Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

 1. Společnost Profesia CZ, spol. s r.o., se sídlem Praha, Nové Město, Opletalova 1015/55, okres Praha Hl.m., PSČ 110 00, IČ 24149055, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném rejstříkovým soudem v Praze pod sp. zn.: C 183157 (dále jen „Provozovatel"), je provozovatelem internetové stránky www.profesia.cz (dále jen „Webová stránka") a poskytovatelem služeb na Webové stránce.
 2. Provozovatel vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Společnost Profesia CZ, spol. s r.o. (dále jen „VOP"), které upravují práva a povinnosti Provozovatele a třetích osob při poskytování a využívaní služeb Provozovatele. VOP jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené s Provozovatelem a jsou závazné pro všechny uživatele Služeb.
 3. Činností Provozovatele není zprostředkování zaměstnání za úhradu podle zákona č. 435/2005 Sb., o službách zaměstnanosti a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění.
 4. Následující pojmy pro účely VOP a pro vznik, změnu a zánik právního vztahu mezi Provozovatelem a Klientem anebo Zájemcem o práci se vykládají následujícím způsobem:

  Klient
  je fyzickou anebo právnickou osobou, která využívá anebo plánuje využívat služby poskytované na Webové stránce; především za účelem nalezení vhodného zaměstnance.
  Zájemce o práci
  je výlučně fyzickou osobou, která využívá služby poskytované na Webové stránce za účelem nalezení vhodné pracovní příležitosti.
  Životopis
  je shrnutí údajů o Zájemci o práci.
  Databáze životopisů Provozovatele
  je databází obsahující Životopisy vytvořené a/anebo zveřejněné Zájemci o práci.
  Služby
  představují produkty, které Provozovatel poskytuje Klientům a Zájemcům o práci především prostřednictvím Webové stránky.
  Ceník
  je seznam obsahující ceny Služeb, které Provozovatel poskytuje svým Klientům.
  Pracovní nabídka nebo Krátkodobá brigáda
  je inzerát zveřejněný Klientem na Webové stránce za účelem vyhledání vhodného zaměstnance, představují konkrétní druh Služby poskytované na Webové stránce.
  Pro zveřejnění krátkodobé brigády obdobně platí ustanovení VOP upravující podmínky zveřejnění Pracovní nabídky, pokud se smluvní strany výslovně nedohodly jinak.
  Cookies jsou malé soubory, které se stahují do zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon atd.) Klienta během používání webové stránky. Provozovatel pomocí cookies zkoumá účinnost webové stránky. Cookies ve všeobecnosti nemají žádné informace sloužící k identifikaci jednotlivých osob, ale místo toho se používají k identifikaci prohlížeče na konkrétním zařízení. Cookies mohou být dočasné nebo trvalé, které zůstanou v zařízení Klienta i po zavření prohlížeče po dobu uvedenou v cookie. Tyto trvalé cookies mohou být kontrolovány při každé návštěvě webové stránky. Informace, které shromažďujeme prostřednictvím webové stránky, zahrnují: typ prohlížeče, internetovou adresu, z níž jsi se připojil na naši webovou stránku, operační systém zařízení, IP adresa zařízení. Pro zobrazování relevantnějších reklam jsou některé cookies stanovené reklamním systémem třetích stran, jako je Google Adsense. Toto lze vypnout v účtu Google. Počítač lze nastavit tak, aby cookies odmítal, i když v takovém případě je možné, že některé funkce stránky nebudou funkční.

Služby poskytované Zájemcem o práci

 1. Zájemce o práci je fyzická osoba, která si pomocí Služeb poskytovaných Zájemcem o práci hledá vhodné zaměstnání. Služby, které Provozovatel poskytuje Zájemcem o práci, jsou bezplatné a slouží jako pomoc při vyhledání pracovní příležitosti prostřednictvím Webové stránky. Pro využívání Služeb poskytovaných Zájemcem o práci se vyžaduje jejich registrace na Webové stránce. Zájemce o práci se registruje uvedením libovolného přihlašovacího e-mailu a přihlašovacího hesla. Zájemce o práci může svoji registraci kdykoli zrušit zasláním e-mailové zprávy Provozovateli s vyjádřením jeho vůle zrušit svoji registraci.
 2. Mezi Služby poskytované Zájemcem o práci patří zejména možnost prostřednictvím Webové stránky:

  1. Odpovídat, resp. reagovat na zveřejněnou Pracovní nabídku. Zájemce o práci je oprávněn reagovat na Pracovní nabídku zveřejněnou na Webové stránce; tato Služba je dostupná i nezaregistrovaným uchazečům o práci na Webové stránce. Tato služba je určena výlučně pro Zájemce o práci, proto si Provozovatel vyhrazuje právo nevstupovat do právního vztahu s personálními agenturami a jejich nepovolené aktivity prostřednictvím Webové stránky omezit.
  2. Vytvořit si na Webové stránce agenta pro vyhledávání Pracovních nabídek zveřejněných na Webové stránce, který na základě vyhledávacích kritérií zadaných Zájemcem o práci posílá odpovídající pracovní nabídky na jím uvedenou e-mailovou adresu.
  3. Uložit si a zpřístupnit Životopis v Databázi životopisů Provozovatele, a to prostřednictvím on-line formuláře vyplněného na Webové stránce anebo prostřednictvím vytištěného formuláře doručeného na adresu Provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit Životopis tak, aby byl v souladu se zvyklostmi a zažitými postupy pro vyplnění formulářů. Provozovatel si dále vyhrazuje právo nezpřístupňovat anebo vymazat z Databáze životopisů Provozovatele Životopis, který obsahuje nedostatečné informace pro vyhledávání pracovní příležitosti anebo který podle názoru Provozovatele obsahuje irelevantní informace anebo údaje, které nesouvisí s vyhledáváním pracovní příležitosti (např.: politické a náboženské názory, reklama, vulgarizmy, atd.); o tomto rozhodnutí Provozovatel informuje Zájemce o práci, kterého se předmětný Životopis týká.
  4. Zúčastnit se na diskusích probíhajících na diskusním fóru provozovaném na Webové stránce Provozovatele.
  5. Archivovat si odeslané odpovědi (reakce) na Pracovní nabídky zveřejněné na Webové stránce.
  6. Vyžádat si reference od bývalých zaměstnavatelů anebo dalších předem neurčených osob a anonymně hodnotit výběrové řízení u Klienta Provozovatele.

Ochrana Osobních údajů

 1. Provozovatel v rozsahu Služeb poskytovaných Zájemcem o práci eviduje Životopisy v Databázi životopisů Provozovatele uložené Zájemcem o práci, zároveň archivuje odpovědi odeslané Zájemci o práci (dále jen „Reakce") na Pracovní nabídky zveřejněné na Webové stránce. Provozovatel v rozsahu služeb poskytovaných svým Klientům zpřístupňuje/poskytuje Životopisy a umožní zpracovávat Reakce na Pracovní nabídky zveřejněné na Webové stránce.
 2. Životopisy uložené v Databázi životopisů Provozovatele a Reakce na Pracovní nabídky zveřejněné na Webové stránce odeslané Zájemci o práci obsahují údaje, které se podle zákona č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), považují za osobní údaje.
 3. Před vytvořením Životopisu na Webové stránce anebo odesláním Reakce na Pracovní nabídku Zájemce o práci prohlašuje, že veškeré jím uvedené údaje jsou pravdivé.
 4. Životopisy uložené v Databázi životopisů Provozovatele a/anebo Reakce na Pracovní nabídky odeslané Zájemci o práci zahrnují:

  1. Minimálně jeden kontaktní údaj (e-mail anebo telefon),
  2. Nejvyšší dosažené vzdělání,
  3. Určení pracovní oblasti a pracovní pozice, o kterou má zájem,
  4. Určení lokality, ve které hledá práci,
  5. Požadovaný druh pracovního poměru,
  6. Určení pohlaví (výlučně pro účely statistického zpracování).
 5. Uvedení dalších údajů v Životopise a/anebo v Reakci je na výlučném rozhodnutí dotčeného Zájemce o práci; Provozovatel uvedení dalších údajů nepožaduje. Provozovatel v žádném případě od Zájemců o práci nepožaduje uvedení údajů spadajících do osobnostní kategorie vymezené v Zákone o ochraně osobních údajů.
 6. Bez poskytnutí výslovného souhlasu Zájemce o práci Provozovatel a Klient Provozovatele nejsou oprávněni zpracovávat údaje Zájemce o práci.
 7. Před vytvořením Životopisu na Webové stránce Zájemce o práci prokazatelným způsobem poskytne svůj souhlas, aby tyto údaje byly zpracovávány Provozovatelem a zpřístupněné/poskytnuté Klientům Provozovatele prostřednictvím počítačové sítě Internet po dobu Zájemcem určenou. Zájemce o práci je prostřednictvím Webové stránky oprávněn sám určit a změnit dobu zpřístupnění/poskytnutí svého životopisu v Databázi životopisů Provozovatele v rozsahu doby trvání jeho zveřejnění nejvýše 3 měsíce; prostřednictvím Webové stránky je oprávněn kdykoli sám ukončit zpřístupnění/poskytnutí Životopisu v Databázi životopisů Provozovatele. Po uplynutí doby zpřístupnění/poskytnutí Životopisu uvedené Zájemcem o práci, Životopis, resp. v něm uvedené údaje budou nepřístupné/neposkytnuté a budou uschovávány v Databázi Životopisů Provozovatele pro případ jejich budoucí aktualizace a zpřístupnění/poskytnuté Zájemcem o práci. Po uplynutí tříletého období ode dne posledního přihlášení Zájemce o práci do svého registrace vytvořené na Webové stránce (podle......VOP) budou jeho Životopis, resp. údaje v něm uvedené z Databáze Životopisů Provozovatele definitivně anonymizovány a dále využívané výlučně pro statistické účely.
 8. Před odesláním Reakce na Pracovní nabídku zveřejněnou na Webové stránce Zájemce o práci prokazatelným způsobem poskytne svůj souhlas, aby v Reakci uvedené údaje byly zpracovávány konkrétním Klientem Provozovatele a Provozovatelem. Souhlas je dán na dobu určitou po dobu 3 let. Po dobu 3 let budou údaje anonymizovány a dále využívány výhradně pro statistické účely.
 9. Provozovatel bude údaje uvedené v Životopisech uložených v Databázi životopisů Provozovatele zpracovávat výhradně za účelem poskytnutí pomoci Zájemcům o práci při vyhledávání pracovní příležitosti, a to formou zpřístupnění/poskytnutí Životopisů evidovaných v Databázi životopisů Provozovatele svým Klientům.
 10. Provozovatel bude údaje uvedené v Reakcích Zájemců o práci zpracovávat výlučně za účelem poskytnutí pomoci Zájemcům o práci při hledání pracovní příležitosti formou archivace Reakcí odeslaných Zájemcům o práci na Pracovní nabídky zveřejněné Klienty.
 11. Zájemce o práci může kdykoli vyžadovat potvrzení, zda jsou osobní údaje o něm zpracovávány či nikoli, případně v jakém rozsahu Provozovatel anebo klient tyto údaje evidují. Zájemce o práci je oprávněn kdykoli požádat Provozovatele anebo Klienta o likvidaci údajů, které o něm Provozovatel anebo Klient evidují.
 12. Provozovatel se zavazuje, že on a jeho oprávněné osoby, které při výkonu své práce přicházejí do styku s osobními údaji Objednavatele a/nebo Zájemců o práci, budou o nich zachovávat mlčenlivost podle Zákona o ochraně osobních údajů, a nevyužijí jich pro osobní potřebu a zpřístupnění/poskytnuté třetím osobám bez souhlasu dotčené osoby. Ustanovením tohoto oddílu nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z příslušných právních předpisů a/nebo rozhodnutí dotčených orgánů.
 13. Zájemce o práci souhlasí s využíváním jeho elektronického kontaktu pro účely přímého marketingu týkajícího se zboží anebo služeb Provozovatele a jeho Klientů.
 14. Provozovatel informuje Klienty, že prostřednictvím Webové stránky využívá Google Analytics (službu webové analýzy) s funkcí User ID, kterou poskytuje společnost Google Inc. a která slouží k analýze Klientova užívání Webové stránky. Služba Google Analytics využívá k analýze Klientova užívání Webové stránky soubory cookie, což jsou textové soubory, které se ukládají do Klientova počítače. Všechny informace získané prostřednictvím výše uvedené aplikace jsou anonymní, bez znázornění plné formy IP adresy Klientů. V nastaveních webového prohlížeče Klient může zakázat ukládání souborů cookie. Klient s užíváním Webové stránky a využíváním Služeb souhlasí s použitím Google Analytics s funkcí User ID.
 15. Provozovatel ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES o soukromí a elektronických komunikacích informuje Klienty, že prostřednictvím Webové stránky využívá soubory Cookies. Klient používáním Webové stránky souhlasí s používáním Cookies. Pomocí internetového prohlížeče Klient může Cookies zablokovat nebo i vymazávat. Provozovatel informuje Klienta, že blokování Cookies může omezit plnohodnotné využívání Webové stránky.

Služby poskytované Klientům

 1. Zveřejnění Pracovní nabídky. Klient je po ukončení úspěšné registrace oprávněn zveřejnit na Webové stránce Pracovní nabídku. Pracovní nabídka se zveřejňuje podle následujících pravidel:

  1. Klient sám zveřejní Pracovní nabídku a určí její obsah, přičemž Pracovní nabídka musí obsahovat alespoň minimálně kritéria stanovená Provozovatelem.
  2. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit Pracovní nabídku tak, aby byla v souladu se zvyklostmi a zavedenými postupy pro vyplnění formulářů na Webové stránce.
  3. Dobu zveřejnění pracovní nabídky určuje Klient. Klientem zvolená doba zveřejnění Pracovní nabídky musí byť v souladu s platným Ceníkem Provozovatele zveřejněného na Webové stránce.
  4. Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit anebo zrušit už zveřejněnou Pracovní nabídku:
   1. která je v rozporu s právním řádem České republiky, etickými normami anebo dobrými mravy,
   2. v níž Klient podmiňuje zprostředkování práce a/anebo přijetí do zaměstnání, resp. obdobného pracovního poměru platbou manipulačního anebo jiného poplatku,
   3. která prezentuje více pracovních nabídek v rámci jednoho formuláře pro pracovní nabídku (tj. v rámci jedné Pracovní nabídky),
   4. která je neúplná anebo zavádějící, anebo obsahuje nepravdivé údaje, anebo z jiných důvodů snižuje úroveň Služeb poskytovaných na Webové stránce,
   5. s reklamním anebo marketingovým obsahem anebo informací o produktech anebo Službách Klienta anebo třetí osoby,
   6. která může poškodit dobré jméno Provozovatele anebo třetí osoby,
   7. erotického charakteru, resp. takové, které vzbuzují podezření, že se může jednat o tento typ práce,
   8. duplicitně zveřejněnou na Webové stránce jedním Klientem,
   9. která obsahuje pracovní příležitost probíhající formou MLM (multilevel marketing) anebo podomního prodeje.

 2. Přístup do databáze Životopisů Provozovatele. Provozovatel umožňuje Klientům chráněný přístup do Databáze životopisů Provozovatele. V odůvodněných případech, zejména v případě nových Klientů, u kterých podle posouzení Provozovatele existuje riziko zneužívání údajů Zájemců o práci uvedených v Databázi životopisů Provozovatele, je Provozovatel oprávněn těmto Klientům přístup do Databáze životopisů Provozovatele omezit anebo odmítnout. Klient je oprávněn údaje získané z Databáze životopisů Provozovatele o Zájemcích o práci využívat výlučně pro vyhledávání vhodného zaměstnance.
 3. Zveřejnění loga Klienta na titulní straně Webové stránky.
 4. Zveřejnění reklamních bannerů.
 5. Zveřejnění reklamních informací v centrálním a direct mailingu.
 6. Realizace specializovaných řešení pro zveřejnění Pracovních nabídek k volným pracovním místům Klientů (zejména grafický design).
 7. HR aplikace Mark.
 8. Další reklamní produkty podle platného Ceníku.

Vznik, změna a zánik smluvního vztahu

 1. Pro využívání jakýchkoli Služeb se vyžaduje registrace Klienta na Webové stránce. Registrace se uskuteční prostřednictvím vyplnění registračního formuláře. Úspěšným ukončením registrace si Klient vytvoří vlastní on-line konto, které je chráněné jedinečným přihlašovacím jménem a heslem. Klient je povinen chránit přihlašovací jméno a heslo před zneužitím a neposkytovat jej třetím osobám.
 2. Služby Provozovatele se objednávají prostřednictvím on-line konta, výjimečně na základě písemné (pošta, fax, e-mail) anebo telefonické objednávky Klienta.
 3. Klient zadáním objednávky Provozovateli poskytuje souhlas s případným zveřejněním svých osobních údajů anebo osobních údajů svých zaměstnanců v Pracovní nabídce, pokud to vyžaduje charakter Služby, kterou si Klient u Provozovatele objednal.
 4. Objednávka musí obsahovat minimálně:

  1. Obchodní jméno Klienta, případně i jeho právní formu,
  2. Fakturační adresu, případně i korespondenční adresu Klienta,
  3. IČO, DIČ a/anebo IČ DPH Klienta,
  4. Kontaktní údaje Klienta (telefon, fax, e-mail),
  5. Druh objednané Služby a období poskytnutí Služby.
 5. Smluvní vztah vzniká potvrzením (prostřednictvím Webové stránky anebo poštovní zásilkou anebo faxem anebo e-mailem anebo telefonickým rozhovorem) objednané Služby Provozovatelem. Poskytnutí Služby objednané Klientem se též považuje za potvrzení objednávky. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s trváním objednané Služby s účinností ode dne potvrzení objednávky Provozovatelem.
 6. Provozovatelem potvrzená objednávka je závazná, může být změněna jen na základě vzájemného souhlasu smluvních stran. Provozovatel je oprávněn změnu Objednávky podmínit úhradou administrativního poplatku.
 7. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je možné Smlouvu před uplynutím doby její platnosti ukončit:
  1. Písemnou dohodou smluvních stran.
  2. Odstoupením od Smlouvy Provozovatelem, pokud druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší svoje povinnosti vyplývající ze smlouvy anebo těchto VOP. Za porušení smlouvy podstatným způsobem se považuje zejména:

   1. Zveřejnění Pracovní nabídky Klientem v rozporu s ustanoveními 20.D a násl. VOP,
   2. Využívání údajů o Zájemcích o práci Klientem získaných z Databáze životopisů Provozovatele pro jiný účel než pro vyhledávání vhodného zaměstnance,
   3. Využívání Služeb poskytovaných na Webové stránce ke hromadnému rozesílání elektronických zpráv anebo rozesílání zpráv obsahujících informace o produktech a službách anebo rozesílání zpráv obsahujících informace, které jsou v rozporu s právním řádem České republiky, etickými normami a dobrými mravy anebo které mohou poškodit dobré jméno Provozovatele anebo jiných fyzických a právnických osob,
   4. Klient jedná v rozporu se smlouvou a/nebo těmito VOP a/nebo dobrými mravy, pokud tím, zejména na základě negativních ohlasů ze strany uživatelů Webových stránek, může být podle odůvodněného názoru Provozovatele poškozeno jeho dobré jméno a snížena a/nebo ohrožena úroveň kvality poskytovaných Služeb.
   5. využívání automatizovaných systémů (zvláště botů, robotů, modulů nebo jiných automatických zařízení nebo programů na prohledávání nebo sbírání obsahu Webové stránky) při používání služeb Provozovatele nebo Webové stránky, jejichž přístupové prostředky nejsou poskytované Provozovatelem.
 8. Písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy se doručuje druhé Smluvní straně na její adresu uvedenou v registraci anebo na jím uvedenou e-mailovou adresu.
 9. Pokud bez zavinění Provozovatele smlouva zanikne bez využití Služeb objednaných Klientem, Klientovi nevznikne nárok na vrácení dohodnuté ceny. Za neúplně vyčerpané Služby Provozovatel neodpovídá.

Cena Služeb a platební podmínky

 1. Cena Služby je určena podle platného Ceníku zveřejněného na Webové stránce v den objednání Služby.
 2. Faktura (daňový doklad) je Provozovatelem zpravidla vystavena až po poskytnutí Služeb Klientovi. Faktura je vystavena zpravidla za celé období, na které si Klient využívání Služeb objednal. Doba splatnosti faktur je 14 dní ode dne vystavení faktury, pokud ve Smlouvě není dohodnuto jinak. V odůvodněných případech je Provozovatel oprávněn objednanou Službu poskytnout až po zaplacení Ceny objednané Služby; o této skutečnosti Provozovatel Klienta informuje předem.
 3. Cenu za objednanou Službu je Klient povinen uhradit Provozovateli bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený na faktuře řádně a včas.
 4. V případě prodlení Klienta s úhradou faktury je Provozovatel oprávněn účtovat úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení; zároveň je oprávněn dočasně, až do zaplacení fakturované částky, pozastavit další poskytování Služeb. V případě prodlení Klienta více než 30 dní je Provozovatel oprávněn předmětnou pohledávku poskytnout do mandátní správy inkasní společnosti spolupracující s Provozovatelem. Náklady na vymáhání pohledávky se stanou součástí pohledávky Provozovatele.
 5. Námitky vůči vystaveným fakturám, které by měly za následek omezení práva na vznik pohledávky Provozovatele vůči Objednavateli, je Objednavatel povinen uplatnit u Provozovatele písemně, a to do 7 dnů ode dne, kdy mu byla faktura doručena.
 6.  Provozovatel vrací Klientům peněžní částky jen v případě, kdy jsou v jednotlivém případě vyšší než 0,50 EUR.

Zodpovědnost za škodu

 1. Provozovatel neodpovídá za obsahovou stránku Služby poskytnuté (zveřejněné) na Webové stránce, zejména za její grafické zobrazení (např.: logo, fotografie nebo jiný výsledek duševní tvůrčí činnosti) a za jejich gramatickou správnost. Za porušení jakýchkoli práv třetích osob poskytnutím Služby na Webové stránce odpovídá výhradně Klient. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené poskytnutím Služby na Webové stránce.
 2. Klient je povinen chránit údaje získané z Databáze životopisů Provozovatele anebo Reakce před jakýmkoli zneužitím, je povinen zabezpečit, aby tyto údaje nebyly zpřístupněny anebo poskytnuty jiné osobě anebo zveřejněny. V případě porušení této povinnosti Klient v plném rozsahu odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti. Klient bere na vědomí, že databáze Životopisů vytvořená Provozovatelem je předmětem autorského práva Provozovatele a je chráněná podle zákona č. 121/2000 Sb., o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem (autorský zákon). Provozovatel neodpovídá za pravdivost a aktuálnost údajů uvedených v Databázi životopisů Provozovatele.
 3. Klient se zavazuje, že pokud budou vůči Provozovateli z důvodu porušení jakýchkoli práv třetích osob uvedených v tomto oddíle vzneseny jakékoli nároky, tyto nároky uspokojit a Provozovatele v celém rozsahu odškodnit.
 4. Provozovatel neodpovídá Klientovi za nalezení vhodného kandidáta na obsazení pracovní pozice a jeho setrvání v pracovním anebo obdobném poměru.
 5. Provozovatel nezaručuje Zájemcům o práci nalezení vhodné pracovní příležitosti a ani trvání pracovního anebo obdobného poměru.
 6. Provozovatel neodpovídá za škodu, která může uživatelům nebo třetím osobám vzniknout při používání Webových stránek, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoli dat.
 7. Pokud smlouva zanikne bez využití Služeb objednaných Klientem bez zavinění Provozovatele, Klientovi nevznikne nárok na vrácení dohodnuté ceny. Za neúplně vyčerpané Služby Provozovatel neodpovídá.
 8. V případě prodlení Klienta je Provozovatel oprávněn dočasně pozastavit další poskytování Služeb Klientovi. Tímto úkonem Provozovatele Klientovi nevznikne nárok na náhradu škody ani žádnou náhradu za jím objednané Služby, které nemohl po dobu tohoto pozastavení využívat. Nárok Provozovatele na náhradu škody tím není dotčen.
 9. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití přihlašovacího jména a hesla neoprávněnou osobou a ani za žádné následné škody a případné nároky třetích osob způsobené v důsledku takového zneužití.

  Reklamační řád

 10. Klient má právo reklamovat chybu (dále jen „Chyba"), která se vyskytla na Webové stránce Provozovatele v souvislosti s jemu poskytovanou Službou. Chybou na straně Provozovatele se rozumí zejména nefunkčnost Služeb uvedených v Objednávce, a to po dobu delší než 6 hodin během předchozích 24 hodin. Chybou na straně Provozovatele není, pokud Služby nejsou u Klienta dostupné v důsledku výpadku připojení Klienta na síť Internet anebo v důsledku jiných skutečností, za které Provozovatel neodpovídá.
 11. Lhůta pro uplatnění reklamace je nejpozději 14 dní ode dne, kdy Klient Chybu zjistil anebo mohl zjistit.
 12. Klient je oprávněn uskutečnit reklamaci písemně (poštou na adresu sídla Provozovatele, e-mailem na adresu: reklamace@profesia.cz), přičemž reklamace musí být doručena Provozovateli. Provozovatel se zavazuje oznámit výsledek vyřízení reklamace do 14 dní ode dne jejího převzetí.

  Společná a závěrečná ustanovení

 13. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu a doplnění VOP, přičemž o změnách bezodkladně informuje Klienty formou zveřejnění změn na Webových stránkách s uvedením data, od kterého tyto změny nabývají platnosti. Nabytím platnosti nových VOP pozbývají platnosti původní VOP.
 14. Veškeré vztahy neupravené ve Smlouvě a/nebo VOP se řídí platnými právními předpisy ČR.
 15. Odchylná ustanovení Smlouvy mají přednost před VOP. Působnost VOP anebo jejich části je možné vyloučit jen ve Smlouvě písemnou dohodou Smluvních stran.
 16. Tyto VOP nabývají platnosti dne 13.02.2017