Odborný rada - specialista průmyslových komodit

Správa státních hmotných rezerv

Místo práce
Prague, Česko
Druh pracovního poměru
plný úvazek
Termín nástupu
ihned nebo dle dohody
Mzdové podmínky (brutto)
30 780 - 45 420 Kč/měsícZveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 13. platové třídy (Příloha č. 2 Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů). Rozpětí osobního příplatku od 0 Kč do 50% částky odpovídající 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává službu.

Informace o pracovním místě

Náplň práce, pravomoci a zodpovědnosti

Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti:
- celostátní koordinace utváření skladby HR, analýza a koordinace utváření komoditní a množstevní skladby HR a jejich územního rozmístění z hlediska strategických záměrů pro jejich použití;
- koordinační, koncepční, analytické a systémové činnosti v oblasti tvorby zásob HR, vývoje stavů, sortimentu, rozmístění, ochraňování, obměňování a používání souboru materiálů HR;
- příprava a návrh kritérií pro stanovení seznamu položek HR, minimálních limitů a orientačních cílových stavů na základě rozborů a poznatků o vývoji průmyslové výroby v tuzemsku a rozhodujících průmyslových oblastech v zahraničí;
- zpracování koncepce sortimentního složení svěřených položek materiálů HR tak, aby toto složení odpovídalo vývoji v dané oblasti;
- zpracování návrhů na technické podmínky skladování a na normy obměny materiálů HR;
- spolupráce při zpracování Zadávací dokumentace dle zákona o zadávání veřejných zakázek s dotčenými organizačními útvary;
- organizace a vyhodnocení obchodních veřejných soutěží na prodej a nákup HR;
- vykonávání kontrolní činnosti ve svěřené oblasti v souladu s plánem kontrol;
- ve smyslu zákona o finanční kontrole je součástí funkce i kontrola a odsouhlasování účetních případů jako osoba odpovědná za účetní případ;
- zpracování komplexní agendy kupních smluv vč. cenových kalkulací a návazných dokladů a navazujících dokladů včetně kontroly plnění s účetní evidencí;
- metodické řízení středisek a ochraňovatelských subjektů v oblasti podmínek skladování a rozmístění HR;
- výkon dalších úkolů uložených ředitelem odboru nebo přímým představeným, které jsou v náplni činnosti Odboru příprav pro krizové stavy

Zaměstnanecké výhody, benefity

- platové zařazení odpovídající příslušnému nařízení vlády ČR pro orgány státní správy
- jistota zaměstnání v dobře fungující státní organizaci
- přátelský kolektiv
- možnost využití pružné pracovní doby
- 5 týdnů dovolené a 5 dnů indispozičního volna
- stravenky
- volnočasové poukázky na zdraví, kulturu, sport, knihy a vzdělávání
- kartu MultiSport, FKSP kartu MultiSport
- školící středisko v Krkonoších pro soukromou rekreaci s příspěvkem z FKSP

Informace o náboru

Předseda Správy státních hmotných rezerv jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa Odborný rada - specialista průmyslových komodit se služebním působištěm v Praze.
Na služebním místě je státní služba vykonávána v oboru služby:
50. Hospodářská opatření pro krizové stavy a správa státních hmotných rezerv

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru:
- Zpravidla na dobu neurčitou, v případě, že žadatel doloží doklad o vykonání úřednické zkoušky.
- Na dobu určitou, v případě, že žadatel zatím úspěšně nevykonal úřednickou zkoušku (§ 21 odst. 2 ZSS). Doba určitá je stanovena v trvání 12 měsíců (§ 29 odst. 1 ZSS) se zkušební dobou v délce 6 měsíců (§ 29 odst. 2 ZSS). Úspěšným složením úřednické zkoušky se mění doba určitá na dobu neurčitou.
Další údaje o podmínkách výkonu služby stanovené ZSS naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 13. února 2023, tj. v této lhůtě doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu (Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, Praha 5, 150 85), nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu [email protected] nebo prostřednictvím datové schránky služebního úřadu 4iqaa3x.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy:
„NEOTEVÍRAT – VŘ – 01114/23-SSHR“
V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu (e-mail), na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Více informací vč. formuláře žádosti naleznete na webových stánkách Správy státních hmotných rezerv.

Předpokládaný termín ukončení výběrového řízení

13.2.2023 (zbývá ještě 17 dnů)

Požadavky na zaměstnance

Pozici vyhovují uchazeči se vzděláním

vysokoškolské II. stupně

Ostatní znalosti

Microsoft Office - Pokročilý

Řidičský průkaz

B

Pozice je vhodná pro absolventa

Ano

Inzerující společnost

Stručná charakteristika společnosti

Správa státních hmotných rezerv (dále jen „Správa“) je ústředním orgánem státní správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv. Byla zřízena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů. Její působnost je upravena zejména zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.

V čele Správy je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda. Zásady činnosti Správy a zásady její organizace stanoví Statut Správy státních hmotných rezerv schválený usnesením vlády ze dne 3. prosince 2001 č. 1293.

Více informací na webových stránkách www.sshr.cz.

Kontakt

ID: 4505188  Datum zveřejnění: 20.1.2023  Spodní hranice mzdy (brutto): 30 780 Kč/měsíc