že podle Obecného nařízení o ochraně údajů může být e-mailová adresa osobním údajem, je nezbytné, aby subjekt údajů před aktivací „agenta“ poskytl podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně údajů souhlas se zpracováním osobních údajů; zpracování osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy je technicky nezbytné k poskytování této služby.

K vytvoření „agenta“ se (z technických důvodů) vyžaduje registrace na webové stránce. Na webové stránce se zaregistrujete uvedením libovolného přihlašovacího e-mailu a přihlašovacího hesla, přičemž svou registraci můžete kdykoliv zrušit zasláním e-mailové zprávy Profesii s vyjádřením Vaší vůle zrušit registraci.

Doba uchovávání

Pre využívanie tejto služby sa vyžaduje registrácia na Internetovej stránke. Zaregistrujete sa uvedením ľubovoľného prihlasovacieho e-mailu a prihlasovacieho hesla, pričom svoju registráciu môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailovej správy Profesii s vyjadrením Vašej vôle zrušiť registráciu. Súhlas na spracúvanie osobných údajov je daný na dobu určitú v trvaní 3 rokov od posledného prihlásenia do konta uchádzača vytvorenej na Internetovej stránke, avšak súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

4.7. Doporučení nabídky známému

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Zájemci o práci mají možnost prostřednictvím webové stránky doporučit pracovní nabídku zveřejněnou na webové stránce jiné osobě. Tyto pracovní nabídky se následně zasílají s libovolným textovým odkazem od zájemce o práci s uvedením e-mailové adresy zájemce o práci, který odkaz na danou pracovní nabídku odeslal.

Právní základ

Vzhledem ke skutečnosti, že podle Obecného nařízení o ochraně údajů může být e-mailová adresa osobním údajem, je nezbytné, aby subjekt údajů před odesláním svého doporučení poskytl souhlas se zpracováním osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně údajů.

K odeslání doporučení pracovní nabídky známému se (z technických důvodů) vyžaduje registrace na webové stránce. Zaregistrujete se uvedením libovolného přihlašovacího e-mailu a přihlašovacího hesla, přičemž svou registraci můžete kdykoliv zrušit zasláním e-mailové zprávy Profesii s vyjádřením Vaší vůle registraci zrušit.

Doba uchovávání

Pre využívanie tejto služby sa vyžaduje registrácia na Internetovej stránke. Zaregistrujete sa uvedením ľubovoľného prihlasovacieho e-mailu a prihlasovacieho hesla, pričom svoju registráciu môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailovej správy Profesii s vyjadrením Vašej vôle zrušiť registráciu. Súhlas na spracúvanie osobných údajov je daný na dobu určitú v trvaní 3 rokov od posledného prihlásenia do konta uchádzača vytvorenej na Internetovej stránke, avšak súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

4.8. Komunikace ve fóru práce

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Zájemci o práci mají možnost prostřednictvím webové stránky komunikovat ve fóru práce s jinými zájemci o práci. Tato možnost je dostupná pouze (z technických důvodů) prostřednictvím registrace vytvořené na webové stránce. Registrace na webové stránce se vytváří prostřednictvím e-mailové adresy subjektu údajů.

Právní základ

Vzhledem ke skutečnosti, že podle Obecného nařízení o ochraně údajů může být e-mailová adresa osobním údajem, je nezbytné, aby subjekt údajů před vytvořením své registrace poskytl souhlas se zpracováním osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně údajů. Zpracování osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy je technicky nezbytné ke komunikaci ve fóru práce.

Doba uchovávání

Pre využívanie tejto služby sa registrácia na Internetovej stránke. Zaregistrujete sa uvedením ľubovoľného prihlasovacieho e-mailu a prihlasovacieho hesla, pričom svoju registráciu môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailovej správy Profesii s vyjadrením Vašej vôle zrušiť registráciu. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov od posledného prihlásenia do konta uchádzača vytvorenej na Internetovej stránke, avšak súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

4.9. Žádost o referenci prostřednictvím webové stránky

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Zájemci o práci mají možnost prostřednictvím webové stránky žádat o referenci od bývalého zaměstnavatele. Tato možnost je (z technických důvodů) dostupná pouze prostřednictvím registrace vytvořené na webové stránce. Registrace na webové stránce se vytváří prostřednictvím e-mailové adresy subjektu údajů.

Právní základ

Vzhledem ke skutečnosti, že podle Obecného nařízení může být e-mailová adresa osobním údajem, je nezbytné, aby subjekt údajů před vytvořením své registrace poskytl souhlas se zpracováním osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení. Zpracování osobních údajů v rozsahu e-mailové adresy je technicky nezbytné k odeslání žádosti o referenci.

Doba uchovávání

Pre využívanie tejto služby sa vyžaduje registrácia na Internetovej stránke. Zaregistrujete sa uvedením ľubovoľného prihlasovacieho e-mailu a prihlasovacieho hesla, pričom svoju registráciu môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailovej správy Profesii s vyjadrením Vašej vôle zrušiť registráciu. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov od posledného prihlásenia do konta uchádzača vytvorenej na Internetovej stránke, avšak súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

4.10. Registrace na webové stránce

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Pre využívanie služieb poskytovaných Záujemcom o prácu sa vyžaduje registrácia na Internetovej stránke. Záujemca o prácu sa registruje uvedením ľubovoľného prihlasovacieho e-mailu a prihlasovacieho hesla. Registrácia umožňuje najmä: komunikovať vo fóre práce, žiadať o referenciu, odporučiť ponuku známemu, posielať vyhovujúce pracovné ponuky e-mailom, reagovať na pracovnú ponuku, vytvoriť a zverejniť životopis na Internetovej stránke.

Právní základ

Vzhledem ke skutečnosti, že podle Obecného nařízení o ochraně údajů může být e-mailová adresa osobním údajem, je nezbytné, aby subjekt údajů před vytvořením registrace poskytl souhlas se zpracováním osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně údajů.

Doba uchovávání

Súhlas na spracúvanie osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3rokov od posledného prihlásenia do konta uchádzača vytvorenej na Internetovej stránke, , avšak súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

4.11. Osobní údaje zaměstnanců obchodních partnerů Profesie

Při používání služeb mají obchodní partneři možnost uvést a zveřejnit kontaktní údaje svých zaměstnanců v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, pracovní zařazení. Ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů jde o údaje, které správce, který je zaměstnavatelem subjektu údajů, pokud je to potřeba v souvislosti s plněním pracovních povinností, služebných povinností nebo funkčních povinností subjektu údajů, je oprávněn poskytnout svému dodavateli.

Poskytování osobních údajů nebo zveřejnění osobních údajů nesmí narušit vážnost, důstojnost a bezpečnost subjektu údajů. Tyto údaje budou zpracovávány nejdéle 10 let od doručení poslední objednávky obchodního partnera, po tomto období budou údaje definitivně vymazány.

5. Subdodavatelé

K účelům těchto VOP jsou zprostředkovatelem osobních údajů:

Google Ireland Limited, služba Google Cloud Platform podle Google Cloud Platform Terms of Service publikované na webové stránce: https://cloud.google.com/terms/;

Hotjar Limited, C 65490, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta;

Functional Software Inc. (Sentry) 132 Hawthorne Street, San Francisco, California 94107, USA, uzavřená smlouva v souladu s rozhodnutím Evropské komise z 7. června 2021 o standardních smluvních doložkách pro přenos osobních údajů zpracovatelem se sídlem ve třetích zemích podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES, a to z důvodu existence rozsudku Soudního dvora EU (velká komora) z 16. července 2020 ve věci C 311/18).

Mailjet SAS, 13 – 13 bis Rue de I´Aubrac, 75012 Paris, France.

Quality Unit, s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava, Slovenská republika

Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava, Slovenská republika

6. Cookies

Rozsah a účel zpracování

Cookies jsou malé soubory, které se stahují do zařízení (počítače, tabletu, mobilního telefonu atd.) během používání webové stránky. Provozovatel pomocí cookies zkoumá účinnost webové stránky. Cookies běžně neobsahují žádné informace sloužící k identifikaci jednotlivých osob, ale místo toho se používají k identifikaci prohlížeče na konkrétním zařízení. Cookies mohou být dočasné nebo trvalé soubory, které zůstávají v zařízení i po zavření prohlížeče po dobu uvedenou v cookies.

Tyto trvalé cookies mohou být kontrolovány při každé návštěvě webové stránky. Mezi informace, které shromažďujeme prostřednictvím webové stránky, patří: typ prohlížeče, internetová adresa, ze které proběhlo připojení na webovou stránku, operační systém zařízení, IP adresa zařízení. Kvůli zobrazování relevantnějších reklam jsou některé cookies stanoveny reklamním systémem třetích stran, jako je Google Adsense. Toto lze vypnout v účtu Google. Počítač je možné nastavit tak, aby cookies odmítal, i když v takovém případě je možné, že některé funkce stránky nebudou k dispozici.

K lepší orientaci uživatelů a individualizovanou prezentaci služeb používáme trvalé cookies. Stejně tak používáme tzv. dočasné cookies (session cookies), které se po zavření prohlížeče automaticky odstraní. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby Vás o používání souborů cookies informoval. To Vám zajistí transparentnost používání cookies. Důležité: pokud úplně vyloučíte používání souborů cookies, pravděpodobně nebudete moci používat určité funkce naší webové stránky. Na naší webové stránce používáme těchto pět kategorií souborů cookies: nezbytné cookies (necessary cookies), soubory cookies zaznamenávající aktivitu (performance cookies), funkční / personalizované soubory cookies (functionality / personalization cookies), dočasné soubory cookies (transient cookies) a cílené soubory cookies (targeting cookies).

Absolutně nezbytné soubory cookies (necessary cookies) jsou nezbytné, aby se návštěvníci mohli pohybovat na webové stránce a využívat její funkce. Bez těchto souborů cookies Vám nemůžeme poskytnout určité služby, resp. funkce webové stránky. Tyto cookies se používají k identifikaci registrovaných uživatelů.

Soubory cookies zaznamenávající aktivitu (performance cookies): tyto soubory cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci používají webovou stránku. Tyto soubory cookies neshromažďují žádné údaje, které je možné použít k identifikaci návštěvníků. Všechny informace shromážděné pomocí těchto souborů cookies jsou anonymní.

Funkční / personalizované soubory cookies (functionality / personalization cookies): tyto soubory cookies umožňují zapamatovat si předcházející informace o návštěvníkovi (například uživatelské jméno, jazyk nebo vybraný trh), aby nabízely optimalizované funkce přizpůsobené potřebám návštěvníka. Tyto soubory cookies neshromažďují informace, které mohou být použity k reklamním účelům a nemohou sledovat, kde jste byli na internetu mimo naši webovou stránku.

Funkční / personalizované soubory cookies slouží k rozpoznání návštěvníků webové stránky. Na webové stránce se používají dočasné soubory cookies, které se po ukončení prohlížeče automaticky odstraní. Tento typ cookies nám umožňuje uložit Vaše relační číslo (session ID), které Vám umožňuje přiřadit různé žádosti prohlížeče ke společné relaci a rozpoznat Vaše koncové zařízení po dobu dalších návštěv na webové stránce.

Cílené soubory cookies (targeting cookies): tyto soubory cookies se používají k přizpůsobení reklamy Vám a Vašim zájmům ještě konkrétněji. Jsou umístěny na webových stránkách reklamních sítí se souhlasem provozovatele webové stránky. Rozpoznají, že uživatel navštívil webovou stránku a tato informace je následně poskytnuta jiným subjektům, např. reklamním společnostem.

Právní základ

Vzhľadom na vyššie uvedené informácie Vás informujme, že spracúvanie osobných údajov pomocou súborov cookies podľa článok č. 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa uskutočňuje na základe oprávneného záujmu Profesie (nevyhnutné súbory cookies) alebo článku č. 6 ods. 1 písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov tzv. výslovného súhlasu dotknutej osoby (najmä cielené súbory cookies, marketingové cookies, súbory cookies zaznamenávajúce aktivitu a personalizované súbory cookies).

Odmítnutí cookies je na svobodné vůli konkrétního návštěvníka webové stránky. Soubory cookies můžete vymazat nebo předem nastavit Váš internetový prohlížeč tak, aby přijímání souborů cookies buď odmítal, nebo Vás upozorňoval, když se server snaží zaslat Vám cookies.

V případě poskytnutí souhlasu s používáním souborů cookies na základě reference („cookie banneru“) na webové stránce je právním základem zpracování osobních údajů u dotyčných cookies Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně údajů.

Doba uchovávání

Údaje přenášené pomocí cookies se zpracovávají pouze po dobu nezbytnou k dosažení výše uvedeného účelu jejich používání. Jakmile již údaje přenášené cookies nejsou potřeba, budou smazány.

7. Doplňky (pluginy).

Naše webové stránka obsahuje doplňky (pluginy) sociálních sítí:

„Facebook“ (Facebook Inc, se sídlem 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA),

Více informací: https://en-gb.facebook.com/policy.php

„Youtube“ (Youtube LLC, se sídlem 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA),

Více informací: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de

„LinkedIn“ (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Ct, Mountain View, CA 94043, USA). Více informací: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Tyto služby jsou poskytovány příslušnými společnostmi („provozovateli“). Na základě údajů přenášených příslušnými službami přes sociální pluginy je služba schopná Vás podle potřeby přihlásit do Vašeho účtu. Po přihlášení do jedné ze sociálních sítí provozovatelů mohou provozovatelé okamžitě přiřadit návštěvu této webové stránky do Vašeho profilu.

Pokud pracujete se sociálními doplňky, příslušné informace se také přenáší přímo na server provozovatelů a uloží se tam. Tyto informace mohou být též publikovány v sociální síti a tam zobrazeny pod Vašimi kontakty. Pokud chcete zabránit takovému okamžitému přiřazení údajů sesbíraných prostřednictvím naší webové stránky do Vašeho profilu, musíte se před návštěvou naší webové stránky odhlásit z Vašeho účtu příslušného poskytovatele. Údaje o rozsahu a účelu sběru údajů příslušnou službou, ale i o dalším zpracování a takovém používání Vašich údajů najdete v informacích o ochraně údajů přímo na webové stránce služby příslušného provozovatele.

8. Práva subjektů údajů

Společnost Profesia CZ, spol. s r.o. přijme vhodná opatření s cílem poskytnout subjektu údajů všechny informace uvedené v článcích 13 a 14 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a všechna oznámení podle článků 15 až 22 a článku 34 Obecného nařízení o ochraně údajů, které se týkají zpracování, a to ve stručné, transparentní, srozumitelné a snadno dostupné formě, formulované jasně a jednoduše, a to zejména v případě informací určených speciálně dítěti. Informace se poskytují písemně nebo jinými prostředky, včetně elektronických prostředků v případě potřeby. Pokud o to požádal subjekt údajů, informace se mohou poskytnout ústně za předpokladu, že se prokázala totožnost subjektu údajů jiným způsobem.

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jej týkají, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a na následující informace:

- účely zpracování;

- kategorie příslušných osobních údajů;

- příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuty, zejména příjemci v třetích zemích nebo mezinárodní organizace;

- pokud je to možné, předpokládaná doba uchovávání osobních údajů nebo, pokud to není možné, kritéria k jejímu určení;

- existence práva požadovat od správce opravu osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo jejich vymazání či omezení zpracování, nebo vznést proti takovému zpracování námitku;

- právo podat stížnost dozorujícímu orgánu;

- pokud osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, jakékoli dostupné údaje, pokud jde o jejich zdroj;

- existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

Subjekt údajů má právo na to, aby správce osobních údajů bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se ho týkají. S ohledem k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového prohlášení.

Subjekt údajů je oprávněn požádat společnost Profesia CZ, spol. s r.o. o vymazání svých osobních údajů. Všechny souhlasy se zpracováním osobních údajů poskytnuté společnosti Profesia CZ, spol. s r.o. jsou odvolatelné. Svou žádost zašlete na e-mailovou adresu: [email protected]

Dozorujícím orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů ČR. Subjekt údajů je oprávněn podat na dozorující orgán stížnost.

V případě otázek, prosím kontaktujte osobu zodpovědnou za zpracování osobních údajů:

Mgr. Csaba Zachar,

právní oddělení Profesia CZ, spol. s r.o.,

e-mail: [email protected]

V Praze, dne 07.01.2021

Mgr. Ivana Molnárová, jednatel společnosti Profesia CZ, spol. s r.o.