Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

 1. Spoločnosť Profesia CZ, spol. s r.o., so sídlom Praha, Nové Město, Opletalova 1015/55, okres Praha Hl.m., PSČ 110 00, IČO 24149055, zapísaná v obchodnom registri, vedenom registrovým súdom v Prahe pod sp. zn.: C 183157 (ďalej len „Prevádzkovateľ"), je prevádzkovateľom internetovej stránky www.profesia.cz (ďalej len „Webová stránka") a poskytovateľom služieb  na Webovej stránke.
 2. Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Profesia CZ, spol. s r.o. (ďalej len „VOP"), ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom a sú záväzné pre všetkých používateľov Služieb.
 3. Činnosťou Prevádzkovateľa nie je sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa zákona č. 435/2004 Sb. o zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 4.  Nasledovné pojmy pre účely VOP a pre  vznik, zmenu a zánik právneho vzťahu  medzi Prevádzkovateľom a Klientom alebo Záujemcom o prácu sa interpretujú nasledovným spôsobom:

  Klient
  je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované na Webovej stránke; predovšetkým za účelom nájsť vhodného zamestnanca.
  Záujemca o prácu
  je výlučne fyzickou osobou, ktorá využíva služby poskytované na Webovej stránke v záujme nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť.
  Životopis
  je zhrnutie údajov o Záujemcovi o prácu.
  Databáza životopisov Prevádzkovateľa
  je databázou obsahujúcou Životopisy vytvorené a/alebo zverejnené Záujemcami o prácu.
  Služby
  predstavujú produkty, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Klientom a Záujemcom o prácu predovšetkým prostredníctvom Webovej stránky.
  Cenník
  je zoznam obsahujúci ceny Služieb, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje svojim Klientom.
  Pracovná ponuka alebo Krátkodobá brigáda 
  je inzerát zverejnený Klientom na Webovej stránke za účelom vyhľadania vhodného zamestnanca, predstavuje konkrétny druh Služby poskytovanej na Webovej stránke. Pre zverejnenie krátkodobej brigády obdobne platia ustanovenia VOP upravujúce podmienky zverejnenia Pracovnej ponuky, ibaže zmluvné strany sa výslovne dohodli inak.
  Cookies sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) Klienta počas používania Webovej stránky. Prevádzkovateľ pomocou cookies skúma účinnosť Webovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení Klienta aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookie. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve Webovej stránky. Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom Webovej stránky, zahŕňajú: typ prehliadača, internetovú adresu, z ktorej si sa pripojil na Našu Internetovú stránku, operačný systém zariadenia, IP adresa zariadenia.
  Pre zobrazovanie relevantnejších reklám sú niektoré cookies stanovené reklamným systémom tretích strán, ako je Google Adsense. Toto je možné vypnúť v účte Google. Počítač je možné nastaviť tak, aby cookies odmietal, aj keď v takom prípade je možné, že niektoré funkcie stránky nebudú funkčné.
  Nariadenie je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie“).
  Zákon je Zákon č. č.110/2019 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Zákon“).


Služby poskytované Záujemcom o prácu

 1. Záujemca o prácu je fyzická osoba, ktorá si pomocou Služieb poskytovaných Záujemcom o prácu hľadá vhodné zamestnanie. Služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Záujemcom o prácu, sú bezplatné a slúžia ako pomoc pri vyhľadaní pracovnej príležitosti prostredníctvom Webovej stránky. Pre využívanie Služieb poskytovaných Záujemcom o prácu sa vyžaduje ich registrácia na Webovej stránke. Záujemca o prácu sa registruje uvedením ľubovoľného prihlasovacieho e-mailu a prihlasovacieho hesla. Záujemca o prácu môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť svoju registráciu.
 2. Medzi Služby poskytované Záujemcom o prácu patrí najmä možnosť prostredníctvom Webovej stránky:

  1. Odpovedať resp. reagovať na zverejnenú Pracovnú ponuku. Záujemca o prácu je oprávnený reagovať na Pracovnú ponuku zverejnenú na Webovej stránke; táto Služba je dostupná aj nezaregistrovaným uchádzačom o prácu na Webovej stránke. Táto služba je určená výlučne pre Záujemcov o prácu, preto Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nevstupovať do právneho vzťahu s personálnymi agentúrami a ich nepovolené aktivity prostredníctvom Webovej stránky obmedziť.
  2. Vytvoriť si na Webovej stránke agenta pre vyhľadávanie Pracovných ponúk zverejnených na Webovej stránke, ktorý na základe vyhľadávacích kritérií zadaných Záujemcom o prácu posiela zodpovedajúce pracovné ponuky na  ním uvedenú e-mailovú adresu.
  3. Uložiť si a  sprístupniť/poskytnúť Životopis v Databáze životopisov Prevádzkovateľa,  a to prostredníctvom on-line formulára vyplneného na Webovej stránke alebo prostredníctvom tlačeného formulára doručeného na adresu Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť Životopis tak, aby bol v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov. Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo nesprístupňovať/neposkytovať alebo vymazať z Databázy životopisov Prevádzkovateľa Životopis, ktorý obsahuje nedostatočné informácie pre vyhľadávanie pracovnej príležitosti alebo ktorý podľa názoru Prevádzkovateľa obsahuje irelevantné informácie alebo údaje, ktoré nesúvisia s vyhľadávaním pracovnej príležitosti (napr.: politické a náboženské názory, reklama, vulgarizmy, atď.); o tomto rozhodnutí Prevádzkovateľ informuje Záujemcu o prácu, ktorého sa predmetný Životopis týka.
  4. Zúčastniť sa na diskusiách prebiehajúcich na diskusnom fóre prevádzkovanom na Webovej stránke Prevádzkovateľa.
  5. Archivovať si odoslané odpovede (reakcie) na Pracovné ponuky zverejnené na Webovej stránke.
  6. Vyžiadať si referencie od bývalých zamestnávateľov alebo ďalších vopred neurčených osôb a anonymne hodnotiť výberové konanie u Klienta Prevádzkovateľa.


Služby poskytované Klientom

 1. Zverejnenie Pracovnej ponuky. Klient je po ukončení úspešnej registrácie oprávnený zverejniť Pracovnú ponuku na Webovej stránke. Pracovná ponuka sa zverejňuje podľa nasledujúcich pravidiel:

  1. Klient sám zverejní Pracovnú ponuku a určí jej obsah, pričom Pracovná ponuka musí obsahovať aspoň minimálne kritériá stanovené Prevádzkovateľom.
  2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť Pracovnú ponuku tak, aby tá bola v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov na Webovej stránke.
  3. Dobu zverejnenia pracovnej ponuky určuje Klient. Klientom zvolené obdobie zverejnenia Pracovnej ponuky musí byť v súlade s platným Cenníkom Prevádzkovateľa zverejneného na Webovej stránke.
  4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť alebo zrušiť už zverejnenú Pracovnú ponuku:

   1. Ktorá je v rozpore s právnym poriadkom Českej republiky, etickými normami alebo dobrými mravmi,
   2. V ktorej Klient podmieňuje sprostredkovanie práce a/alebo prijatie do zamestnania resp. obdobného pracovného pomeru platbou manipulačného alebo iného poplatku,
   3. Prezentujúcu viaceré pracovné ponuky v rámci jedného formulára pre pracovnú ponuku (tj. v rámci jednej Pracovnej ponuky),
   4. Ktorá je neúplná, alebo zavádzajúca, alebo obsahuje nepravdivé údaje, alebo z iných dôvodov znižuje úroveň Služieb poskytovaných na Webovej stránke,
   5. S reklamným alebo marketingovým obsahom, alebo informáciou o produktoch alebo Službách Klienta alebo tretej osoby,
   6. Ktorá môže poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo tretej osoby,
   7. Erotického charakteru, resp. také, ktoré vzbudzujú podozrenie, že sa môže jednať o tento typ práce,
   8. Duplicitne zverejnenú jedným Klientom na Webovej stránke,
   9. Ktorá obsahuje pracovnú príležitosť prebiehajúcu formou MLM (multilevel marketing) alebo podomového predaja.
 2. Prístup do databázy Životopisov Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ umožňuje Klientom chránený prístup do Databázy životopisov Prevádzkovateľa. V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade nových Klientov, u ktorých podľa posúdenia Prevádzkovateľa existuje riziko zneužívania údajov Záujemcov o prácu uvedených v Databáze životopisov Prevádzkovateľa, je Prevádzkovateľ oprávnený týmto Klientom prístup do Databázy životopisov Prevádzkovateľa obmedziť alebo odmietnuť. Klient je oprávnený údaje získané z Databázy životopisov Prevádzkovateľa o Záujemcoch o prácu využívať výlučne na vyhľadávanie vhodného zamestnanca.
 3. Zverejnenie loga Klienta na titulnej strane Webovej stránky.
 4. Zverejnenie reklamných bannerov.
 5. Zverejnenie reklamných informácií v centrálnom a direct mailingu.
 6. Realizácia špecializovaných riešení pre zverejnenie Pracovných ponúk o voľných pracovných miestach Klientov (najmä grafický dizajn).
 7. HR aplikácia Mark.
 8. Ďalšie reklamné produkty podľa platného Cenníka.


Ochrana Osobných údajov

Osobné údaje v reakcii na pracovnú ponuku a krátkodobú brigádu

 1. Medzi Služby poskytované Prevádzkovateľom patrí aj možnosť zverejniť pracovnú ponuku alebo krátkodobú brigádu na Internetovej stránke. Pracovné ponuky a krátkodobé brigády zverejňujú Klienti (Obchodní partneri). Záujemca o prácu je oprávnený reagovať na Pracovnú ponuku/Krátkodobú brigádu zverejnenú na Internetovej stránke. Profesia CZ, spol. s r.o. archivuje odpovede odoslané Záujemcami o prácu na pracovné ponuky zverejnené na Internetovej stránke.
 2. Odpovede na Internetovej stránke zverejnených pracovných ponúk archivované spoločnosťou Profesia CZ, spol. s r.o. obsahujú údaje, ktoré sa podľa Nariadenia a Zákona považujú za Osobné údaje. Preto tieto Osobné údaje môžu byť spracované iba so súhlasom Subjektu údajov. Subjekt údajov pred odoslaním svojej odpovede resp. reakcie na pracovnú ponuku alebo krátkodobú brigádu vyhlasuje, že všetky ňou uvedené údaje sú pravdivé, a následne dáva svoj súhlas na spracovanie svojich Osobných údajov spoločnosti Profesia CZ, spol. s r.o. a jej Obchodnému partnerovi, ktorý predmetnú pracovnú ponuku zverejnil.
 3. Účelom spracovania Osobných údajov je poskytnutie pomoci Subjektu údajov ako Záujemcovi o prácu nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. Profesia CZ, spol. s r.o. archivuje odpovede odoslané Záujemcami o prácu na pracovné ponuky zverejnené na Internetovej stránke. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov. Po období 3 rokov budú Osobné údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. V rámci uvedeného obdobia Záujemca o prácu má možnosť prostredníctvom svojej registrácie vytvorenej na Internetovej stránke pracovať (prezerať, opäť využívať, znova poslať, atď.) s odpoveďami resp. reakciami, ktoré poslal Obchodným partnerom.
 4. Obdobie tri roky, sa považuje za časový úsek počas ktorého sa neočakávajú výrazné zmeny týkajúce sa kvalifikačných predpokladov Záujemcov o prácu a kvalifikačných požiadaviek na konkrétnu pracovnú pozíciu. Trojročné obdobie bolo určené na základe poznatkov a skúseností z odboru personalistika.
 5. Odpovede na Internetovej stránke zverejnenú pracovnú ponuku resp. krátkodobú brigádu zahŕňajú: minimálne jeden kontaktný údaj (e-mail alebo telefón), najvyššie dosiahnuté vzdelanie, určenie pohlavia (výlučne pre účely štatistického spracovania). Uvedenie ďalších údajov v odpovedi resp. reakcii na pracovnú ponuku alebo krátkodobú brigádu je na výlučnom rozhodnutí Subjektu údajov ako Záujemcu o prácu; spoločnosť Profesia CZ, spol. s r.o. uvedenie ďalších údajov nepožaduje. Spoločnosť Profesia CZ, spol. s r.o. v žiadnom prípade nepožaduje od Záujemcu o prácu uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie osobných údajov definovanej v čl. 9 Nariadenia.
 6. Medzi Služby poskytované Záujemcom o prácu patrí aj možnosť odpovedať resp. reagovať na pracovnú ponuku alebo krátkodobú brigádu zverejnenú na Internetovej stránke. Pracovné ponuky a krátkodobé brigády zverejňujú Obchodní partneri. Záujemca o prácu je oprávnený reagovať na Pracovnú ponuku/Krátkodobú brigádu zverejnenú na Internetovej stránke. Profesia CZ, spol. s r.o. archivuje odpovede odoslané Záujemcami o prácu na pracovné ponuky zverejnené na Internetovej stránke.
 7. Odpovede na Internetovej stránke zverejnených pracovných ponúk archivované spoločnosťou Profesia CZ, spol. s r.o. obsahujú údaje, ktoré sa podľa Nariadenia a Zákona považujú za Osobné údaje. Preto tieto Osobné údaje môžu byť spracované iba so súhlasom Dotknutej osoby. Dotknutá osoba pred odoslaním svojej odpovede resp. reakcie na pracovnú ponuku alebo krátkodobú brigádu vyhlasuje, že všetky ňou uvedené údaje sú pravdivé, a následne dáva svoj súhlas na spracovanie svojich Osobných údajov spoločnosti Profesia CZ, spol. s r.o. a jej Obchodnému partnerovi, ktorý predmetnú pracovnú ponuku zverejnil.
 8. Účelom spracovania Osobných údajov je poskytnutie pomoci Dotknutej osobe ako Záujemcovi o prácu nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. Profesia CZ, spol. s r.o. archivuje odpovede odoslané Záujemcami o prácu na pracovné ponuky zverejnené na Internetovej stránke. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 3 rokov. Po období 3 rokov budú Osobné údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. V rámci uvedeného obdobia Záujemca o prácu má možnosť prostredníctvom svojej registrácie vytvorenej na Internetovej stránke pracovať (prezerať, opäť využívať, znova poslať, atď.) s odpoveďami resp. reakciami, ktoré poslal Obchodným partnerom.
 9. Obdobie tri roky, sa považuje za časový úsek počas ktorého sa neočakávajú výrazné zmeny týkajúce sa kvalifikačných predpokladov Záujemcov o prácu a kvalifikačných požiadaviek na konkrétnu pracovnú pozíciu. Trojročné obdobie bolo určené na základe poznatkov a skúseností z odboru personalistika.
 10. Odpovede na Internetovej stránke zverejnenú pracovnú ponuku resp. krátkodobú brigádu zahŕňajú: minimálne jeden kontaktný údaj (e-mail alebo telefón), najvyššie dosiahnuté vzdelanie, určenie pohlavia (výlučne pre účely štatistického spracovania). Uvedenie ďalších údajov v odpovedi resp. reakcii na pracovnú ponuku alebo krátkodobú brigádu je na výlučnom rozhodnutí dotknutého Záujemcu o prácu; spoločnosť Profesia CZ, spol. s r.o. uvedenie ďalších údajov nepožaduje. Spoločnosť Profesia CZ, spol. s r.o. v žiadnom prípade nepožaduje od Záujemcu o prácu uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie osobných údajov definovanej v čl. 9 Nariadenia alebo § 16 Zákona.
 11. Dotknutá osoba prostredníctvom Internetovej stránky pošle Klientovi (Obchodnému partnerovi) svoj životopis spolu s prílohami a prostredníctvom Internetovej stránky môže Klientovi udeliť súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom zaradenia do ďalšieho výberového procesu resp. do databázy uchádzačov daného Klienta. Poskytnutie súhlasu na spracúvanie osobných údajov pre Obchodného partnera je na výlučnom a dobrovoľnom rozhodnutí Uchádzača o zamestnanie. Spoločnosť Profesia CZ, spol. s r.o. umožňuje Uchádzačom o zamestnanie, aby Obchodným partnerom poskytli súhlas na spracúvanie osobných údajov v nasledujúcom znení: „V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom (názov Obchodného partnera) uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.profesia.cz v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.“ Vyššie uvedený súhlas na spracúvanie osobných údajov je na základe žiadosti Klienta editovateľné; editovanie súhlasu na spracúvanie osobných údajov podlieha schváleniu zo strany Prevádzkovateľa. Bez poskytnutia výslovného súhlasu Uchádzača o zamestnanie Obchodný partner je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby iba v súlade s Nariadením a Zákonom na základe iného vhodného právneho základu (spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy ) a za účelom nájsť vhodného zamestnanca. Profesia CZ, spol. s r.o. prostredníctvom svojej internetovej stránky umožňuje Obchodným partnerom prístup k osobným údajom v trvaní 14 dní po skončení zverejnenia pracovnej ponuky.
 12. Pri poskytovaní služieb spoločnosť Profesia CZ, spol. s r.o. aj Obchodný partner majú postavenie Prevádzkovateľa, konajú voči dotknutej osobe samostatne a vo vlastnom mene. Týmto nie je dotknuté právo Záujemcu o prácu ako dotknutej osoby uplatniť svoje práva podľa Nariadenia alebo Zákona u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.
 13. Účelom spracúvania osobných údajov pre Obchodných partnerov je „Nájsť vhodného zamestnanca“. Obchodný partner osobné údaje získané prostredníctvom Internetovej stránky nie je oprávnený využívať pre iný účel.
 14. Profesia CZ, spol. s r.o. prostredníctvom Internetovej stránky poskytne informácie podľa čl. 13 Nariadenia a § 19 Zákona dotknutým osobám. Pričom právnym základom spracúvania osobných údajov pre Profesia CZ, spol. s r.o. je súhlas dotknutej osoby.
 15. Obchodný partner po získaní osobných údajov je povinní podľa čl. 14 Nariadenia a § 20 Zákona plniť svoju oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe.
 16. Informácie týkajúce sa zmluvného vzťahu medzi Profesia CZ, spol. s r.o. a Obchodným partnerom sú zverejnené na Internetovej stránke a sú verejne dostupné dotknutým osobám. Zmluva o poskytovaní služieb sa uzatvára na dobu určitú, nie dlhšie ako jeden rok (https://www.profesia.cz/cz/vseobecne-obchodni-podminky)

Osobné údaje v Životopisoch a Databáze životopisov

 1. Medzi Služby poskytované Záujemcom o prácu patrí možnosť prostredníctvom on-line formulára vyplneného na Internetovej stránke alebo prostredníctvom tlačeného formulára doručeného na adresu spoločnosti Profesia CZ, spol. s r.o. vytvoriť si Životopis a sprístupniť/poskytnúť ho v Databáze životopisov Obchodným partnerom spoločnosti Profesia CZ, spol. s r.o.
 2. Životopisy uložené v Databáze životopisov obsahujú údaje, ktoré sa podľa Nariadenia a Zákona považujú za Osobné údaje. Preto tieto Osobné údaje môžu byť spracované iba so súhlasom Subjektu údajov. Subjekt údajov pred uložením Životopisu vyhlasuje, že všetky ňou uvedené Osobné údaje sú pravdivé, a následne dáva svoj súhlas spoločnosti Profesia CZ, spol. s r.o. na spracovanie svojich Osobných údajov.
 3. Účelom spracovania Osobných údajov je poskytnutie pomoci Subjektu údajov ako Záujemcovi o prácu nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. Profesia CZ, spol. s r.o. na základe súhlasu Subjektu údajov a za účelom uvedeného v predchádzajúcej vete je oprávnená Osobné údaje uvedené v Životopise Subjektu údajov sprístupniť/poskytnúť svojím Obchodným partnerom.
 4. Osobné údaje uvedené v Životopise Subjektu údajov sa sprístupňujú/poskytujú Obchodným partnerom v rámci počítačovej siete internet prostredníctvom Internetovej stránky, a to v trvaní 3 mesiacov odo dňa udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov. Po ukončení vyššie uvedenej doby budú Osobné údaje uvedené v Životopise neprístupné a uchované v Databáze Životopisov pre prípad ich opätovného sprístupnenia/poskytnutia Subjektom údajov.
 5. Po uplynutí 3 ročného obdobia odo dňa posledného prihlásenia Záujemcu o prácu do svojej registrácie vytvorenej na Internetovej stránke www.profesia.cz budú údaje v Databáze životopisov definitívne anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Sprístupnenie/Poskytnutie životopisu je na základe rozhodnutia Subjektu údajov možné kedykoľvek ukončiť a obnoviť. Na základe písomnej žiadosti Subjektu údajov je Profesia CZ spol. s r.o. povinná Osobné údaje definitívne vymazať.
 6. Životopisy uložené v Databáze životopisov zahŕňajú: minimálne jeden kontaktný údaj (e-mail alebo telefón), najvyššie dosiahnuté vzdelanie, určenie pracovnej oblasti a pracovnej pozície, o ktorú má záujem, určenie lokality, v ktorej hľadá prácu, požadovaný druh pracovného pomeru, určenie pohlavia (výlučne pre účely štatistického spracovania). Uvedenie ďalších údajov v Životopise je na výlučnom rozhodnutí Subjektu údajov ako Záujemcu o prácu; spoločnosť Profesia CZ, spol. s r.o. uvedenie ďalších údajov nepožaduje. Profesia CZ, spol. s r.o. v žiadnom prípade nepožaduje od Záujemcu o prácu uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie osobných údajov definovanej v čl. 9 Nariadenia.
 7. Pri poskytovaní služieb spoločnosť Profesia CZ, spol. s r.o. aj Klient (Obchodný partner) majú postavenie Správcu, konajú voči Subjektu údajov samostatne a vo vlastnom mene. Týmto nie je dotknuté právo Záujemcu o prácu ako Subjektu údajov uplatniť svoje práva podľa Nariadenia alebo Zákona u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.
 8. Účelom spracúvania osobných údajov pre Klientov je „Nájsť vhodného zamestnanca“. Klient osobné údaje získané prostredníctvom Internetovej stránky nie je oprávnený využívať pre iný účel.
 9. Profesia CZ spol. s r.o. prostredníctvom Internetovej stránky poskytne informácie podľa čl. 13 Nariadenia a Zákona Subjektom údajov. Pričom právnym základom spracúvania osobných údajov pre Profesiu, spol. s r.o. je súhlas Subjektu údajov.
 10. Klient po získaní osobných údajov je povinní podľa čl. 14 Nariadenia a Zákona plniť svoju oznamovaciu povinnosť voči Subjektu údajov.
 11. Informácie týkajúce sa zmluvného vzťahu medzi Profesiou CZ spol. s r.o. a Klientom sú zverejnené na Internetovej stránke a sú verejne dostupné Subjektom údajov.


Vznik,  zmena  a zánik zmluvného vzťahu

 1. Pre využívanie akýchkoľvek Služieb sa vyžaduje registrácia Klienta na Webovej stránke. Registrácia sa uskutoční prostredníctvom vyplnenia registračného formulára. Úspešným ukončením registrácie si Klient vytvorí vlastné on-line konto, ktoré je chránené jedinečným prihlasovacím menom a heslom. Klient je povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím a neposkytovať ich tretím subjektom.
 2. Služby Prevádzkovateľa sa objednávajú prostredníctvom on-line konta, výnimočne na základe písomnej (list, fax, e-mail) alebo telefonickej objednávky Klienta.
 3. Klient zadaním objednávky Prevádzkovateľovi vyslovuje súhlas s prípadným zverejnením svojich osobných údajov alebo osobných údajov svojich zamestnancov v Pracovnej ponuke, ak si toto vyžaduje charakter Služby, ktorú si Klient u Prevádzkovateľa objednal.
 4. Objednávka musí obsahovať minimálne:

  1. Obchodné meno Klienta, prípadne aj jeho právnu formu,
  2. Fakturačnú adresu, prípadne aj korešpondenčnú adresu Klienta,
  3. IČO, DIČ a/alebo IČ DPH Klienta,
  4. Kontaktné údaje Klienta (telefón, fax, e-mail),
  5. Druh objednanej Služby a obdobie poskytnutia Služby.
 5. Zmluvný vzťah vzniká potvrdením (prostredníctvom Webovej stránky alebo listovou zásielkou alebo faxom alebo e-mailom alebo telefonickým rozhovorom) objednanej Služby Prevádzkovateľom. Poskytnutie Služby objednanej Klientom sa tiež považuje za potvrdenie objednávky. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní objednanej Služby s účinnosťou odo dňa potvrdenia objednávky Prevádzkovateľom.
 6. Prevádzkovateľom potvrdená objednávka je záväzná, môže byť zmenená iba na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán. Prevádzkovateľ je oprávnený zmenu Objednávky podmieniť úhradou administratívneho poplatku.
 7. Ak v Zmluve nie je uvedené inak, Zmluvu je možné pred uplynutím doby jej platnosti ukončiť:

  1. Písomnou dohodou zmluvných strán.
  2. Odstúpením od Zmluvy Prevádzkovateľom, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom  poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo týchto VOP. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa považuje najmä:

   1. zverejnenie Pracovnej ponuky Klientom v rozpore s ustanoveniami 24.D a nasl. VOP,
   2. využívanie údajov o Záujemcoch o prácu Klientom získaných z Databázy životopisov Prevádzkovateľa na iný účel ako na vyhľadávanie vhodného zamestnanca,
   3. využívanie Služieb poskytovaných na Webovej stránke na hromadné rozosielanie elektronických správ, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie o produktoch a službách, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Českej republiky, etickými normami a dobrými mravmi, alebo ktoré môžu poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo iných fyzických a právnických osôb,
   4. klient koná v rozpore so zmluvou a/alebo týmito VOP a/alebo dobrými mravmi, a ak tým, najmä na základe negatívnych ohlasov zo strany používateľov Webových stránok, môže byť podľa odôvodneného názoru Prevádzkovateľa poškodené jeho dobré meno a znížená a/alebo ohrozená úroveň kvality poskytovaných Služieb.
   5. využívanie automatizovaných systémov (najmä botov, robotov, modulov alebo iných automatických zariadení alebo programov na prehľadávanie alebo zbieranie obsahu Webovej stránky) pri používaní služieb Prevádzkovateľa alebo Webovej stránky, ktorých prístupové prostriedky nie sú poskytované Prevádzkovateľom.
 8. Písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy sa doručuje druhej Zmluvnej strane na jej adresu uvedenú v registrácii alebo na ním uvedenú e-mailovú adresu.
 9. Ak bez zavinenia Prevádzkovateľa zmluva zanikne bez využitia Služieb objednaných Klientom, Klientovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplne vyčerpané Služby Prevádzkovateľ nezodpovedá.


Cena Služieb a platobné podmienky

 1. Cena Služby je určená podľa platného Cenníka zverejneného na Webovej stránke v deň objednania Služby.
 2. Faktúra (daňový doklad) je Prevádzkovateľom zvyčajne vystavená až po poskytnutí Služieb Klientovi. Faktúra je vystavená spravidla za celé obdobie, na ktoré si Klient využívanie Služieb objednal. Doba splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, ak v Zmluve nie je dohodnuté inak. V odôvodnených prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený objednanú Službu poskytnúť až po úhrade Ceny objednanej Služby; o tejto skutočnosti Prevádzkovateľ vopred informuje Klienta.
 3. Cenu za objednanú Službu je Klient povinný uhradiť Prevádzkovateľovi bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet uvedený na faktúre riadne a včas.
 4. V prípade omeškania Klienta s úhradou faktúry je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať úroky z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania; zároveň je oprávnený dočasne, až do zaplatenia fakturovanej čiastky, pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb. V prípade omeškania Klienta viac ako 30 dní je Prevádzkovateľ oprávnený predmetnú pohľadávku poskytnúť do mandátnej správy inkasnej spoločnosti spolupracujúcej s Prevádzkovateľom . Náklady na vymáhanie pohľadávky sa stanú súčasťou pohľadávky Prevádzkovateľa.
 5. Námietky voči vystaveným faktúram, ktoré by mali za následok obmedzenie práva na vznik pohľadávky Prevádzkovateľa voči Objednávateľovi, je Objednávateľ povinný uplatniť písomne u Prevádzkovateľa a to do 7 dní odo dňa, keď mu bola faktúra doručená.
 6. Prevádzkovateľ vracia Klientom peňažné čiastky iba v prípade, ak sú v jednotlivom prípade vyššie ako 0,50 EUR.


Zodpovednosť za škodu

 1. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku Služby poskytnutej (zverejnenej) na Webovej stránke, najmä za jej grafické znázornenie (napr.: logo, fotografia alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti) a za ich gramatickú správnosť. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb poskytnutím Služby na Webovej stránke zodpovedá výlučne Klient. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím Služby na Webovej stránke.
 2. Klient je povinný chrániť údaje získané z Databázy životopisov Prevádzkovateľa alebo Reakcie pred akýmkoľvek zneužitím, je povinný zabezpečiť, aby tieto údaje neboli sprístupnené alebo poskytnuté inej osobe alebo zverejnené. V prípade porušenia tejto povinnosti Klient v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. Klient berie na vedomie, že databáza Životopisov vytvorená Prevádzkovateľom je predmetom autorského práva Prevádzkovateľa a je chránená podľa zákona č. 121/2000 Sb. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených v Databáze životopisov Prevádzkovateľa.  
 3. Klient sa zaväzuje, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky uspokojiť a Prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá Klientovi za nájdenie vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície a jeho zotrvanie v pracovnom alebo obdobnom pomere.
 5. Prevádzkovateľ negarantuje Záujemcom o prácu nájdenie vhodnej pracovnej príležitosti a ani trvanie pracovného alebo obdobného pomeru.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním Webových stránok, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.
 7. Ak zmluva zanikne bez využitia Služieb objednaných Klientom bez zavinenia Prevádzkovateľa, Klientovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplne vyčerpané Služby Prevádzkovateľ nezodpovedá.
 8. V prípade omeškania Klienta Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb Klientovi. Týmto úkonom Prevádzkovateľa Klientovi nevznikne nárok na náhradu škody a žiadnu náhradu za ním objednané Služby, ktoré nemohol počas tohto pozastavenia využívať. Nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 9. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.


Reklamačný poriadok

 1. Klient má právo reklamovať chybu („ďalej len Chyba"), ktorá sa vyskytla na Webovej stránke Prevádzkovateľa v súvislosti s jemu poskytovanou Službou. Chybou na strane Prevádzkovateľa sa rozumie najmä nefunkčnosť Služieb uvedených v Objednávke, a to po dobu dlhšiu ako 6 hodín za obdobie predchádzajúcich 24 hodín. Chybou na strane Prevádzkovateľa nie je, ak Služby nie sú u Klienta dostupné v dôsledku výpadku pripojenia Klienta na sieť Internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá.
 2. Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď Klient Chybu zistil alebo mohol zistiť.
 3. Reklamáciu je Klient oprávnený uskutočniť písomne e-mailom na adresu: [email protected]), pričom reklamácia musí byť doručená Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa je prevzatia.


Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje Klientov formou zverejnenia zmien na Webových stránkach s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.
 2. Všetky vzťahy neupravené v Zmluve a/alebo VOP sa riadia platnými právnymi predpismi ČR.
 3. Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred VOP. Pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou Zmluvných strán v Zmluve.
 4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 20.03.2020