Odborný rada - vedoucí obchodní manažer

Správa státních hmotných rezerv

Místo práce
Prague, Česko
Druh pracovního poměru
plný úvazek
Termín nástupu
ihned nebo dle dohody
Mzdové podmínky (brutto)
30 780 - 45 420 Kč/měsícZveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 13. platové třídy (Příloha č. 2 Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů). Rozpětí osobního příplatku od 0 Kč do 50% částky odpovídající 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává službu.

Informace o pracovním místě

Náplň práce, pravomoci a zodpovědnosti

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
- celostátní koordinace hospodářských opatření pro krizové stavy;
- obchodování se státními hmotnými rezervami (dále jen „rezervy“) podle zákona o majetku ČR;
- pořizování rezerv, zajišťování jejich obměny, záměny a nakládání s nimi v případech jejich trvalé nepotřebnosti;
- zajišťování dočasného poskytnutí rezerv formou nájmu a výpůjčky;
- organizování výběrových řízení, příprava nabídek, provádění průzkumů trhu;
- řešení cenové problematiky – provádění cenových kalkulací, zjišťování a aktualizace cen v daném místě a čase obvyklých;
- nákupy rezerv – zpracování odborných podkladů pro veřejné zakázky a další činnosti s nákupem rezerv související;
- zajišťování ucelené agendy materiálové evidence rezerv a provádění odborných ekonomických činností spojených s plněním obchodních smluv;
- účtování pohybů materiálových položek rezerv při jejich naskladnění a vyskladnění;
- zpracování souhrnných materiálových a účetních závěrek;
- provádění aktualizací číselníků a číselných zatřídění materiálů v materiálové evidenci;
- vyhotovování účetních a daňových dokladů;
- zajišťování souhrnného daňového výkaznictví při nakládání s rezervami;
- provádění kontrol inventarizací rezerv;
- zajišťování agendy pohledávek a závazků, poplatků a úroků z prodlení a smluvních pokut vyplývajících z nakládání s rezervami;
- plnění povinností podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů;
- výkon dalších úkolů uložených ředitelem odboru nebo přímým představeným, které jsou v náplni činnosti Odboru příprav pro krizové stavy

Zaměstnanecké výhody, benefity

- platové zařazení odpovídající příslušnému nařízení vlády ČR pro orgány státní správy
- jistota zaměstnání v dobře fungující státní organizaci
- přátelský kolektiv
- možnost využití pružné pracovní doby
- 5 týdnů dovolené a 5 dnů indispozičního volna
- stravenky
- volnočasové poukázky na zdraví, kulturu, sport, knihy a vzdělávání
- kartu MultiSport, FKSP kartu MultiSport
- školící středisko v Krkonoších pro soukromou rekreaci s příspěvkem z FKSP

Informace o náboru

Předseda Správy státních hmotných rezerv jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa Odborný rada - vedoucí obchodní manažer se služebním působištěm v Praze.
Na služebním místě je státní služba vykonávána v oboru služby:
4. Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace
50. Hospodářská opatření pro krizové stavy a správa státních hmotných rezerv

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru:
- Zpravidla na dobu neurčitou, v případě, že žadatel doloží doklad o vykonání úřednických zkoušek.
- Na dobu určitou, v případě, že žadatel zatím úspěšně nevykonal úřednické zkoušky (§ 21 odst. 2 ZSS). Doba určitá je stanovena v trvání 12 měsíců (§ 29 odst. 1 ZSS) se zkušební dobou v délce 6 měsíců (§ 29 odst. 2 ZSS). Úspěšným složením úřednických zkoušek se mění doba určitá na dobu neurčitou.
Další údaje o podmínkách výkonu služby stanovené ZSS naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 31. ledna 2023, tj. v této lhůtě doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu (Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, Praha 5, 150 85), nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu [email protected] nebo prostřednictvím datové schránky služebního úřadu 4iqaa3x.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy:
„NEOTEVÍRAT – VŘ – 01113/23-SSHR“
V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu (e-mail), na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Více informací vč. formuláře žádosti naleznete na webových stánkách Správy státních hmotných rezerv.

Požadavky na zaměstnance

Pozici vyhovují uchazeči se vzděláním

vysokoškolské II. stupně

Jazykové znalosti

Český jazyk - Expert (C2)

Ostatní znalosti

Microsoft Office - Pokročilý

Pozice je vhodná pro absolventa

Ano

Inzerující společnost

Stručná charakteristika společnosti

Správa státních hmotných rezerv (dále jen „Správa“) je ústředním orgánem státní správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv. Byla zřízena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů. Její působnost je upravena zejména zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.

V čele Správy je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda. Zásady činnosti Správy a zásady její organizace stanoví Statut Správy státních hmotných rezerv schválený usnesením vlády ze dne 3. prosince 2001 č. 1293.

Více informací na webových stránkách www.sshr.cz.

Kontakt

ID: 4504575  Datum zveřejnění: 19.1.2023  Spodní hranice mzdy (brutto): 30 780 Kč/měsíc