Úřady práce ČR
Zdrojem volných pracovních pozic je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Domovníci, údržbáři
Pomocní pracovníci údržby budov a souvisejících prostor (96220)

Pracoviště a kontakty
 
Firma:Město Teplá, IČ 00255050
Pracoviště:Masarykovo náměstí 1, 364 61 Teplá u Toužimě
 
Vlastnosti volného místa
 
Směnnost:Jednosměnný provoz
Pracovní úvazek:
Minimální stupeň vzdelání:Základní + praktická škola
Pracovní poměr:od 2016-11-01
Mzdové rozpětí:od 10510 do 15810 Kč

Poznámka k volnému místu:Město Teplá, IČ 00255050, Masarykovo náměstí 1, 364 61 Teplá, vyhlašuje veřejnou výzvu k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy na pozici: 1.06.01 domovníci, údržbáři.

Druh práce: domovnické práce včetně odborných řemeslných prací při opravách a údržbě domovních, popřípadě ubytovacích objektů menšího rozsahu a technického vybavení, běžná údržba nemovitostí, opravy ručního nářadí a jednoduché zámečnické práce, údržbářské práce, zahradnické práce, sklenářské práce, zednické práce, zámečnické práce, udržování, mytí a čištění společných prostorů v objektech, běžné domovnické práce.

Další požadavky: řidičský průkaz minimálně pro skupinu B.
Místo výkonu práce: správní území Města Teplá.
Předpokládaný nástup do práce: 1.11.2016, případně dle dohody.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: státní občanství České republiky, popř. cizí státní občan s trvalým pobytem na území České republiky, věk nad 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka.

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis.

Výčet dokladů, které zájemce přiloží k přihlášce: životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se výše uvedených druhů prací, kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčujjící bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů v souladu s § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Výhodou: vyučení v některém z učebních oborů, praxe ve výkonu výše uvedených druhů prací.

Platová třída odpovídající druhu práce: 4. platová třída, platový stupeň bude přiznán podle platného nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Lhůta pro podání přihlášky: do 28.10.2016 (rozhoduje datum doručení, ne datum podacího poštovního razítka).

Místo a způsob podání přihlášky, adresa, na kterou se přihláška odesílá: přihlášku s přílohami je možno podat v podatelně Městského úřadu Teplá v zalepené obálce s nápisem "Neotvírat - Veřejná výzva - uzavření pracovní smlouvy" nebo zaslat na adresu Město Teplá, Masarykovo náměstí 1 - obálku opatřit nápisem "Neotvírat - Veřejná výzva - uzavření pracovní smlouvy".

Obálka musí být označena uchazečem s uvedením jeho trvalé adresy.

Požadované doklady nebudou uchazečům vráceny.
 
Poslední změna:2016-10-18, ÚP ČR - kontaktní pracoviště Cheb

číslo volného místa: 11592900778
 

ID: 2770039   Datum zveřejnění: 18.10.2016  
Nabídka práce je převzata z jiné stránky nebo zdroje.