Riaditeľ/ka príspevkovej organizácie Marianum - pohrebníctvo mesta Bratislava - predĺžené do 11.3.

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Miesto práce
Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava, Slovensko
Druh pracovného pomeru
plný úväzok
Termín nástupu
dohodou
Mzdové podmienky (brutto)
2 500 EUR/mesiacZákladná zložka odmeny pre danú pozíciu je daná minimálne na úroveň mesačne od 2.500 Euro brutto. Flexibilná zložka odmeny pre danú pozíciu bude závisieť od vopred určených výkonnostných ukazovateľov a odpočtu plnenia určeného plánu rozvoja danej spoločnosti/organizácie. Funkčný plat je priznaním najmä osobného a riadiaceho príplatku k tarifnému platu, čo u vybraného uchádzača zohľadní hodnotenie kvalitatívneho plnenia predpísaných kvalifikačných a odborných predpokladov vrátane skutočnej praxe uchádzača a priznaním. Plat bude určený podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Stručný popis organizácie
Organizácia MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy vytvára podmienky a prispieva k rozvoju špecifickej oblasti služieb, akou je pohrebníctvo. V rámci svojho poslania a predmetu činnosti plní najmä tieto úlohy:
1. spravuje a udržiava pohrebiská a krematórium nachádzajúce sa na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré jej boli zverené do správy,
2. vykonáva dopravné služby súvisiace s odvozom odpadu z pohrebísk a s prevádzkou mechanizmov slúžiacich na zabezpečenie prevádzky pohrebísk a krematória,
3. zabezpečuje odpadové hospodárstvo (zber, skladovanie a odvoz cintorínskeho odpadu a odpadu súvisiaceho s pohrebníckou činnosťou),
4. spravuje, udržiava a prevádzkuje objekty zverené hlavným mestom SR Bratislava do správy a užívania,
5. zabezpečuje prípravu a realizáciu investičnej výstavby, rozširovania a rekonštrukcie pohrebísk.

Očakávania od úspešného kandidáta
Úspešný kandidát by mal transformovať Marianum na modernú, transparentnú a dobre spravovanú organizáciu so zameraním na udržateľný ekonomický rozvoj, dobré hospodárenie a kvalitné poskytovanie služieb s dôrazom na:
1. Modernizáciu služieb
2. Dostupnosť služieb
3. Environmentálne parametre poskytovaných služieb
4. Ekonomickú stabilitu organizácie

Rozsah zodpovednosti:
1. Hlavná zodpovednosť za riadenie všetkých strategických a rozvojových oblastí príspevkovej organizácie Marianum – definuje strategické smerovanie, ako aj víziu dlhodobého úspechu organizácie.
2. Tvorba a realizácia obchodnej / prevádzkovej stratégie a plánov v súlade s krátkodobými a dlhodobými cieľmi organizácie, vrátane dohľadu nad tvorbou čiastkových stratégii pre jednotlivé funkčné oblasti.
3. Plánovanie, riadenie a koordinácia aktivít spoločnosti na úrovni manažmentu.
4. Vedenie a motivácia tímu, zvyšovanie angažovanosti zamestnancov a rozvoj efektívneho manažérskeho tímu.
5. Dohľad nad prevádzkovými a obchodnými aktivitami, orientácia na dosahovanie želaného výsledku, konzistentného so stratégiou a misiou organizácie.
6. Dohľad nad finančným riadením spoločnosti. Strategické rozhodovanie v oblasti investícii (CAPEX) a optimalizácia/maximalizácia finančných výsledkov spoločnosti.
7. Komplexné zabezpečovanie prác na úseku rozpočtovania a financovania.
8. Komplexné zabezpečovanie prác na úseku verejného obstarávania, nákupov a investícií.
9. Komplexné zabezpečenie využívania dopravných prostriedkov.
10. Zabezpečenie súladu s príslušným právnym / regulačným rámcom a princípmi etického podnikania (etickým kódexom).
11. Koordinácia činností pri zabezpečovaní opatrení CO, PO a BOZP.
12. Orientácia na budúce riešenia a zlepšenia, vrátane inovácii.
13. Rozvíjanie vzťahov a budovanie dôvery s kľúčovými partnermi (stakeholders).
14. Kritické prehodnocovanie problémových situácii a udalostí a navrhovanie riešení na zabezpečenie prevádzky a rastu kompetencií v spoločnosti.
15. Reprezentovanie spoločnosti pri komunikácii so širším externým okolím s orgánmi štátnej správy a Hlavným mestom Bratislava .
16. Plnenie ostatných úloh vyplývajúcich z rozhodnutí Primátora Hlavného mesta, uznesení Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady.

Informácie o výberovom konaní

Účasť vo výberovom konaní
V prípade záujmu o účasť vo výberovom konaní prosíme o zaslanie podkladov e-mailom na [email protected] do 11.3.2021 (termín sme predĺžili).
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania – sprievodný list;
2. Životopis;
3. Motivačný list vo forme eseje v rozsahu najviac 2 normostrán
4. Zoznam referencií – minimálne 3 referencie systémom 360 (podriadený, nadriadený a kolega);
5. Sken dokladu o dosiahnutom vzdelaní;
6. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
7. Súhlas so spracúvaním osobných údajov – podpisuje uchádzač vo svojom mene. Podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu A tohto oznámenia;
8. Čestné vyhlásenie o osobných údajoch vo vzťahu k referujúcim osobám – podpisuje uchádzač. Vyžaduje sa len v prípade, ak uchádzač poskytol referencie iné než v zamestnaneckom pomere s jeho zamestnávateľom (t. j. nie je potrebné doložiť čestné vyhlásenie, ak sú referujúce osoby zamestnané u toho istého zamestnávateľa ako uchádzač) – podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu B tohto oznámenia.
Uchádzač je povinný zaslať každý dokument zvlášť formou výlučne vo formáte PDF (buď export alebo riadny sken). Fotografie mobilom nebudú akceptované.
Výberové konanie pozostáva z nasledovných krokov:
- Zozbieranie podkladov od uchádzačov.
- Zaslanie profesijného dotazníka vhodným uchádzačom a dožiadanie ďalších potrebných dokladov.
- Osobný detailný pohovor s vhodnými uchádzačmi.
- Overenie referencií uchádzača.
- Zostavenie užšieho výberu maximálne piatich vhodných uchádzačov, ktorí sa budú prezentovať a budú vypočutí výberovou komisiou.
- Vybratí kandidáti zašlú mestu vypracovanie podľa požiadaviek mesta – rozvojový plán organizácie/spoločnosti (štúdia) v súlade s očakávaniami mesta v rozsahu a štandarde, aký sa bežne očakáva na trhu pri podobných výberových konaniach. Vypracovanie bude sprístupnené výberovej komisii v dostatočnom predstihu pred vypočutím. Na vypracovanie štúdie bude uchádzačom k dispozícii obmedzený časový úsek.
- Zverejnenie profesijného CV a pred vypočutím výberovou komisiou za predpokladu, že uchádzač bude zaradený do užšieho výberu.
- Vypočutie uchádzača pred odbornou výberovou komisiou. Vypočutie pred komisiou bude mať verejnú časť a neverejnú časť. Možnosť prezentácie prípadovej štúdie.
- Po vybratí uchádzača výberovou komisiou uchádzač zdokladuje svoje deklarované vzdelanie a bezúhonnosť (poskytnutím potrebných dokladov a podkladov).

Zaslaním žiadosti o zaradenie do výberového konania uchádzač berie na vedomie a súhlasí, že:
• na osobný pohovor a do užšieho výberu sa pozývajú iba uchádzači, ktorí na základe rozhodnutia výberovej komisie najlepšie splnia kritéria uvedené v sekcii požiadaviek na danú pozíciu; výberová komisia má výlučnú právomoc rozhodnúť o tom, ktorý uchádzač bude pozvaný na osobný pohovor a do užšieho výberu;
• zaslaním požadovaných dokladov nevzniká uchádzačovi nárok na osobný pohovor ani na ďalšiu účasť vo výberovom procese;
• v odôvodnených prípadoch bude mesto vykonávať štandardnú forénznu analýzu (background check) uchádzača, pričom nálezy z tejto analýzy budú dôverne poskytnuté výberovej komisii, ktorá ich zohľadní pri výbere;
• že bude dodržiavať mlčanlivosť o nezverejnených dokumentoch o spoločnosti/organizácii, ak mu také poskytne mesto pre účely spracovania rozvojového plánu organizácie/spoločnosti (štúdie);
• bude hlásiť prípadný lobistický či iný nevhodný a neprimeraný kontakt a/alebo konflikt záujmov v súvislosti s výberovým konaním.

Prípadné otázky prosím adresujte emailom na: [email protected]
Vyhlasovateľ výberového konania:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481.

Celé znenie inzerátu je zverejnené tu: https://bratislava.sk/sk/uradna-tabula/Filter/Detail?NoticeboardId=MAG00B0PKU9J%230&RecordId=14104

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

11.3.2021 (ostávajú ešte 3 dni)

Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

vysokoškolské I. stupňa

Počet rokov praxe

riadiaca prax
5

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Pre ideálneho kandidáta na danú pozíciu sú očakávané a zohľadňované nasledovné požiadavky a spôsobilosti:
1. Ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
2. Manažérske zručnosti – skúsenosti s riadením organizácie, pracovných tímov a projektov
3. Riadiaca prax minimálne 5 rokov
4. Prax v odbore pohrebníctva nie je podmienkou
5. Proaktívny a flexibilný prístup k riešeniu komplexných úloh a schopnosť uvažovať v širších súvislostiach
6. Znalosť svetového jazyka
7. Skúsenosti s prácou s dátami

Ďalšie povinné požiadavky na uchádzača:
1. Ovládanie práce s PC na štandardnej užívateľskej úrovni (typu Word, Excel, PowerPoint, Internet),
2. Výborné organizačné a komunikačné schopnosti,
3. Profesionálny prístup, otvorenosť a transparentnosť,
4. Bezúhonnosť, schopnosť pracovať samostatne aj tímovo, precíznosť, zanietenosť, flexibilita,
5. Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu
6. Organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné myslenie

Inzerujúca spoločnosť

Stručná charakteristika spoločnosti

Verejná správa - samospráva

Počet zamestnancov

500-999 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava 1
http://www.bratislava.sk

Kontakt

Kontaktní osoba: Peter Koska
E-mail: poslat životopis
ID: 4030017  Datum zveřejnění: 7.3.2021  Spodní hranice mzdy (brutto): 2 500 EUR/mesiac