Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

 1. Společnost Profesia, spol. s r.o., se sídlem Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO 35800861, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č.: 22949/B (dále jen „Provozovatel"), je provozovatelem internetové stránky www.profesia.sk (dále jen „Webová stránka") a poskytovatelem služeb  na Webové stránce.
 2. Provozovatel vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Společnost Profesia, spol. s r.o. (dále jen „VOP"), které upravují práva a povinnosti Provozovatele a třetích osob při poskytování a využívaní služeb Provozovatele. VOP jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené s Provozovatelem a jsou závazné pro všechny uživatele Služeb.
 3. Činností Provozovatele není zprostředkování zaměstnání za úhradu podle zákona č. 5/2004 Sb., o službách zaměstnanosti a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění.
 4.  Následující pojmy pro účely VOP a pro vznik, změnu a zánik právního vztahu mezi Provozovatelem a  Klientem anebo Zájemcem o práci se vykládají následujícím způsobem:

  Klient
  je fyzickou anebo právnickou osobou, která využívá anebo plánuje využívat služby poskytované na Webové stránce; především za účelem nalezení vhodného zaměstnance.
  Zájemce o práci
  je výlučně fyzickou osobou, která využívá služby poskytované na Webové stránce za účelem nalezení vhodné pracovní příležitosti.
  Životopis
  je shrnutí údajů o Zájemci o práci.
  Databáze životopisů Provozovatele
  je databází obsahující Životopisy vytvořené a/anebo zveřejněné Zájemci o práci.
  Služby
  představují produkty, které Provozovatel poskytuje Klientům a Zájemcům o práci především prostřednictvím Webové stránky.
  Ceník
  je seznam obsahující ceny Služeb, které Provozovatel poskytuje svým Klientům.
  Pracovní nabídka nebo Krátkodobá brigáda 
  je inzerát zveřejněný Klientem na Webové stránce za účelem vyhledání vhodného zaměstnance, představují konkrétní druh Služby poskytované na Webové stránce. Pro zveřejnění krátkodobé brigády obdobně platí ustanovení VOP upravující podmínky zveřejnění Pracovní nabídky, pokud se smluvní strany výslovně nedohodly jinak.
  Cookies jsou malé soubory, které se stahují do zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon atd.) Klienta během používání webové stránky. Provozovatel pomocí cookies zkoumá účinnost webové stránky. Cookies ve všeobecnosti nemají žádné informace sloužící k identifikaci jednotlivých osob, ale místo toho se používají k identifikaci prohlížeče na konkrétním zařízení. Cookies mohou být dočasné nebo trvalé, které zůstanou v zařízení Klienta i po zavření prohlížeče po dobu uvedenou v cookie. Tyto trvalé cookies mohou být kontrolovány při každé návštěvě webové stránky. Informace, které shromažďujeme prostřednictvím webové stránky, zahrnují: typ prohlížeče, internetovou adresu, z níž jsi se připojil na naši webovou stránku, operační systém zařízení, IP adresa zařízení. Pro zobrazování relevantnějších reklam jsou některé cookies stanovené reklamním systémem třetích stran, jako je Google Adsense. Toto lze vypnout v účtu Google. Počítač lze nastavit tak, aby cookies odmítal, i když v takovém případě je možné, že některé funkce stránky nebudou funkční.


Služby poskytované Zájemcům o práci

 1. Zájemce o práci je fyzická osoba, která si pomocí Služeb poskytovaných Zájemcům o práci hledá vhodné zaměstnání. Služby, které Provozovatel poskytuje Zájemcům o práci, jsou bezplatné a slouží jako pomoc při vyhledání pracovní příležitosti prostřednictvím Webové stránky. Pro využití Služeb poskytovaných Zájemcům o práci se vyžaduje jejich registrace na Webové stránce. Zájemce o práci se registruje uvedením libovolného přihlašovacího emailu a přihlašovacího hesla. Zájemce o práci může kdykoliv zrušit svoji registraci zasláním emailové zprávy Provozovateli s vyjádřením jeho vůle zrušit svoji registraci.
 2. Mezi Služby poskytované Zájemcům o práci patří zejména možnost prostřednictvím Webové stránky:

  1. Odpovídat resp. reagovat na zveřejněnou Pracovní nabídku. Zájemce o práci je oprávněn reagovat na Pracovní nabídku zveřejněnou na Webové stránce; tato Služba je dostupná i nezaregistrovaným uchazečům o práci na Webové stránce. Tato služba je určená výhradně pro Zájemce o práci, proto si Provozovatel vyhrazuje právo nevstupovat do právního vztahu s personálními agenturami a jejich nepovolené aktivity prostřednictvím Webové stránky omezit.
  2. Vytvořit si na Webové stránce agenta pro vyhledávání Pracovních nabídek zveřejněných na Webové stránce, který na základě vyhledávacích kritérií zadaných Zájemcem o práci posílá odpovídající pracovní nabídky na  jím uvedenou e-mailovou adresu.
  3. Uložit si a  zpřístupnit/poskytnout Životopis v Databázi životopisů Provozovatele,  a to prostřednictvím on-line formuláře vyplněného na Webové stránce nebo prostřednictvím tištěného formuláře doručeného na adresu Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit Životopis tak, aby byl v souladu se zvyklostmi a obvyklými postupy pro vyplňování formulářů. Provozovatel si dále vyhrazuje právo nezpřístupňovat/neposkytovat nebo vymazat z Databáze životopisů Provozovatele Životopis, který obsahuje nedostatečné informace pro vyhledávání pracovní příležitosti nebo který dle názoru Provozovatele obsahuje irelevantní informace nebo údaje, které nesouvisí s vyhledáváním pracovní příležitosti (např.: politické a náboženské názory, reklama, vulgarizmy, atd.); o tomto rozhodnutí Provozovatel informuje Zájemce o práci, kterého se předmětný Životopis týká.
  4. Zúčastnit se na diskuzích probíhajících na diskusním fóru provozovaném na Webové stránce Provozovatele.
  5. Archivovat si odeslané odpovědi (reakce) na Pracovní nabídky zveřejněné na Webové stránce.
  6. Vyžádat si reference od bývalých zaměstnavatelů nebo dalších předem neurčených osob a anonymně hodnotit výběrové řízení u Klienta Provozovatele.


Ochrana Osobních údajů

 1. Provozovatel v rozsahu Služeb poskytovaných Zájemcem o práci eviduje Životopisy v Databázi životopisů Provozovatele uložené Zájemci o práci, zároveň archivuje odpovědi odeslané Zájemci o práci (dále jen „Reakce") na Pracovní nabídky zveřejněné na Webové stránce. Provozovatel v rozsahu služeb poskytovaných svým Klientům zpřístupňuje/poskytuje Životopisy a umožní zpracovat Reakce na Pracovní nabídky zveřejněné na Webové stránce.
 2. Životopisy uložené v Databázi životopisů Provozovatele a Reakce na Pracovní nabídky zveřejněné na Webové stránce odeslané Zájemci o práci obsahují údaje, které se dle 4§ zákona č. 122/2013 S.z. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů) považují za osobní údaje. 
 3. Před vytvořením Životopisu na Webové stránce nebo odesláním Reakce na Pracovní nabídku Zájemce o práci prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé.
 4. Životopisy uložené v Databázi životopisů Provozovatele a/nebo Reakce na Pracovní nabídky odeslané Zájemci o práci zahrnují:

  1. Minimálně jeden kontaktní údaj (e-mail nebo telefon),
  2. Nejvyšší dosažené vzdělání,
  3. Určení pracovní oblasti a pracovní pozice, o kterou má zájem,
  4. Určení lokality, v které hledá práci,
  5. Požadovaný druh pracovního poměru,
  6. Určení pohlaví (výlučně pro účely statistického zpracování).
 5. Uvedení dalších údajů v Životopise a/nebo v Reakci je na výhradním rozhodnutí dotčeného Zájemce o práci; Provozovatel uvedení dalších údajů nepožaduje. Provozovatel v žádném případě nepožaduje od Zájemců o práci uvedení údajů spadajících do zvláštní kategorie definované v ustanovení § 13 Zákona o ochraně osobních údajů.
 6. Bez poskytnutí výslovného souhlasu Zájemce o práci Provozovatel a Klient Provozovatele nejsou oprávnění zpracovat údaje Zájemce o práci.
 7. Před vytvořením Životopisu na Webové stránce Zájemce o práci prokazatelným způsobem poskytne svůj souhlas, aby tyto údaje byly zpracovány Provozovatelem a zpřístupněny/poskytnuty prostřednictvím počítačové sítě Internet v průběhu jím zvolené doby Klientům Provozovatele. Zájemce o práci prostřednictvím Webové stránky je oprávněn sám určit a změnit dobu zpřístupnění/poskytnutí svého životopisu v Databázi životopisů Provozovatele v rozsahu trvání jeho zveřejnění nejvíce 3 měsíce; prostřednictvím Webové stránky je oprávněn kdykoliv sám ukončit zpřístupnění/poskytnutí Životopisu v Databázi životopisů Provozovatele. Po uplynutí   doby zpřístupnění/poskytnutí Životopisu uvedené Zájemcem o práci, Životopis resp. v něm uvedené údaje budou nepřístupné a budou uschovávané v Databázi Životopisů Provozovatele pro případ jejich budoucí aktualizace a  zpřístupnění/poskytnutí Zájemcům o práci. Po uplynutí tříletého období ode dne posledního přihlášení Zájemce o práci do svého registrace vytvořené na Webové stránce budou jeho Životopis v něm uvedené údaje z Databáze Životopisů Provozovatele definitivně anonymizovány a dále využívané výlučně pro statistické účely.
 8. Před odesláním Reakce na Pracovní nabídku zveřejněnou na Webové stránce Zájemce o práci prokazatelným způsobem poskytne svůj souhlas, aby v  Reakci uvedené údaje byly zpracovávány konkrétním Klientem Provozovatele a Provozovatelem. Souhlas je dán na dobu určitou po dobu 3 let. Po dobu 3 let budou údaje anonymizovány a dále využívány výhradně pro statistické účely. 
 9. Provozovatel bude údaje uvedené v  Životopisech uložených v Databázi životopisů Provozovatele zpracovávat výhradně za účelem poskytnutí pomoci Zájemcům o práci při vyhledávání pracovní příležitosti, a to formou zpřístupnění/poskytnutí Životopisů evidovaných v Databázi životopisů  Provozovatele svým Klientům.
 10. Provozovatel bude údaje uvedené v  Reakcích Zájemců o práci zpracovávat výlučně za účelem poskytnutí pomoci Zájemcům o práci při hledání pracovní příležitosti formou archivace Reakcí odeslaných Zájemcům o práci na Pracovní nabídky zveřejněné Klienty.
 11. Zájemce o práci může kdykoli vyžádat potvrzení, zda jsou osobní údaje o něm zpracovány, případně v jakém rozsahu Provozovatel anebo klient tyto údaje eviduje. Zájemce o práci je oprávněn kdykoli požádat Provozovatele anebo Klienta o likvidaci údajů, které o  něm Provozovatel anebo Klient eviduje.
 12. Provozovatel se zavazuje, že on a jeho oprávněné osoby, které při výkonu své práce přicházejí do styku s osobními údaji Objednavatele a/nebo Zájemců o práci, budou o nich zachovávat mlčenlivost podle Zákona o ochraně osobních údajů, a nevyužijí jich pro osobní potřebu a zpřístupnění/poskytnuté třetím osobám bez souhlasu dotčené osoby. Ustanovením tohoto oddílu nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů a/nebo rozhodnutí dotčených orgánů.
 13. Ve smyslu § 62 zákona číslo 351/2011 S.z. o elektronických komunikacích  ve znění pozdějších předpisů Zájemce o práci souhlasí s využíváním jeho elektronického kontaktu pro účely přímého marketingu týkajícího se zboží anebo služeb Provozovatele a jeho Klientů.
 14. Provozovatel informuje Klienty, že prostřednictvím Webové stránky využívá Google Analytics (službu webové analýzy) s funkcí User ID, kterou poskytuje společnost Google Inc. a která slouží k analýze Klientova užívání Webové stránky. Služba Google Analytics využívá k analýze Klientova užívání Webové stránky soubory Cookie, což jsou textové soubory, které se ukládají do Klientova počítače. Všechny informace získané prostřednictvím výše uvedené aplikace jsou anonymní, bez znázornění plné formy IP adresy Klientů. V nastaveních webového prohlížeče Klient může zakázat ukládání souborů Cookie. Klient s užíváním Webové stránky a využíváním Služeb souhlasí s použitím Google Analytics s funkcí User ID.
 15. Provozovatel ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích informuje Klienty, že prostřednictvím Webové stránky využívá soubory Cookies. Klient používáním Webové stránky souhlasí s používáním Cookies. Pomocí internetového prohlížeče Klient může Cookies zablokovat nebo i vymazávat. Provozovatel informuje Klienta, že blokování Cookies může omezit plnohodnotné využívání Webové stránky.


Služby poskytované Klientům

 1. Zveřejnění Pracovní nabídky. Klient je po ukončení úspěšné registrace oprávněn zveřejnit na Webové stránce Pracovní nabídku. Pracovní nabídka se zveřejňuje podle následujících pravidel:

  1. Klient sám zveřejní Pracovní nabídku a určí její obsah, přičemž Pracovní nabídka musí obsahovat alespoň minimálně kritéria stanovená Provozovatelem.
  2. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit Pracovní nabídku tak, aby byla v souladu se zvyklostmi a zavedenými postupy pro vyplnění formulářů na Webové stránce.
  3. Dobu zveřejnění pracovní nabídky určuje Klient. Klientem zvolená doba zveřejnění Pracovní nabídky musí byť v souladu s platným Ceníkem Provozovatele zveřejněného na Webové stránce.
  4. Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit anebo zrušit zveřejněnou Pracovní nabídku:

   1. Která je v rozporu s právním řádem Slovenské republiky, etickými normami anebo dobrými mravy,
   2. V které Klient podmiňuje zprostředkování práce a/anebo přijetí do zaměstnání resp. obdobného pracovního poměru platbou manipulačního anebo jiného poplatku,
   3. Prezentující víceré pracovní nabídky v rámci jednoho formuláře pro pracovní nabídku (tj.v rámci jedné Pracovní nabídky),
   4. Která je neúplná, anebo zavádějící, anebo obsahuje nepravdivé údaje, anebo z jiných důvodů snižuje úroveň Služeb poskytovaných na Webové stránce,
   5. S reklamním nebo marketingovým obsahem, nebo informací o produktech anebo Službách Klienta nebo třetí osoby,
   6. Která může poškodit dobré jméno Provozovatele nebo třetí osoby,
   7. Erotického charakteru, resp.také, které budí podezření, že se může jednat o tento typ práce,
   8. Duplicitně zveřejněnou jedním Klientem na Webové stránce,
   9. Která obsahuje pracovní příležitost probíhající formou MLM(multilevel marketing) anebo podomního prodeje.
 2. Přístup do databáze Životopisů Provozovatele. Provozovatel umožňuje Klientům chráněný přístup do Databáze životopisů Provozovatele. V odůvodněných případech, zejména v případě nových Klientů,u kterých podle posouzení Provozovatele existuje riziko zneužívání údajů Zájemců o práci uvedených v Databáze životopisů Provozovatele, je Provozovatel oprávněný těmto Klientům přístup do Databáze životopisů Provozovatele omezit anebo odmítnout. Klient je oprávněný údaje získané z Databáze životopisů Provozovatele o Zájemcích o práci využívat výlučně na vyhledávání vhodného zaměstnance.
 3. Zveřejnění loga Klienta na titulní stránce Webové stránky.
 4. Zveřejnění reklamních bannerů.
 5. Zveřejnění reklamních informací v centrálním a direct mailingu.
 6. Realizace specializovaných řešení pro zveřejnění Pracovních nabídek na volná pracovní místa Klientů(zejména grafický dizajn).
 7. HR aplikace Mark.
 8. Další reklamní produkty podle platného Ceníku.


Vznik, změna a zánik smluvního vztahu

 1. Pro využívání jakýchkoliv Služeb se vyžaduje registrace Klienta na Webové stránce. Registrace se uskuteční prostřednictvím vyplnění registračního formuláře. Úspěšným ukončením registrace si Klient vytvoří vlastní on-line konto, které je chráněné jedinečným přihlašovacím jménem a heslem. Klient je povinný chránit přihlašovací jméno a heslo před zneužitím a neposkytovat je třetím subjektům.
 2. Služby Provozovatele se objednají prostřednictvím on-line konta, výjimečně na základě písemné (dopis, fax, mail) nebo telefonické objednávky Klienta.
 3. Klient zadáním objednávky Provozovateli vyslovuje souhlas s případným zveřejněním svých osobních údajů nebo osobních údajů svých zaměstnanců v Pracovní nabídce, pokud si toto vyžaduje charakter Služby, kterou si Klient u Provozovatele objednal.
 4. Objednávka musí obsahovat minimálně:

  1. Obchodní jméno Klienta, případně i jeho právní formu,
  2. Fakturační adresu, případně i korespondenční adresu Klienta,
  3. IČO, DIČ a/anebo IČ DPH Klienta,
  4. Kontaktní údaje Klienta (telefon, fax, mail),
  5. Druh objednané Služby a období poskytnutí Služby.
 5. Smluvní vztah vzniká potvrzením (prostřednictvím Webové stránky nebo listovní zásilkou nebo faxem nebo mailem nebo telefonickým rozhovorem) objednané Služby Provozovatelem. Poskytnutí Služby objednané Klientem se také považuje za potvrzení objednávky. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v trvání objednané Služby s účinností ode dne potvrzení objednávky Provozovatelem.
 6. Provozovatelem potvrzená objednávka je závazná, může být změněná jen na základě vzájemného souhlasu smluvních stran. Provozovatel je öprávněný změnu Objednávky podmínit úhradou administrativního poplatku.
 7. Pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak, Smlouvu je možné před uplynutím doby její platnosti ukončit:

  1. Písemnou dohodou smluvních stran.
  2. Odstoupením od Smlouvy Provozovatelem, pokud druhá smluvní strana podstatným způsobem  poruší svoje povinnosti vyplývající ze smlouvy anebo těchto VOP. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se považuje zejména:

   1. zveřejnění Pracovní nabídky Klientem v rozporu s ustanoveními 22.D a nasl.VOP,
   2. využívání údajů o Zájemcích o práci Klientem získaných z Databáze životopisů Provozovatele pro jiný účel než pro vyhledávání vhodného zaměstnance,
   3. využívání Služeb poskytovaných na Webové stránce na hromadné rozesílání elektronických zpráv, nebo rozesílání zpráv obsahujících informace o produktech a službách, nebo rozesílání zpráv obsahujíích informace, které jsou v rozporu s právním pořádkem Slovenské republiky, etickými normami a dobrými mravy, nebo které mohou poškodit dobré jméno Provozovatele nebo jiných fyzických a právnických osob,
   4. klient koná v rozporu se smlouvou a/anebo těmito VOP a/anebo dobrými mravy, a pokud tím, zejména na základě negativních ohlasů ze strany uživatelů Webových stránek, může být podle odůvodněného názoru Provozovatele poškozené jeho dobré jméno a snížená a/anebo ohrožená úroveň kvality poskytovaných Služeb.
   5. využívání automatizovaných systémů (zejména botů, robotů, modulů nebo jiných automatických zařízení nebo programů na prohledávání nebo sbírání obsahu Webové stránky) při používání služeb Provozovatele nebo Webové stránky, jejichž přístupové prostředky nejsou poskytované Provozovatelem.
  Písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy se doručuje druhé Smluvní straně na její adresu uvedenou v registraci nebo na jím uvedenou e-mailovou adresu.
 8. Pokud bez zavinění Provozovatele smlouva zanikne bez využití Služeb objednaných Klientem, Klientovi nevznikne nárok na vrácení dohodnuté ceny. Za neúplně vyčerpané Služby Provozovatel nezodpovídá.


Cena Služeb a platební podmínky

 1. Cena Služby je určená podle platného Ceníku zveřejněného na Webové stránce v den objednání Služby.
 2. Faktura (daňový doklad) je Provozovatelem obvykle vystavená až po poskytnutí Služeb Klientovi. Faktura je vystavená zpravidla za celé období, na které si Klient využívání Služeb objednal. Doba splatnosti faktur je 14 dní ode dne vystavení faktury, pokud ve Smlouvě není dohodnuto jinak. V odůvodněných případech je Provozovatel oprávněný objednanou Službu poskytnout až po úhradě Ceny objednané Služby;o této skutečnosti Provozovatel předem informuje Klienta.
 3. Cenu za objednanou Službu je Klient povinen uhradit Provozovateli bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený na faktuře řádně a včas.
 4. V případě prodlení Klienta s úhradou faktury je Provozovatel oprávněný  účtovat úroky z prodlení ve výšce 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení;zároveň je oprávněný dočasně, až do zaplacení fakturované částky, pozastavit další poskytování Služeb. V případě prodlení Klienta více než 30 dní je Provozovatel oprávněný předmětnou pohledávku poskytnout do mandátní správy inkasní společnosti spolupracující s Provozovatelem. Náklady na vymáhání pohledávky se stanou součástí pohledávky Provozovatele.
 5. Námitky vůči vystaveným fakturám, které by měly za následek omezení práva na vznik pohledávky Provozovatele vůči Objednavateli, je Objednavatel povinen uplatnit písemně u Provozovatele a to do 7 dní ode dne, kdy mu byla faktura doručena.
 6. Provozovatel vrací Klientům peněžní částky jen v případě, pokud jsou v jednotlivém případě vyšší než 0,50 EUR.


Zodpovědnost za škodu

 1. Provozovatel není zodpovědný za obsahovou stránku Služby poskytované (zveřejněné) na Webové stránce, zejména za její grafické znázornění (např.logo, fotografie nebo jiný výsledek duševní tvořivé činnosti) a za jejich gramatickou správnost. Za porušení jakýchkoliv práv třetích osob poskytnutím Služby na Webové stránce zodpovídá výlučně Klient. Provozovatel nezodpovídá za škody způsobené poskytnutím Služby na Webové stránce.
 2. Klient je povinen chránit údaje získané z Databáze životopisů Provozovatele anebo Reakce před jakýmkoliv zneužitím, je povinen zabezpečit, aby tyto údaje nebyly zpřístupněné nebo poskytnuté jiné osobě nebo zveřejněné. V případě porušení této povinnosti Klient v plném rozsahu zodpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti. Klient bere na vědomí, že Databáze životopisů vytvořená Provozovatelem je předmětem autorského práva Provozovatele a je chráněná podle zákona č.618/2003 S.z. o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem (autorský zákon). Provozovatel nezodpovídá za pravdivost a aktuálnost údajů uvedených v Databázi životopisů Provozovatele.  
 3. Klient se zavazuje, že pokud budou vůči Provozovateli z důvodu porušení jakýchkoliv práv třetích osob uvedených v tomto odstavci vzneseny jakékoliv nároky, tyto nároky uspokojit a Provozovatele v celém rozsahu odškodnit.
 4. Provozovatel nezodpovídá Klientovi za nalezení vhodného kandidáta a za obsazení pracovní pozice a jeho setrvání v pracovním nebo obdobném poměru.
 5. Provozovatel negarantuje Zájemcům o práci nalezení vhodné pracovní příležitosti a ani trvání pracovního nebo podobného poměru.
 6. Provozovatel nezodpovídá za škodu, která může uživatelům nebo třetím osobám vzniknout používáním Webových stránek, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoliv dat.
 7. Pokud smlouva zanikne bez využití Služeb objednaných Klientem bez zavinění Provozovatele, Klientovi nevznikne nárok na vrácení dohodnuté ceny. Za neúplně vyčerpané Služby Provozovatel nezodpovídá.
 8. V případě prodlení Klienta je Provozovatel oprávněný dočasně pozastavit další poskytování Služeb Klientovi. Tímto úkonem Provozovatele Klientovi nevznikne nárok na náhradu škody a žádnou náhradu za jím objednané Služby, které nemohl po dobu tohoto pozastavení využívat. Nárok Provozovatele na náhradu škody tím není dotknutý.
 9. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv zneužití přihlašovacího jména a hesla neoprávněnou osobou a ani za žádné následné škody a případné nároky třetích stran způsobené důsledkem tohoto zneužití.


Reklamační řád

 1. Klient má právo reklamovat chybu (dále jen"Chyba"), která se vyskytla na Webové stránce Provozovatele v souvislosti s jemu poskytovanou Službou. Chybou na straně Provozovatele se rozumí především nefunkčnost Služeb uvedených v Objednávce, a to po dobu delší než 6 hodin za období předcházejících 24 hodin. Chybou na straně Provozovatele není, pokud Služby nejsou u Klienta dostupné důsledkem výpadku připojení Klienti na síť Internet nebo důsledkem jiných skutečností, za které Provozovatel nezodpovídá.
 2. Lhůta pro uplatnění reklamace je nejpozději 14 dní ode dne , kdy Klient Chybu zjistil anebo mohl zjistit.
 3. Reklamaci je Klient oprávněný uskutečnit písemně (poštou na adresu sídla Provozovatele, faxem na číslo: +421 2 32 20 91 18, e-mailem na adresu: reklamacie@profesia.sk), přičemž Reklamace musí být doručena Provozovateli. Provozovatel se zavazuje oznámit výsledek vyřízení reklamace do 14 dnů ode dne jejího převzetí.


Společná a závěrečná ustanovení

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu a doplnění VOP, přičemž o změnách bezodkladně informuje Klienty formou zveřejnění změn na Webových stránkách s uvedením data, od kterého tyto změny nabývají platnosti. Nabytím platnosti nových VOP pozbývají platnosti původní VOP.
 2. Veškeré vztahy neupravené ve Smlouvě a/nebo VOP se řídí platnými právními předpisy SR.
 3. Odchylná ustanovení Smlouvy mají přednost před VOP. Působnost VOP anebo jejich části je možné vyloučit jen ve Smlouvě písemnou dohodou Smluvních stran ve Smlouvě.
 4. Tyto VOP nabývají platnosti dne 22.09.2015


Související články