Úřady práce ČR
Zdrojem volných pracovních pozic je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů
Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace (3343)

Pracoviště a kontakty
 
Firma:Město Česká Lípa, IČ 00260428
Pracoviště:náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa 1
 
Vlastnosti volného místa
 
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovní úvazek:
Minimální stupeň vzdelání:ÚSV
Pracovní poměr:od 2017-01-02
Mzdové rozpětí:od 15780 do 23730 Kč

Požadované dovednosti:Práce s PC
Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B

Poznámka k volnému místu:Charakteristika pracovního místa: zajišťování souhrnu více věcně souvisejících odborných agend státní správy na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů, evidence obyvatel
a rodných čísel, rušení údaje o místu trvalého pobytu a na úseku voleb
Místo výkonu práce: Městský úřad Česká Lípa
Platové podmínky: 9. platová třída, která podle platného katalogu prací odpovídá nejvýše zařazenému vykonávanému druhu práce (platová třída je v tarifním rozpětí od 15 780 do
23 730 Kč podle zápočtu let odborné praxe), osobní příplatek dle ust. § 131 zákoníku práce
a příplatek za vedení
Předpokládaný termín nástupu: 2. 1. 2017
Pracovní poměr bude sjednán na dobu: neurčitou
Zákonné předpoklady: úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR (případně i cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt), dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk
a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem a předpoklady podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích, ve znění pozdějších předpisů (tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení), předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971
Kvalifikační předpoklady: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou. Poznámka: úředník je povinen do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru prokázat zvláštní odbornou způsobilost dle vyhlášky č. 512/2002 Sb.
Požadavky stanovené městem Česká Lípa pro uchazeče:
- znalost související legislativy
- řídící schopnosti
- schopnost samostatného rozhodování
- organizační a komunikační schopnosti včetně dobrých vyjadřovacích schopností v mluveném i písemném projevu
- přesnost, spolehlivost a psychická odolnost
- administrativní schopnosti
- výborná znalost práce s MS Office
- řidičské oprávnění sk. B - aktivní řidič
Písemná přihláška uchazeče k vyhlášenému výběrovému řízení musí obsahovat:
jméno, příjmení, titul uchazeče - datum a místo narození - státní příslušnost - místo trvalého pobytu - číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li
o cizího státního občana) - název příslušné funkce, o kterou se uchazeč uchází - datum
a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí:
- životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
- úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- osvědčení podle § 4 odst. 1 (nebo jeho úředně ověřená kopie) a čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích, ve znění pozdějších předpisů (lustrační osvědčení lze při podání přihlášky nahradit prohlášením, že uchazeč o lustrační osvědčení požádal a doloží jej ihned po jeho obdržení), nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. 12. 1971

Lhůta pro podání přihlášky do: 8. 12. 2016 - 12:00 hodin

Způsob podání přihlášky: obálku označenou "VŘ na funkci vedoucí oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů" zaslat na adresu: Tajemník MěÚ, Městský úřad, nám T. G. M.
 
Poslední změna:2016-11-24, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Česká Lípa

číslo volného místa: 11763400782
 

ID: 2825146   Datum zveřejnění: 24.11.2016  
Nabídka práce je převzata z jiné stránky nebo zdroje.