Úřady práce ČR
Zdrojem volných pracovních pozic je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Referent/ka samosprávy
Všeobecní administrativní pracovníci (41100)

Pracoviště a kontakty
 
Firma:Město Česká Lípa, IČ 00260428
Pracoviště:náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa 1
 
Vlastnosti volného místa
 
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovní úvazek:
Minimální stupeň vzdelání:ÚSV
Pracovní poměr:od 2017-01-02
Mzdové rozpětí:od 15780 do 23730 Kč

Požadované dovednosti:Práce s PC

Poznámka k volnému místu:Charakteristika pracovní pozice: zajišťování výkonu souhrnu více věcně souvisejících odborných agend státní správy nebo samosprávy - např. vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, agendy ztrát a nálezů, petic a stížností, veřejnosprávních smluv, agendy pohřbů osamělých osob a agendy spojené s vydáváním právních předpisů města

Místo výkonu práce: Městský úřad Česká Lípa

Platové podmínky: 9. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce (platová třída je v tarifním rozpětí od 15 780 Kč do
23 730 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce

Předpokládaný termín nástupu: 2. 1. 2017

Pracovní poměr bude sjednán na dobu: neurčitou

Zákonné předpoklady: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk
a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem (např. kvalifikační předpoklady stanovené zákonem)

Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

Poznámka: úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb.

Požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče:
- orientace v oblasti veřejné správy
- administrativní schopnosti
- velmi dobrá úroveň komunikačních schopností pro jednání s klienty
- zodpovědný přístup a spolehlivost
- výborná znalost práce s MS Office

Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:
jméno, příjmení, titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li
o cizího státního občana) - název příslušné funkce, o kterou se uchazeč uchází - datum
a podpis uchazeče

K přihlášce uchazeč připojí:
- životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
- úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Lhůta pro podání přihlášky (vč. příloh): 8. 12. 2016 - 12:00 hodin

Způsob podání přihlášky: obálku označenou "VŘ na funkci referentky / referenta veřejné správy" zaslat na adresu: Tajemník MěÚ, Městský úřad Česká Lípa, nám T. G. M. č. p. 1,
470 36 Česká Lípa nebo předat osobně v podatelně MěÚ Česká Lípa.

Po ukončeném výběrovém řízení si mohou uchazeči svoje doklady a ostatní písemnosti osobně vyzvednout v úseku personalistiky a mezd - následně budou tyto protokolárně skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
 
Poslední změna:2016-11-24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Česká Lípa

číslo volného místa: 11763370712
 

ID: 2824501   Datum zveřejnění: 24.11.2016  
Nabídka práce je převzata z jiné stránky nebo zdroje.