Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti LMC s. r. o. pre služby poskytované na internetovej stránke www.profesia.cz

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 LMC s.r.o., se sídlem Menclova 2538/2, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 264 41 381, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 82484 (ďalej len „LMC"), je prevádzkovateľom internetovej stránky www.profesia.cz (ďalej len „Internetová stránka") a poskytovateľom služieb na Internetovej stránke.

1.2 LMC vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP"), ktoré upravujú práva a povinnosti LMC a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb LMC. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej s LMC a sú záväzné pre všetkých používateľov Služieb.

1.3 Činnosťou LMC nie je sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa zákona č. 435/2004 o zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

1.4 Nasledovné pojmy pre účely VOP a pre vznik, zmenu a zánik právneho vzťahu medzi LMC a Klientom alebo Záujemcom o prácu sa interpretujú nasledovným spôsobom:

(a) Klient je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované na Webovej stránke; predovšetkým za účelom nájsť vhodného zamestnanca.

(b) Záujemca o prácu je výlučne fyzickou osobou, ktorá využíva služby poskytované na Internetovej stránke v záujme nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť.

(c) Zmluva o poskytovaní služieb sa uzatvára medzi LMC a Klientom, upravuje podmienky využívania služieb poskytovaných LMC.

(d) Databáza životopisov LMC je databázou obsahujúcou Životopisy vytvorené a/alebo zverejnené Záujemcami o prácu.

(e) Služby predstavujú produkty, ktoré LMC poskytuje Klientom a Záujemcom o prácu predovšetkým prostredníctvom Internetovej stránky.

(f) Cenník je zoznam obsahujúci ceny Služieb, ktoré LMC poskytuje svojim Klientom.

(g) Pracovná ponuka je inzerát zverejnený Klientom na Webovej stránke za účelom vyhľadania vhodného zamestnanca, predstavuje konkrétny druh Služby poskytovanej na Interneovej stránke. Pre zverejnenie krátkodobej brigády obdobne platia ustanovenia VOP upravujúce podmienky zverejnenia Pracovnej ponuky, ibaže zmluvné strany sa výslovne dohodli inak.

(h) Dohoda o spracúvaní osobných údajov je súčasťou týchto VOP a upravuje podmienky spracúvania osobných údajov pri využívaní HR nástroja MARK, ktorý je dostupný pre každého Klienta.

(i) Návštevník Webovej stránky je fyzickou sobou, ktorá používa Internetovú stránku. Za Návštevníka sa považujú aj Klienti aj Záujemcovia o prácu.

(j) Cookies sú malé súbory, ktoré sa sťahujú do zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón atď.) Návštevníka počas používania Internetovej stránky. LMC pomocou cookies skúma účinnosť Internetovej stránky. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, ktoré zostanú v zariadení Návštevníka aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookie. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolované pri každej návšteve Internetovej stránky.

(k) Nariadenie je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov.

(l) Zákon je Zákon č. 110/2019 Sb. o ochrane osobných údajov.


2. Služby poskytované Záujemcom o prácu

2.1 Služby, ktoré LMC poskytuje Záujemcom o prácu, sú bezplatné a slúžia ako pomoc pri vyhľadaní pracovnej príležitosti prostredníctvom Internetovej stránky. Pre využívanie niektorých Služieb poskytovaných Záujemcom o prácu sa vyžaduje registrácia na Internetovej stránke. Záujemca o prácu sa registruje uvedením ľubovoľného prihlasovacieho e-mailu a prihlasovacieho hesla. Záujemca o prácu môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy LMC s vyjadrením jeho vôle zrušiť svoju registráciu.

2.2 Medzi Služby poskytované Záujemcom o prácu patrí najmä možnosť prostredníctvom Internetovej stránky:

(a) Odpovedať resp. reagovať na zverejnenú Pracovnú ponuku. Záujemca o prácu je oprávnený reagovať na Pracovnú ponuku zverejnenú na Internetovej stránke; táto Služba je dostupná aj nezaregistrovaným Záujemcom o prácu na Internetovej stránke. Táto služba je určená výlučne pre Záujemcov o prácu, preto LMC si vyhradzuje právo nevstupovať do právneho vzťahu s personálnymi agentúrami a ich nepovolené aktivity prostredníctvom Internetovej stránky obmedziť.

(b) Vytvoriť si na Internetovej stránke agenta pre vyhľadávanie Pracovných ponúk zverejnených na Internetovej stránke, ktorý na základe vyhľadávacích kritérií zadaných Záujemcom o prácu posiela zodpovedajúce pracovné ponuky na ním uvedenú e-mailovú adresu.

(c) Uložiť si a sprístupniť/poskytnúť Životopis v Databáze životopisov LMC, a to prostredníctvom on-line formulára vyplneného na Internetovej stránke alebo prostredníctvom tlačeného formulára doručeného na adresu LMC. LMC si vyhradzuje právo upraviť Životopis tak, aby bol v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov. LMC si ďalej vyhradzuje právo nesprístupňovať/neposkytovať alebo vymazať z Databázy životopisov LMC Životopis, ktorý obsahuje nedostatočné informácie pre vyhľadávanie pracovnej príležitosti alebo ktorý podľa názoru LMC obsahuje irelevantné informácie alebo údaje, ktoré nesúvisia s vyhľadávaním pracovnej príležitosti (napr.: politické a náboženské názory, reklama, vulgarizmy, atď.); o tomto rozhodnutí LMC informuje Záujemcu o prácu, ktorého sa predmetný Životopis týka. Pre využívanie tejto Služby sa vyžaduje registrácia Záujemcu o prácu na Internetovej stránke.

(d) Zúčastniť sa na diskusiách prebiehajúcich na diskusnom fóre prevádzkovanom na Internetovej stránke LMC.

(e) Archivovať si odoslané odpovede (reakcie) na Pracovné ponuky zverejnené na Internetovej stránke.

(f) Vyžiadať si referencie od bývalých zamestnávateľov alebo ďalších vopred neurčených osôb a anonymne hodnotiť výberové konanie u Klienta LMC.


3. Služby poskytované Klientom

3.1 Medzi služby poskytované Klientom patrí tzv. Zverejnenie Pracovnej ponuky. Klient je po ukončení úspešnej registrácie oprávnený zverejniť Pracovnú ponuku na Webovej stránke. Pracovná ponuka sa zverejňuje podľa nasledujúcich pravidiel.

(a) Klient sám zverejní Pracovnú ponuku a určí jej obsah, pričom Pracovná ponuka musí obsahovať aspoň minimálne LMC stanovené kritériá na Webovej stránke.

(b) LMC si vyhradzuje právo upraviť Pracovnú ponuku tak, aby tá bola v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov na Internetovej stránke (formálna úprava).

(c) Dobu zverejnenia pracovnej ponuky určuje Klient. Klientom zvolené obdobie zverejnenia Pracovnej ponuky musí byť v súlade s platným Cenníkom LMC zverejneného na Internetovej stránke.

(d) LMC si vyhradzuje právo nezverejniť alebo zrušiť už zverejnenú Pracovnú ponuku alebo pracovnú ponuku:

1) ktorá je v rozpore s právnym poriadkom Českej republiky, etickými normami alebo dobrými mravmi,

2) v ktorej Klient podmieňuje sprostredkovanie práce a/alebo prijatie do zamestnania resp. obdobného pracovného pomeru platbou manipulačného alebo iného poplatku,

3) prezentujúcu viaceré pracovné ponuky v rámci jedného formulára pre pracovnú ponuku (tj. v rámci jednej Pracovnej ponuky),

4) ktorá je neúplná, alebo zavádzajúca, alebo obsahuje nepravdivé údaje, alebo z iných dôvodov znižuje úroveň Služieb poskytovaných na Internetovej stránke,

5) s reklamným alebo marketingovým obsahom, alebo informáciou o produktoch alebo Službách Klienta alebo tretej osoby,

6) ktorá môže poškodiť dobré meno LMC alebo tretej osoby,

7) erotického charakteru, resp. takú Pracovnú ponuku, ktorá vzbudzujú podozrenie, že sa môže jednať o tento typ práce,

8) duplicitne zverejnenú jedným Klientom na Internetovej stránke,

9) ktorá obsahuje pracovnú príležitosť prebiehajúcu formou MLM (multilevel marketing) alebo podomového predaja,

10) ktorá nedodržuje zásady rovnakého zaobchádzania, ktorá spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.

3.2 Prístup do databázy Životopisov LMC. LMC umožňuje Klientom chránený prístup do Databázy životopisov LMC. V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade nových Klientov, u ktorých podľa posúdenia LMC existuje riziko zneužívania údajov Záujemcov o prácu uvedených v Databáze životopisov LMC, je LMC oprávnený týmto Klientom prístup do Databázy životopisov LMC obmedziť alebo odmietnuť. Klient je oprávnený údaje získané z Databázy životopisov LMC o Záujemcoch o prácu využívať výlučne na vyhľadávanie vhodného zamestnanca.

3.3 Zverejnenie loga Klienta na Webovej stránky tzv. HR branding. Viac informácií: https://www.profesia.cz/cenik-sluzeb#image

3.4 Zverejnenie reklamných bannerov. Viac informácií: https://www.profesia.cz/ceniksluzeb#advert

3.5 Realizácia špecializovaných riešení pre zverejnenie Pracovných ponúk o voľných pracovných miestach Klientov (najmä grafický dizajn).

3.6 HR aplikácia Mark. Mark je intuitívny HR nástroj, pomocou ktorého Klient má možnosť realizovať výberov proces nových zamestnancov. Viac informácií: https://www.profesia.cz/mark/

3.7 Ďalšie Služby podľa platného Cenníka.


4. Ochrana Osobných údajov

4.1 Nasledujúce ustanovenia upravujú podmienky spracúvania Osobných údajov pri poskytnutí služby Zverejnenie Pracovnej ponuky.

(a) Medzi Služby poskytované LMC patrí možnosť zverejniť Pracovnú ponuku alebo Krátkodobú brigádu na Webovej stránke. Pracovné ponuky a Krátkodobé brigády zverejňujú Klienti. Záujemca o prácu je oprávnený reagovať (odpovedať) na Pracovnú ponuku/Krátkodobú brigádu zverejnenú na Internetovej stránke. LMC archivuje odpovede odoslané Záujemcami o prácu na pracovné ponuky zverejnené na Internetovej stránke.

(b) Odpovede na Internetovej stránke zverejnených pracovných ponúk archivované LMC obsahujú údaje, ktoré sa podľa Nariadenia a Zákona považujú za Osobné údaje. Preto tieto Osobné údaje môžu byť spracované iba so súhlasom dotknutej osoby. Dotknutá osoba pred odoslaním svojej odpovede resp. reakcie na Pracovnú ponuku vyhlasuje, že všetky ňou uvedené údaje sú pravdivé, a následne dáva svoj súhlas, ako právny základ, na spracovanie svojich Osobných údajov LMC.

(c) Účelom spracúvania Osobných údajov pre LMC je poskytnutie pomoci dotknutej osobe ako Záujemcovi o prácu, nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. LMC za týmto účelom archivuje odpovede odoslané Záujemcami o prácu na pracovné ponuky zverejnené na Internetovej stránke a zabezpečuje ich odoslanie (poskytnutie) Klientovi, ktorý Pracovnú ponuku na Internetovej stránke zverejnil

(d) Súhlas na spracúvanie osobných údajov je daný LMC na dobu určitú po dobu 3 rokov. Po období 3 rokov sú osobné údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. V rámci uvedeného obdobia Záujemca o prácu má možnosť na Internetovej stránke pracovať so svojimi odpoveďami na Pracovné ponuky (prezerať, opäť využívať, znova poslať, atď.). Obdobie tri roky, sa považuje za časový úsek počas ktorého sa neočakávajú výrazné zmeny týkajúce sa kvalifikačných predpokladov Záujemcov o prácu. Trojročné obdobie bolo určené na základe poznatkov a skúseností z odboru personalistika. Tento súhlas na spracúvanie osobných údajov je Záujemca o prácu oprávnený kedykoľvek odvolať aj počas vyššie uvedeného trojročného obdobia odvolať.

(e) Odpoveď na Internetovej stránke zverejnenú pracovnú ponuku zahŕňa: minimálne jeden kontaktný údaj (e-mail alebo telefón), najvyššie dosiahnuté vzdelanie, určenie pohlavia (výlučne pre účely štatistického spracovania). Uvedenie ďalších údajov v odpovedi resp. na pracovnú ponuku je na výlučnom rozhodnutí dotknutého Záujemcu o prácu; LMC uvedenie ďalších údajov nepožaduje. LMC v žiadnom prípade nepožaduje od Záujemcu o prácu uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie osobných údajov definovanej v čl. 9 Nariadenia.

(f) Záujemca o prácu prostredníctvom Internetovej stránky pošle Klientovi svoj životopis spolu s prílohami a prostredníctvom Internetovej stránky môže Klientovi udeliť súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom zaradenia do ďalšieho výberového procesu resp. do databázy uchádzačov daného Klienta. Poskytnutie súhlasu na spracúvanie osobných údajov pre Klienta je na výlučnom a dobrovoľnom rozhodnutí Záujemcu o prácu. LMC umožňuje Záujemcovi o prácu, aby Klientovi, ktorý predmetnú Pracovnú ponuku zverejnil, poskytol súhlas na spracúvanie osobných údajov v nasledujúcom znení: „V zmysle Zákona č.110/2019 Sb. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom (názov Klienta) uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla vyššie uvedenej spoločnosti prostredníctvom internetovej stránky www.profesia.cz v rámci počítačovej siete internet, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia a údaje budú anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely.“ Tento súhlas na spracúvanie osobných údajov je na základe žiadosti Klienta editovateľné; editovanie súhlasu na spracúvanie osobných údajov podlieha schváleniu zo strany LMC.

(g) Klient vyhlasuje, že bez poskytnutia výslovného súhlasu Záujemcu o prácu je oprávnený spracúvať osobné údaje iba na základe iného vhodného právneho základu podľa Nariadenia (napríklad: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Záujemca o prácu, alebo aby sa na základe žiadosti Záujemcu o prácu vykonal opatrenia pred uzatvorením zmluvy) a za účelom nájsť vhodného zamestnanca, pričom Klient je oprávnený sám rozhodnúť o právnom základe spracúvania osobných údajov. Toto rozhodnutie (žiadosť Klienta) je LMC povinný rešpektovať a poskytnúť Klientovi vhodné podmienky na Internetovej stránke pre zmenu právneho základu pre Klienta.

(h) V záujme zachovania právnej istoty, Klient vyhlasuje, že akceptuje skutočnosť, že LMC nezískava osobné údaje na základe poverenie od Klienta. LMC získava osobné údaje a ich následne poskytuje Klientovi na základe výslovného súhlasu Záujemcu o prácu. Pri zverejnení pracovnej ponuky LMC aj Klient majú postavenie samostatného prevádzkovateľa osobných údajov, preto po získaní osobných údajov konajú voči Záujemcovi o prácu samostatne a vo vlastnom mene. Týmto nie je dotknuté právo Záujemcu o prácu ako dotknutej osoby uplatniť svoje práva podľa Nariadenia alebo Zákona u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.

(i) Klienta sa zaväzuje, že osobné údaje získané prostredníctvom Internetovej stránky bude využívať iba pre účel „Nájsť vhodného zamestnanca“. Klient osobné údaje získané prostredníctvom Internetovej stránky nie je oprávnený využívať pre iný účel. Klient po získaní osobných údajov je povinný podľa čl. 14 Nariadenia plniť svoju oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe. Na základe žiadosti Klienta LMC poskytne Klientovi vhodný priestor na Internetovej stránke pre zverejnenie informácií podľa čl. 14 Nariadenia.

4.2 Nasledujúce ustanovenia upravujú podmienky spracúvania Osobných údajov pri poskytnutí služby Prístup do databázy Životopisov.

(a) Medzi Služby poskytované na Internetovej stránke patrí možnosť Záujemcu o prácu vytvoriť si Životopis a sprístupniť ho prostredníctvom Internetovej stránky v Databáze životopisov Klientom spoločnosti LMC.

(b) Životopisy uložené v Databáze životopisov obsahujú údaje, ktoré sa podľa Nariadenia považujú za osobné údaje. Preto tieto osobné údaje môžu byť spracované iba so súhlasom dotknutej osoby. Dotknutá osoba pred uložením Životopisu vyhlasuje, že všetky ňou uvedené osobné údaje sú pravdivé, a následne dáva svoj súhlas spoločnosti LMC na spracovanie svojich Osobných údajov.

(c) Účelom spracovania Osobných údajov je poskytnutie pomoci dotknutej osobe ako Záujemcovi o prácu nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. LMC na základe súhlasu dotknutej osoby a v záujme realizovania vyššie uvedeného účelu je oprávnený osobné údaje uvedené v Životopise poskytnúť svojim Klientom.

(d) Osobné údaje uvedené v Životopise sa poskytujú Klientom v rámci počítačovej siete internet prostredníctvom Internetovej stránky, a to v trvaní 3 mesiacov odo dňa udelenia súhlasu Záujemcu o prácu na spracovanie osobných údajov LMC. Po ukončení vyššie uvedenej doby budú osobné údaje uvedené v Životopise neprístupné a uchované v Databáze Životopisov LMC pre prípad ich opätovného sprístupnenia Dotknutou osobou.

(e) Po uplynutí 3 ročného obdobia odo dňa posledného prihlásenia Záujemcu o prácu do svojej registrácie vytvorenej na Internetovej stránke www.profesia.cz budú údaje v Databáze životopisov definitívne anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely. Sprístupnenie životopisu je na základe rozhodnutia Dotknutej osoby možné kedykoľvek ukončiť a obnoviť. Na základe písomnej žiadosti Dotknutej osoby je LMC povinná Osobné údaje definitívne vymazať.

(f) Životopisy uložené v Databáze životopisov zahŕňajú: minimálne jeden kontaktný údaj (e-mail alebo telefón), najvyššie dosiahnuté vzdelanie, určenie pracovnej oblasti a pracovnej pozície, o ktorú má záujem, určenie lokality, v ktorej hľadá prácu, požadovaný druh pracovného pomeru, určenie pohlavia (výlučne pre účely štatistického spracovania). Uvedenie ďalších údajov v Životopise je na výlučnom rozhodnutí dotknutého Záujemcu o prácu; spoločnosť LMC . uvedenie ďalších údajov nepožaduje. LMC v žiadnom prípade nepožaduje od Záujemcu o prácu uvedenie údajov spadajúcich do osobitnej kategórie osobných údajov definovanej v čl. 9 Nariadenia.

(g) Klient si berie na vedomie, že LMC nezískava osobné údaje na základe poverenie Klienta. LMC získava osobné údaje a ich následne poskytuje Klientovi na základe výslovného súhlasu Záujemcu o prácu.

(h) Pri poskytovaní služieb spoločnosť LMC aj Klient majú postavenie samostatného prevádzkovateľa osobných údajov, konajú voči dotknutej osobe samostatne a vo vlastnom mene. Týmto nie je dotknuté právo Záujemcu o prácu ako dotknutej osoby uplatniť svoje práva podľa Nariadenia u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.

(i) Účelom spracúvania osobných údajov pre Klienta je „Nájsť vhodného zamestnanca“. Klient osobné údaje získané od LMC nie je oprávnený využívať pre iný účel.

(j) Klient po získaní osobných údajov je povinný vlastnými komunikačnými prostriedkom podľa čl. 14 Nariadenia plniť svoju oznamovaciu povinnosť voči dotknutej osobe.

4.3 Nasledujúce ustanovenia upravujú podmienky spracúvania Osobných údajov pri využívaní služby HR nástroj MARK.

(a) HR nástroj MARK pomáha Klientom pri výberovom procese nových zamestnancov, ktorý je nerealizovateľný bez spracúvania osobných údajov svojich uchádzačov o zamestnanie. Klient spracúva osobné údaje svojich uchádzačov o zamestnanie ako prevádzkovateľ osobných údajov a to bez ohľadu na skutočnosť, či osobné údaje uchádzačov o zamestnanie mu boli poskytnuté prostredníctvom Internetovej stránky prevádzkovanou LMC alebo osobné údaje uchádzačov o zamestnanie Klienta boli získané priamo od uchádzača o zamestnanie, v prípadne od inej tretej osoby.

(b) Pri využívaní HR nástroja MARK LMC spracúva osobné údaje uchádzačov o zamestnanie ako Sprostredkovateľ v mene Klienta. Základom spracúvania osobných údajov LMC je dohoda o spracúvaní osobných údajov, ktorá sa uzatvára s každým Klientom.

(c) LMC ako sprostredkovateľ koná podľa pokynov Klienta ako prevádzkovateľa osobných údajov. Všetky pokyny Klienta sa realizujú online pomocou HR nástroja MARK. Klient pri využívaní HR nástroja MARK získava absolútnu kontrolu nad osobnými údajmi svojich uchádzačov o zamestnanie.

(d) Klienta prijatím týchto VOP uzatvára aj dohodu o spracúvaní osobných údajov v znení, ako je to nižšie uvedené, ibaže sa Klient a LMC v rozsahu samostatnej zmluvy dohodnú inak.

(e) Dohoda o spracúvaní osobných údajov sa uzatvára podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Táto Dohoda o spracúvaní osobných údajov sa uzatvára medzi Klientom a LMC.

(f) Predmetom Dohody o spracúvaní osobných údajov je úprava práv a povinností medzi Klientom ako prevádzkovateľom osobných údajov a LMC ako sprostredkovateľom osobných údajov pri používaní HR nástroja MARK, kde Klient poveruje LMC, aby spracúvala osobné údaje uchádzačov o zamestnanie Klienta v rozsahu určenom v tejto Dohode o spracúvaní osobných údajov.

(g) Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie práv a povinností Klienta ako budúceho zamestnávateľa, pri realizovaní výberového procesu, voči svojim uchádzačom o zamestnanie.

(h) Dotknutými osobami pre účely tejto Dohody o spracúvaní osobných údajov sú uchádzači o zamestnanie Klienta.

(i) Predmetom spracovávania sú osobné údaje, ktoré ovládané Klientom a svojim rozsahom a obsahom zodpovedajú účelu ich spracúvania, najmä osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, informácie týkajúce sa vzdelania a pracovných skúseností uchádzačov o zamestnanie Klienta.

(j) Klient vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.

(k) Klienta je oprávnený od LMC kedykoľvek počas trvania platnosti a po skončení Dohody o spracúvaní osobných údajov žiadať vykonanie: opráv, likvidovanie, zablokovanie, vydanie, anonymizovanie osobných údajov, ktoré sa spracovávajú na základe tejto dohody.

(l) Za získania a posúdenie prípustnosti získavania osobných údajov je zodpovedný výlučne Klient.

(m) Pri spracúvaní osobných údajov je LMC povinná dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane osobných údajov. LMC spracuje osobné údaje získané a ovládané Klientom výlučne vo forme stanovenej v týchto VOP a Dohody o spracúvaní osobných údajov a prípadne podľa jednotlivých zdokumentovaných pokynov Klienta. LMC musí bezodkladne informovať Klienta, pokiaľ je podľa jeho názoru niektorý pokyn v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom. LMC je oprávnená prerušiť realizáciu príslušného pokynu dovtedy, kým ho nepotvrdí alebo nezmení osoba Klienta oprávnená na vydávanie pokynov.

(n) LMC je oprávnená v informačnom systéme vytvorenom pre účely spolupráce vykonávať s osobnými údajmi nasledovné operácie: zhromažďovať, zaznamenávať, usporadúvať, vyhľadávať, prehliadať, uchovávať, likvidovať, prenášať, poskytovať.

(o) LMC je povinná zabezpečiť, aby osoby oprávnené spracúvať osobné údaje boli viazané vhodnou povinnosťou zachovávať dôvernosť informácií vyplývajúc zo zmluvy uzatvorenej podľa týchto VOP.

(p) LMC je povinná prijímať primerané technické a organizačné opatrenia pre zaistenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov. LMC je povinná najmä: zabrániť nepovoleným osobám prístup k zariadeniam na spracúvanie osobných údajov, zabrániť tomu, aby mohli nepovolené osoby využívať zariadenia na spracúvanie osobných údajov, zabezpečiť, aby osoby oprávnené na používanie informačného systému na spracúvanie osobných údajov mali výhradne prístup len k údajom, ktoré tvoria základ ich oprávnenia, zabezpečiť, aby počas elektronického prenosu alebo prepravy osobných údajov alebo ich ukladania na dátové nosiče nebolo možné osobné údaje neoprávneným spôsobom čítať, kopírovať, pozmeňovať, likvidovať, zabezpečiť, aby bolo možné, zistiť alebo skontrolovať, kto zadal, pozmenil alebo odstránil osobné údaje z informačného systému, zabezpečiť, aby boli osobné údaje chránené pred náhodným zničením alebo stratou. LMC je ďalej povinná poučiť všetky osoby oprávnené spracúvať osobné údaje o zásadách a zákonných podmienkach spracúvania osobných údajov.

(q) LMC na základe zmluvy uzatvorenej podľa týchto VOP spracováva osobné údaje vo vlastných priestoroch, na vlastných výpočtových prostriedkoch a vlastnými oprávnenými osobami, ak nie je s Klientom dohodnuté inak, (najmä ak ich bude spracúvať prostredníctvom subdodávateľa). Osobné údaje poskytuje Klient LMC v elektronickej podobe alebo ich získava prostredníctvom Internetovej stránky. Klient a LMC sa dohodli že LMC je oprávnená spracúvanie osobných údajov vykonať aj prostredníctvom subdodávateľov. Subdodávateľ spracúva osobné údaje a zabezpečuje ich ochranu na zodpovednosť LMC. Na účely týchto VOP subdodávateľmi LMC sú: Google Ireland Limited, služba Google Cloud Platform podľa Google Cloud Platform Terms of Service publikovanej na internetovej stránke: https://cloud.google.com/terms/ ; Hotjar Limited , C 65490, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta; Functional Software Inc. (Sentry) 132 Hawthorne Street, San Francisco, California 94107, USA, uzatvorená zmluva v súlade s rozhodnutím Európskej komisie z 7. júna 2021 o štandardných zmluvných doložkách pre prenos osobných údajov spracovateľom usadeným v tretích krajinách podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES, a to z dôvodu existencie rozsudku Súdneho dvora EU (veľká komora) zo 16. júla 2020 vo veci C311/18). Mailjet SAS, 13 – 13 bis Rue de I´Aubrac, 75012 Paris, France; Profesia spol s .r.o., se sídlem Bratislava - Staré Mesto, Pribinova 19, PSČ 811 09, Slovenská republika, IČO: 35 800 861; LMC Poland Sp. z o.o., so sídlom BL Astoria, Przeskok 2, 00-032 Warsaw, Poľská republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, XII obchodné oddelenie Národného registrového súdu, pod číslom zápisu KRS 0000988078, NIP 5252920122, REGON: 522873400. Spracovanie osobných údajov sa okrem vyššie uvedenej výnimky uskutočňuje výlučne v oblasti Českej republiky, v členskom štáte Európskej únie alebo v inom zmluvnom štáte Dohody o európskom hospodárskom priestore. LMC je je oprávnená zapojiť ďalšieho sprostredkovateľa.

(r) LMC je oprávnená v čo najväčšej miere pomáhať a poskytovať súčinnosť Klientovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby.

(s) LMC pomáha Klientovi zabezpečiť plnenie povinností podľa článkov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 32 až 36 Nariadenia s prihliadnutím na povahu spracúvania a informácie dostupné LMC.

(t) LMC poskytne Klientovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených všeobecne záväznými predpismi.

(u) LMC je povinná po ukončení skončení spracúvania osobných údajov bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa ich anonymizovať. Anonymizované osobné údaje môžu byť ďalej využívané výlučne na štatistické účely.

(v) Osobné údaje sa spracúvajú prostredníctvom informačného systému LMC: HR nástroj MARK.

(w) LMC sa zaväzuje a vyhlasuje, že informačný systém HR nástroj MARK je účinný proti neoprávnenému prístupu, zmenám, zničeniu alebo strate, nepovolenému prenosu, inému nepovolenému spracovaniu a inému zneužitiu osobných údajov.

(x) LMC sa zaväzuje, že pri spracovávaní osobných údajov Klienta zachová mlčanlivosť o spracovávaných osobných údajoch.

(y) LMC je povinná svojich pracovníkov poverených realizáciou prác oboznámiť s rozhodujúcimi ustanoveniami o utajení osobných údajov a písomne ich zaviazať k mlčanlivosti o spracovávaných osobných údajoch.

(z) Povinnosť mlčanlivosti ohľadne osobných údajov trvá aj po skončení spolupráce.

(aa) Dohoda o spracúvaní osobných údajov nadobúda platnosť a účinnosť spolu s VOP (vyjadrením súhlasu Klienta) a uzatvára sa na dobu určitú v trvaní zmluvného vzťahu s Klientom.

(bb) LMC odo dňa vzniku zmluvného vzťahu je oprávnená na spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb.

(cc) Kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov LMC: [email protected]


5. Vznik, zmena a zánik zmluvného vzťahu

5.1 Pre využívanie akýchkoľvek Služieb sa vyžaduje registrácia Klienta na Internetovej stránke. Registrácia sa uskutoční prostredníctvom vyplnenia registračného formulára. Úspešným ukončením registrácie si Klient vytvorí vlastné on-line konto, ktoré je chránené jedinečným prihlasovacím menom a heslom. Klient je povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím a neposkytovať ich tretím subjektom.

5.2 Služby LMC sa objednávajú prostredníctvom on-line konta, výnimočne na základe písomnej (list, fax, e-mail) alebo telefonickej objednávky Klienta.

5.3 Klient zadaním objednávky LMC vyslovuje súhlas s prípadným zverejnením svojich osobných údajov alebo osobných údajov svojich zamestnancov v Pracovnej ponuke, ak si toto vyžaduje charakter Služby, ktorú si Klient u LMC objednal.

5.4 Objednávka musí obsahovať minimálne:

(a) Obchodné meno Klienta, prípadne aj jeho právnu formu,

(b) Fakturačnú adresu, prípadne aj korešpondenčnú adresu Klienta,

(c) IČO, DIČ a/alebo IČ DPH Klienta,

(d) Kontaktné údaje Klienta (telefón, fax, e-mail),

(e) Druh objednanej Služby a obdobie poskytnutia Služby.

5.5 Zmluvný vzťah vzniká potvrdením (prostredníctvom Internetovej stránky alebo listovou zásielkou alebo faxom alebo e-mailom alebo telefonickým rozhovorom) objednanej Služby LMC. Poskytnutie Služby objednanej Klientom sa tiež považuje za potvrdenie objednávky. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní objednanej Služby s účinnosťou odo dňa potvrdenia objednávky LMC.

5.6 LMC potvrdená objednávka je záväzná, môže byť zmenená iba na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán. LMC je oprávnená zmenu objednávky podmieniť úhradou administratívneho poplatku.

5.7 Ak v Zmluve nie je uvedené inak, Zmluvu je možné pred uplynutím doby jej platnosti ukončiť:

(a) písomnou dohodou zmluvných strán.

(b) odstúpením od Zmluvy LMC, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo týchto VOP, pričom za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa považuje najmä:

1) zverejnenie Pracovnej ponuky Klientom v rozpore s ustanoveniami článku: VOP,

2) využívanie údajov o Záujemcoch o prácu Klientom na iný účel ako na vyhľadávanie vhodného zamestnanca,

3) využívanie Služieb poskytovaných na Internetovej stránke na hromadné rozosielanie elektronických správ, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie o produktoch a službách, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Českej republiky, etickými normami a dobrými mravmi, alebo ktoré môžu poškodiť dobré meno LMC alebo iných fyzických a právnických osôb,

4) Klient koná v rozpore so zmluvou a/alebo týmito VOP a/alebo dobrými mravmi, a ak tým, najmä na základe negatívnych ohlasov zo strany používateľov Internetovej stránky, môže byť podľa odôvodneného názoru LMC poškodené jeho dobré meno a znížená a/alebo ohrozená úroveň kvality poskytovaných Služieb.

5) využívanie automatizovaných systémov (najmä botov, robotov, modulov alebo iných automatických zariadení alebo programov na prehľadávanie alebo zbieranie obsahu Internetovej stránky) pri používaní služieb LMC alebo Internetovej stránky, ktorých prístupové prostriedky nie sú poskytované LMC.

5.8 Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy sa doručuje druhej zmluvnej strane na jej adresu uvedenú v registrácii alebo na ním uvedenú e-mailovú adresu.

5.9 Ak bez zavinenia LMC zmluva zanikne bez využitia Služieb objednaných Klientom, Klientovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplne vyčerpané Služby LMC nezodpovedá.


6. Cena Služieb a platobné podmienky

6.1 Cena Služby je určená podľa platného Cenníka zverejneného na Internetovej stránke v deň objednania Služby.

6.2 Faktúra (daňový doklad) je LMC zvyčajne vystavená až po poskytnutí Služieb Klientovi. Faktúra je vystavená spravidla za celé obdobie, na ktoré si Klient využívanie Služieb objednal. Doba splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, ak v Zmluve nie je dohodnuté inak. V odôvodnených prípadoch je LMC oprávnená objednanú Službu poskytnúť až po úhrade Ceny objednanej Služby; o tejto skutočnosti LMC vopred informuje Klienta.

6.3 Cenu za objednanú Službu je Klient povinný uhradiť LMC bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet uvedený na faktúre riadne a včas.

6.4 V prípade omeškania Klienta s úhradou faktúry je LMC oprávnená účtovať úroky z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania; zároveň je oprávnený dočasne, až do zaplatenia fakturovanej čiastky, pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb. V prípade omeškania Klienta viac ako 30 dní je LMC oprávnená predmetnú pohľadávku poskytnúť do mandátnej správy inkasnej spoločnosti spolupracujúcej s LMC. Náklady na vymáhanie pohľadávky sa stanú súčasťou pohľadávky LMC.

6.5 Námietky voči vystaveným faktúram, ktoré by mali za následok obmedzenie práva na vznik pohľadávky LMC voči Klientovi, je Klient povinný uplatniť písomne u LMC a to do 7 dní odo dňa, keď mu bola faktúra doručená.

6.6 LMC vracia Klientom peňažné čiastky iba v prípade, ak sú v jednotlivom prípade vyššie ako 15 CZK.


7. Zodpovednosť za škodu

7.1 LMC nie je zodpovedná za obsahovú stránku Služby poskytnutej (zverejnenej) na Internetovej stránke, najmä za jej grafické znázornenie (napr.: logo, fotografia alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti) a za ich gramatickú správnosť. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb poskytnutím Služby na Internetovej stránke zodpovedá výlučne Klient. LMC nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím Služby na Internetovej stránke.

7.2 Klient je povinný chrániť údaje získané z Databázy životopisov LMC alebo Reakcie pred akýmkoľvek zneužitím, je povinný zabezpečiť, aby tieto údaje neboli sprístupnené alebo poskytnuté inej osobe alebo zverejnené. V prípade porušenia tejto povinnosti Klient v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. Klient berie na vedomie, že databáza Životopisov vytvorená LMC je predmetom autorského práva LMC a je chránená podľa zákona č. 121/2000 Sb Autorský zákon v znení neskorších predpisov. LMC nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených v Databáze životopisov LMC.

7.3 Klient sa zaväzuje, že ak budú voči LMC z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky uspokojiť a LMC v celom rozsahu odškodniť.

7.4 LMC nezodpovedá Klientovi za nájdenie vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície a jeho zotrvanie v pracovnom alebo obdobnom pomere.

7.5 LMC negarantuje Záujemcom o prácu nájdenie vhodnej pracovnej príležitosti a ani trvanie pracovného alebo obdobného pomeru.

7.6 LMC nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním Internetovej stránky, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.

7.7 Ak Zmluva zanikne bez využitia Služieb objednaných Klientom bez zavinenia LMC, Klientovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplne vyčerpané Služby LMC nezodpovedá.

7.8 V prípade omeškania Klienta LMC je oprávnená dočasne pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb Klientovi. Týmto úkonom LMC Klientovi nevznikne nárok na náhradu škody a žiadnu náhradu za ním objednané Služby, ktoré nemohol počas tohto pozastavenia využívať. Nárok LMC na náhradu škody tým nie je dotknutý.

7.9 LMC nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.

7.10LMC zodpovedá Klientovi za škodu spôsobenú s jej technickým a softvérovým zariadením, v súvislosti s uzavretou zmluvou podľa týchto VOP, maximálne do výšky, ktorá zodpovedá sume uhradenej Klientom za predmetnú službu podľa uzatvorenej zmluvy za obdobie predchádzajúce vzniku nároku na náhradu škody.


8. Reklamačný poriadok

8.1 Klient má právo reklamovať chybu („ďalej len Chyba"), ktorá sa vyskytla na Internetovej stránke LMC v súvislosti s jemu poskytovanou Službou. Chybou na strane LMC sa rozumie najmä nefunkčnosť Služieb uvedených v objednávke, a to po dobu dlhšiu ako 6 hodín za obdobie predchádzajúcich 24 hodín. Chybou na strane LMC nie je, ak Služby nie sú u Klienta dostupné v dôsledku výpadku pripojenia Klienta na sieť internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré LMC nezodpovedá.

8.2 Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď Klient Chybu zistil alebo mohol zistiť.

8.3 Reklamáciu je Klient oprávnený uskutočniť písomne (poštou na adresu sídla LMC, emailom na adresu: [email protected]), pričom reklamácia musí byť doručená LMC. LMC sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa je prevzatia.


9. Spoločné a záverečné ustanovenia

9.1 Všetky vzťahy neupravené v Zmluve a/alebo VOP sa riadia platnými právnymi predpismi ČR.

9.2 Odchýlne ustanovenia zmluvy majú prednosť pred VOP. Pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou Zmluvných strán v Zmluve.

9.3 Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 01.01.2023