Odborný rada - souhrnný rozpočtář

Správa státních hmotných rezerv

Místo práce
Praha 4, Česko
Druh pracovního poměru
plný úvazek
Termín nástupu
ihned nebo dle dohody
Mzdové podmínky (brutto)
30 780 - 45 420 Kč/měsícZveřejnění uvedených údajů o složkách platu nepředstavuje veřejný příslib. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k ZSS do 13. platové třídy (Příloha č. 2 Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů). Rozpětí osobního příplatku od 0 Kč do 50% částky odpovídající 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává službu. Státnímu zaměstnanci, který splnil mimořádné nebo zvlášť významné služební úkoly nebo který dobrovolně převzal splnění naléhavých služebních úkolů za nepřítomného státního zaměstnance, lze poskytnout odměnu a státnímu zaměstnanci, který se bezprostředně nebo významně podílel na splnění předem stanoveného mimořádně náročného služebního úkolu, jež je z hlediska působnosti služebního úřadu zvlášť významné, lze poskytnout cílovou odměnu.

Informace o pracovním místě

Náplň práce, pravomoci a zodpovědnosti

- souhrnné zpracování informací za kapitolu SSHR při tvorbě návrhu ročního rozpočtu a střednědobých výhledů v souladu se závaznými ukazateli stanovenými Ministerstvem financí ČR včetně Kapitolního sešitu zahrnující oblasti EDS/SMVS a EU;
- souhrnné zpracování Závěrečného účtu kapitoly SSHR včetně EDS/SMVS a projektů EU;
- provádění rozpisu schváleného rozpočtu, posuzování požadavků nad rámec schváleného rozpočtu z hlediska věcnosti, účelovosti a hospodárnosti;
- zpracování ROP (rozpočtová opatření) interní a externí (A-hlavička) do státní pokladny;
- zpracování podrobných přehledů o čerpání rozpočtu reprodukce majetku v rámci programového financování v oblasti NNV (nároků z nespotřebovaných výdajů);
- zpracování zpráv, analýz, přehledů vývojových číselných řad a ostatních dokumentů hodnotících hospodaření s rozpočtovými prostředky v oblasti příjmů a výdajů za rozpočtovou kapitolu pro určený okruh externích příjemců v souladu s obecně platnou legislativou a doplňujícími postupy stanovenými MF ČR;
- spolupráce s odbornými útvary na zařazování akcí do plánu programového financování;
- kontrolní činnost při zpracování zadávacích dokumentací pro projekty spolufinancované EU;
- provádění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole, v platném znění, v roli správce rozpočtu v rozsahu vymezeném vnitřním předpisem;
- průběžné sledování hospodaření a plnění rozpočtu, prověřování správnosti vykazovaného čerpání na aktuálně platný prováděcí rozpočet a záznamy v účetní evidenci;
- předkládání návrhů na usměrňování hospodaření s rozpočtovými prostředky v jednotlivých rozpočtových okruzích a v součinnosti s příslušnými správci rozpočtu;
- výkon dalších úkolů uložených ředitelkou odboru nebo přímým představeným, které jsou v náplni činnosti Odboru ekonomického

Zaměstnanecké výhody, benefity

- platové zařazení odpovídající příslušnému nařízení vlády ČR pro orgány státní správy
- jistota zaměstnání v dobře fungující státní organizaci
- přátelský kolektiv
- možnost využití pružné pracovní doby
- 5 týdnů dovolené a 5 dnů indispozičního volna
- stravenky
- volnočasové poukázky na zdraví, kulturu, sport, knihy a vzdělávání
- kartu MultiSport, FKSP kartu MultiSport
- školící středisko v Krkonoších pro soukromou rekreaci s příspěvkem z FKSP

Informace o náboru

Předseda Správy státních hmotných rezerv jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“), vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa Odborný rada - souhrnný rozpočtář se služebním působištěm v Praze.
Na služebním místě je státní služba vykonávána v oboru služby:
1. Finance

Délka stanovené týdenní služební doby je 40 hodin.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru:
- Zpravidla na dobu neurčitou, v případě, že žadatel doloží doklad o vykonání úřednické zkoušky.
- Na dobu určitou, v případě, že žadatel zatím úspěšně nevykonal úřednickou zkoušku (§ 21 odst. 2 ZSS). Doba určitá je stanovena v trvání 12 měsíců (§ 29 odst. 1 ZSS) se zkušební dobou v délce 6 měsíců (§ 29 odst. 2 ZSS). Úspěšným složením úřednické zkoušky se mění doba určitá na dobu neurčitou.
Další údaje o podmínkách výkonu služby stanovené ZSS naleznete na internetové stránce Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/sluzba/soubor/ssp-c-3-2022-priloha-c-3b-podminky-vykonu-sluzby-text.aspx.

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 23. března 2023, tj. v této lhůtě doručené služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu (Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, Praha 5, 150 85), nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu [email protected] nebo prostřednictvím datové schránky služebního úřadu 4iqaa3x.
Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „NEOTEVÍRAT – VŘ – 03490/23-SSHR“

V žádosti je žadatel povinen uvést ID datové schránky nebo elektronickou adresu (e-mail), na kterou mu budou doručovány písemnosti ve výběrovém řízení.

Více informací vč. formuláře žádosti naleznete na webových stánkách Správy státních hmotných rezerv.

Požadavky na zaměstnance

Pozici vyhovují uchazeči se vzděláním

vysokoškolské II. stupně

Jazykové znalosti

Český jazyk - Expert (C2)

Ostatní znalosti

Microsoft Office - Pokročilý

Praxe na pozici/v oblasti

praxe v oboru - výhodou

Pozice je vhodná pro absolventa

Ano

Inzerující společnost

Stručná charakteristika společnosti

Správa státních hmotných rezerv (dále jen „Správa“) je ústředním orgánem státní správy v oblastech hospodářských opatření pro krizové stavy a státních hmotných rezerv. Byla zřízena zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění pozdějších předpisů. Její působnost je upravena zejména zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.

V čele Správy je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda. Zásady činnosti Správy a zásady její organizace stanoví Statut Správy státních hmotných rezerv schválený usnesením vlády ze dne 3. prosince 2001 č. 1293.

Více informací na webových stránkách www.sshr.cz.

Kontakt

ID: 4526627  Datum zveřejnění: 24.2.2023  Spodní hranice mzdy (brutto): 30 780 Kč/měsíc