Všeobecné obchodní podmínky

Článek I.
Všeobecná ustanovení

1. Společnost Profesia CZ, spol. s r.o., se sídlem Praha, Nové Město, Opletalova 1015/55, okres Praha Hl.m., PSČ 110 00, IČ 24149055, zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném rejstříkovým soudem v Praze pod sp. zn.: C 183157(dále jen „Profesia“), je provozovatelem internetové stránky www.profesia.cz (dále jen „Internetová stránka“) a poskytovatelem služeb na Internetové stránce.

2. Profesia vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), které upravují práva a povinnosti Profesie a třetích osob při poskytování a využívaní služeb Profesie. VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb uzavřené s Profesií a jsou závazné pro všechny uživatele Služeb.

3. Činností Profesie není zprostředkování zaměstnání za úhradu podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění..

4. Následující pojmy pro účely VOP a pro vznik, změnu a zánik právního vztahu mezi Profesií a Klientem anebo Zájemcem o práci se vykládají následujícím způsobem:

- Klient je fyzickou nebo právnickou osobou, která využívá nebo plánuje využívat služby poskytované na Webové stránce; především za účelem nalezení vhodného zaměstnance.

- Zájemce o práci je výlučně fyzickou osobou, která využívá služby poskytované na Internetové stránce za účelem nalezení vhodné pracovní příležitosti.

- Smlouva o poskytování služeb se uzavírá mezi Profesií a Klientem, upravuje podmínky využívání služeb poskytovaných Profesií.

- Databáze životopisů Profesie je databází obsahující Životopisy vytvořené a/nebo zveřejněné Zájemci o práci.

- Služby představují produkty, které Profesia poskytuje Klientům a Zájemcům o práci především prostřednictvím Internetové stránky.

- Ceník je seznam obsahující ceny Služeb, které Profesia poskytuje svým Klientům.

- Pracovní nabídka je inzerát zveřejněný Klientem na Webové stránce za účelem vyhledání vhodného zaměstnance, představuje konkrétní druh Služby poskytované na Internetové stránce. Pro zveřejnění Krátkodobé brigády obdobně platí ustanovení VOP upravující podmínky zveřejnění Pracovní nabídky, pokud se ovšem smluvní strany výslovně nedohodly jinak.

- Dohoda o zpracování osobních údajů je součástí těchto VOP a upravuje podmínky zpracování osobních údajů při využívání HR nástroje MARK, který je dostupný pro každého Klienta.

- Návštěvník Webové stránky je fyzickou osobou, která používá Internetovou stránku. Za Návštěvníky se považují i Klienti i Zájemci o práci.

- Cookies jsou malé soubory, které se stahují do zařízení (počítače, tabletu, mobilního telefonu atd.) Návštěvníka během používání Internetové stránky. Profesia pomocí cookies zkoumá účinnost Internetové stránky. Cookies běžně neobsahují žádné informace sloužící k identifikaci jednotlivých osob, ale místo toho se používají k identifikaci prohlížeče na konkrétním zařízení. Cookies mohou být dočasné nebo trvalé soubory, které zůstávají v zařízení Návštěvníka i po zavření prohlížeče po dobu uvedenou v cookie. Tyto trvalé cookies mohou být kontrolovány při každé návštěvě Internetové stránky.

- Nařízení je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES o ochraně osobních údajů.

- Zákon je Zákon č.110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů.


Článek II.
Služby poskytované Zájemcům o práci

1. Služby, které Profesia poskytuje Zájemcům o práci, jsou bezplatné a slouží jako pomoc při vyhledání pracovní příležitosti prostřednictvím Internetové stránky. K využívání některých Služeb poskytovaných Zájemcům o práci se vyžaduje registrace na Internetové stránce. Zájemce o práci se registruje uvedením vlastního přihlašovacího e-mailu a přihlašovacího hesla. Zájemce o práci může svoji registraci kdykoliv zrušit zasláním e-mailové zprávy Profesii s vyjádřením jeho vůle zrušit svoji registraci.

2. Mezi Služby poskytované Zájemcům o práci patří zejména možnost prostřednictvím Internetové stránky:

2.1 Odpovídat, resp. reagovat na zveřejněnou Pracovní nabídku. Zájemce o práci je oprávněn reagovat na Pracovní nabídku zveřejněnou na Internetové stránce; tato Služba je dostupná i nezaregistrovaným Zájemcům o práci na Internetové stránce. Tato služba je určena výlučně Zájemcům o práci, proto si Profesia vyhrazuje právo nevstupovat do právního vztahu s personálními agenturami a jejich nepovolené aktivity prostřednictvím Internetové stránky omezit.

2.2Vytvořit si na Internetové stránce agenta k vyhledávání Pracovních nabídek zveřejněných na Internetové stránce, který na základě vyhledávacích kritérií zadaných Zájemcem o práci posílá odpovídající pracovní nabídky na jím uvedenou e-mailovou adresu.

2.3 Uložit si a zpřístupnit/poskytnout Životopis v Databázi životopisů Profesie , a to prostřednictvím on-line formuláře vyplněného na Internetové stránce nebo prostřednictvím vytištěného formuláře doručeného na adresu Profesie. Profesia si vyhrazuje právo upravit Životopis tak, aby byl v souladu se zvyklostmi a zažitými postupy k vyplňování formulářů. Profesia si dále vyhrazuje právo nezpřístupňovat/neposkytovat anebo vymazat z Databáze životopisů Profesie Životopis, který obsahuje nedostatečné informace k vyhledávání pracovních příležitostí nebo který podle názoru Profesie obsahuje irelevantní informace nebo údaje, které nesouvisí s vyhledáváním pracovní příležitosti (např.: politické a náboženské názory, reklama, vulgarizmy atd.); o tomto rozhodnutí Profesia informuje Zájemce o práci, kterého se předmětný Životopis týká. K využívání této Služby se vyžaduje registrace Zájemce o práci na Internetové stránce.

2.4 Zúčastnit se diskusí probíhajících na diskusním fóru provozovaném na Internetové stránce Profesie.

2.5 Archivovat si odeslané odpovědi (reakce) na Pracovní nabídky zveřejněné na Internetové stránce.

2.6 Vyžádat si reference od bývalých zaměstnavatelů nebo dalších předem neurčených osob a anonymně hodnotit výběrové řízení u Klienta Profesie.


Článek III.
Služby poskytované Klientům

1. Mezi služby poskytované Klientům patří tzv. Zveřejnění Pracovní nabídky. Klient je po ukončení úspěšné registrace oprávněn zveřejnit na Webové stránce Pracovní nabídku. Pracovní nabídka se zveřejňuje podle následujících pravidel:

1.1. Klient sám zveřejní Pracovní nabídku a určí její obsah, přičemž Pracovní nabídka musí obsahovat alespoň minimálně Profesií stanovená kritéria na Webové stránce.

1.2. Profesia si vyhrazuje právo upravit Pracovní nabídku tak, aby byla v souladu se zvyklostmi a zavedenými postupy vyplňování formulářů na Internetové stránce (formální úprava).

1.3. Dobu zveřejnění pracovní nabídky určuje Klient. Klientem zvolená doba zveřejnění Pracovní nabídky musí být v souladu s platným Ceníkem Profesie zveřejněným na Internetové stránce.

1.4. Profesia si vyhrazuje právo nezveřejnit nebo zrušit už zveřejněnou Pracovní nabídku nebo pracovní nabídku:

1.4.1. která je v rozporu s právním řádem České republiky, etickými normami nebo dobrými mravy,

1.4.2. v níž Klient podmiňuje zprostředkování práce a/nebo přijetí do zaměstnání, resp. obdobného pracovního poměru, platbou manipulačního anebo jiného poplatku,

1.4.3. prezentující několik pracovních nabídek v rámci jednoho formuláře pro pracovní nabídku (tj. v rámci jedné Pracovní nabídky),

1.4.4. která je neúplná nebo zavádějící nebo obsahuje nepravdivé údaje nebo z jiných důvodů snižuje úroveň Služeb poskytovaných na Internetové stránce,

1.4.5. s reklamním anebo marketingovým obsahem nebo informacemi o produktech nebo Službách Klienta nebo třetí osoby,

1.4.6. která může poškodit dobré jméno Profesie nebo třetí osoby,

1.4.7. erotického charakteru, resp. takovou Pracovní nabídku, která vzbuzuje podezření, že se může jednat o tento typ práce,

1.4.8. duplicitně zveřejněnou na Internetové stránce jedním Klientem,

1.4.9. která obsahuje pracovní příležitost probíhající formou MLM (multilevel marketing) anebo podomního prodeje.

2. Přístup do Databáze životopisů Profesie. Profesia umožňuje Klientům chráněný přístup do Databáze životopisů Profesie. V odůvodněných případech, zejména v případě nových Klientů, u kterých podle posouzení Profesie existuje riziko zneužívání údajů Zájemců o práci uvedených v Databázi životopisů Profesie, je Profesia oprávněna těmto Klientům přístup do Databáze životopisů Profesie omezit anebo odmítnout. Klient je oprávněn údaje získané z Databáze životopisů Profesie o Zájemcích o práci využívat výlučně k vyhledávání vhodného zaměstnance.

3. Zveřejnění loga Klienta na Webové stránce, tzv. branding. Více informací: https://www.profesia.cz/cenik-sluzeb#image

4. Zveřejnění reklamních bannerů. Více informací: https://www.profesia.cz/cenik-sluzeb#advert

5. Realizace specializovaných řešení ke zveřejnění Pracovních nabídek o volných pracovních místech Klientů (zejména grafický design).

6. HR aplikace Mark. Mark je intuitivní HR nástroj, pomocí kterého má Klient možnost realizovat výběrový proces nových zaměstnanců. Více informací: https://www.profesia.cz/mark/

7. Další Služby podle platného Ceníku.


Článek IV.
Ochrana Osobních údajů

1. Následující ustanovení upravují podmínky zpracování Osobních údajů při poskytnutí služby Zveřejnění Pracovní nabídky.

1.1 Mezi služby poskytované Profesií patří možnost zveřejnit Pracovní nabídku nebo Krátkodobou brigádu na Webové stránce. Pracovní nabídky a Krátkodobé brigády zveřejňují Klienti. Zájemce o práci je oprávněn reagovat (odpovídat) na Pracovní nabídku / Krátkodobou brigádu zveřejněnou na Internetové stránce. Profesia archivuje odpovědi odeslané Zájemci o práci na pracovní nabídky zveřejněné na Internetové stránce.

1.2 Odpovědi na Internetové stránce zveřejněných pracovních nabídek archivované Profesií obsahují údaje, které se podle Nařízení a Zákona považují za Osobní údaje. Proto lze tyto Osobní údaje zpracovat pouze se souhlasem subjektu údajů. Subjekt údajů před odesláním své odpovědi, resp. reakce na Pracovní nabídku prohlašuje, že všechny jí uvedené údaje jsou pravdivé, a následně dává svůj souhlas, jako právní základ, se zpracováním svých Osobních údajů Profesii.

1.3 Účelem zpracování Osobních údajů pro Profesii je poskytnutí pomoci subjektu údajů jako Zájemci o práci při hledání vhodné pracovní příležitosti. Profesia za tímto účelem archivuje odpovědi odeslané Zájemci o práci na pracovní nabídky zveřejněné na Internetové stránce a zajišťuje jejich odeslání (poskytnutí) Klientovi, který Pracovní nabídku na Internetové stránce zveřejnil.

1.4 Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen Profesii na dobu určitou po dobu 3 let. Po období 3 let jsou osobní údaje anonymizovány a dále využívány výhradně ke statistickým účelům. V rámci uvedeného období má Zájemce o práci možnost na Internetové stránce pracovat se svými odpověďmi na Pracovní nabídky (prohlížet, opětovně využívat, znovu posílat atd.). Období tří let je považováno za časový úsek, během kterého se neočekávají výrazné změny týkající se kvalifikačních předpokladů Zájemců o práci. Tříleté období bylo určeno na základě poznatků a zkušeností z oboru personalistiky. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je Zájemce o práci oprávněn kdykoliv, i během výše uvedeného tříletého období, odvolat.

1.5 Odpověď na zveřejněnou pracovní nabídku na Internetové stránce zahrnuje: minimálně jeden kontaktní údaj (e-mail nebo telefon), nejvyšší dosažené vzdělání, určení pohlaví (výhradně pro účely statistického zpracování). Uvedení dalších údajů v odpovědi, resp. na pracovní nabídku, je na výlučném rozhodnutí dotyčného Zájemce o práci; Profesia uvedení dalších údajů nepožaduje. Profesia v žádném případě od Zájemce o práci nepožaduje uvedení údajů spadajících do zvláštní kategorie osobních údajů vymezené v čl. 9 Nařízení.

1.6 Zájemce o práci prostřednictvím Internetové stránky pošle Klientovi svůj životopis spolu s přílohami a prostřednictvím Internetové stránky může Klientovi udělit souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zařazení do dalšího výběrového procesu, resp. do databáze uchazečů daného Klienta. Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro Klienta je na výhradním a dobrovolném rozhodnutí Zájemce o práci. Profesia umožňuje Zájemci o práci, aby Klientovi, který předmětnou Pracovní nabídku zveřejnil, poskytl souhlas se zpracováním osobních údajů v následujícím znění: „Ve smyslu Zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES o ochraně osobních údajů, dobrovolně souhlasím se správou, zpracováním a uchováním mých osobních údajů správcem (název Klienta) uvedených v životopise a motivačním dopise a jiných přílohách souvisejících s hledáním práce, které jsem poskytl/poskytla výše uvedené společnosti prostřednictvím internetové stránky www.profesia.cz v rámci počítačové sítě internet, za účelem uložení do databáze zájemců o práci na hledání vhodného zaměstnání. Při zpracování osobních údajů v žádném případě nebude docházet k přeshraničnímu přenosu do třetích zemí. Souhlas lze kdykoli odvolat, v opačném případě souhlas zanikne po uplynutí 3 let ode dne jeho udělení a údaje budou anonymizovány a dále využívány výhradně ke statistickým účelům.“ Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je na základě žádosti Klienta editovatelný; editování souhlasu se zpracováním osobních údajů podléhá schválení ze strany Profesie.

1.7 Klient prohlašuje, že bez poskytnutí výslovného souhlasu Zájemce o práci je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze na základě jiného vhodného právního základu podle Nařízení (např.: zpracování je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Zájemce o práci, nebo aby na základě žádosti Zájemce o práci provedl opatření před uzavřením smlouvy) a za účelem najít vhodného zaměstnance, přičemž Klient je oprávněn sám rozhodnout o právním základu zpracování osobních údajů. Toto rozhodnutí (žádost Klienta) je Profesia povinna respektovat a poskytnout Klientovi vhodné podmínky na Internetové stránce pro změnu právního základu pro Klienta.

1.8 V zájmu zachování právní jistoty Klient prohlašuje, že akceptuje skutečnost, že Profesia nezískává osobní údaje na základě pověření od Klienta. Profesia získává osobní údaje a následně je poskytuje Klientovi na základě výslovného souhlasu Zájemce o práci. Při zveřejnění pracovní nabídky mají Profesia i Klient postavení samostatného správce osobních údajů, proto po získání osobních údajů jednají vůči Zájemci o práci samostatně a vlastním jménem. Tímto není dotčeno právo Zájemce o práci jako subjektu údajů uplatnit svá práva podle Nařízení nebo Zákona u každého správce a vůči každému správci.

1.9 Klient se zavazuje, že osobní údaje získané prostřednictvím Internetové stránky bude využívat pouze pro účel „Najít vhodného zaměstnance“. Klient osobní údaje získané prostřednictvím Internetové stránky není oprávněn využívat k jinému účelu. Klient je po získání osobních údajů povinen plnit svou oznamovací povinnost vůči subjektu údajů podle čl. 14 Nařízení. Na základě žádosti Klienta Profesia poskytne Klientovi vhodný prostor na Internetové stránce pro zveřejnění informací podle čl. 14 Nařízení.

2. Následující ustanovení upravují podmínky zpracování Osobních údajů při poskytnutí služby Přístup do Databáze životopisů.

2.1. Mezi Služby poskytované na Internetové stránce patří možnost Zájemce o práci vytvořit si Životopis a zpřístupnit jej prostřednictvím Internetové stránky v Databázi životopisů Klientům společnosti Profesia.

2.2. Životopisy uložené v Databázi životopisů obsahují údaje, které se podle Nařízení považují za osobní údaje. Proto lze tyto osobní údaje zpracovávat pouze se souhlasem subjektu údajů. Subjekt údajů před uložením Životopisu prohlašuje, že veškeré jí uvedené osobní údaje jsou pravdivé, a následně uděluje svůj souhlas společnosti Profesia se zpracováním svých Osobních údajů.

2.3. Účelem zpracování Osobních údajů je poskytnutí pomoci subjektu údajů jako Zájemci o práci při hledání vhodné pracovní příležitosti. Profesia na základě souhlasu subjektu údajů a v zájmu realizování výše uvedeného účelu je oprávněna osobní údaje uvedené v Životopisu poskytnout svým Klientům.

2.4. Osobní údaje uvedené v Životopisu se poskytují Klientům v rámci počítačové sítě internet prostřednictvím Internetové stránky, a to v trvání 3 měsíců ode dne udělení souhlasu Zájemce o práci se zpracováním osobních údajů Profesii. Po skončení výše uvedené doby budou osobní údaje uvedené v Životopisu nepřístupné a uchované v Databázi Životopisů Profesie pro případ jejich opětovného zpřístupnění Subjektem údajů.

2.5. Po uplynutí 3letého období ode dne posledního přihlášení Zájemce o práci do své registrace vytvořené na Internetové stránce www.profesia.cz budou údaje v Databázi životopisů definitivně anonymizovány a dále využívány výhradně ke statistickým účelům. Zpřístupnění životopisu lze na základě rozhodnutí Subjektu údajů kdykoli ukončit a obnovit. Na základě písemné žádosti Subjektu údajů je Profesia povinna Osobní údaje definitivně vymazat.

2.6. Životopisy uložené v Databázi životopisů zahrnují: minimálně jeden kontaktní údaj (e-mail či telefon), nejvyšší dosažené vzdělání, určení pracovní oblasti a pracovní pozice, o kterou má zájem, určení lokality, ve které hledá práci, požadovaný druh pracovního poměru, určení pohlaví (výhradně pro účely statistického zpracování). Uvedení dalších údajů v Životopisu je na výhradním rozhodnutí dotyčného Zájemce o práci; společnost Profesia uvedení dalších údajů nepožaduje. Profesia v žádném případě od Zájemce o práci nepožaduje uvedení údajů spadajících do zvláštní kategorie osobních údajů vymezené v čl. 9 Nařízení.

2.7. Klient bere na vědomí, že Profesia nezískává osobní údaje na základě pověření Klienta. Profesia získává osobní údaje a následně je poskytuje Klientovi na základě výslovného souhlasu Zájemce o práci.

2.8. Při poskytování služeb mají společnost Profesia i Klient postavení samostatného správce osobních údajů, jednají vůči subjektu údajů samostatně a vlastním jménem. Tímto není dotčeno právo Zájemce o práci jako subjektu údajů uplatnit svá práva podle Nařízení u každého správce a vůči každému správci.

2.9. Účelem zpracování osobních údajů pro Klienta je „Najít vhodného zaměstnance“. Klient není oprávněn využívat osobní údaje získané od Profesie k jinému účelu.

2.10. Klient je po získání osobních údajů povinen plnit svou oznamovací povinnost vůči subjektu údajů vlastními komunikačními prostředky podle čl. 14 Nařízení.

3. Následující ustanovení upravují podmínky zpracování Osobních údajů při využívání služby HR nástroj MARK.

3.1. HR nástroj MARK pomáhá Klientům při výběrovém procesu nových zaměstnanců, který je nerealizovatelný bez zpracování osobních údajů jejich uchazečů o zaměstnání. Klient zpracovává osobní údaje svých uchazečů o zaměstnání jako správce osobních údajů, a to bez ohledu na skutečnost, jestli mu byly osobní údaje uchazečů o zaměstnání poskytnuty prostřednictvím Internetové stránky provozované Profesií nebo osobní údaje uchazečů o zaměstnání Klienta byly získány přímo od uchazeče o zaměstnání, případně od jiné třetí osoby.

3.2. Při využívání HR nástroje MARK Profesia zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání jako Zprostředkovatel jménem Klienta. Základem zpracování osobních údajů Profesií je dohoda o zpracování osobních údajů, která se uzavírá s každým Klientem.

3.3. Profesia jako zpracovatel jedná podle pokynů Klienta jako správce osobních údajů. Všechny pokyny Klienta se realizují online pomocí HR nástroje MARK. Klient při využívání HR nástroje MARK získává absolutní kontrolu nad osobními údaji svých uchazečů o zaměstnání.

3.4. Klient přijetím těchto VOP uzavírá i dohodu o zpracování osobních údajů ve znění, jak je uvedeno níže, pokud se ovšem Klient a Profesia v rozsahu samostatné smlouvy nedohodnou jinak.

3.5. Dohoda o zpracování osobních údajů se uzavírá podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES. Tato dohoda o zpracování osobních údajů se uzavírá mezi Klientem a Profesií.

3.6. Předmětem Dohody o zpracování osobních údajů je úprava práv a povinností mezi Klientem jako správcem osobních údajů a Profesií jako zpracovatelem osobních údajů při používání HR nástroje MARK, kde Klient pověřuje Profesii, aby zpracovávala osobní údaje uchazečů o zaměstnání Klienta v rozsahu určeném v této Dohodě o zpracování osobních údajů.

3.7. Účelem zpracování osobních údajů je plnění práv a povinností Klienta jako budoucího zaměstnavatele při realizování výběrového procesu vůči jeho uchazečům o zaměstnání.

3.8. Subjekty údajů pro účely této Dohody o zpracování osobních údajů jsou uchazeči o zaměstnání Klienta.

3.9. Předmětem zpracovávání jsou osobní údaje, které jsou ovládané Klientem a svým rozsahem a obsahem odpovídají účelu jejich zpracování, zejména osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, adresa, informace týkající se vzdělání a pracovních zkušeností uchazečů o zaměstnání Klienta.

3.10. Klient prohlašuje, že při výběru zpracovatele dbal na jeho odbornou, technickou, organizační a personální způsobilost a jeho schopnost zaručit bezpečnost zpracovávaných osobních údajů.

3.11. Klient je oprávněn od Profesie kdykoliv během trvání platnosti a po skončení Dohody o zpracování osobních údajů žádat provedení: oprav, likvidaci, zablokování, vydání, anonymizaci osobních údajů, které se zpracovávají na základě této dohody.

3.12. Za získání a posouzení přípustnosti získávání osobních údajů je odpovědný výhradně Klient.

3.13. Při zpracování osobních údajů je Profesia povinna dodržovat všeobecně závazné právní předpisy o ochraně osobních údajů. Profesia zpracuje osobní údaje získané a ovládané Klientem výlučně ve formě stanovené v těchto VOP a podle Dohody o zpracování osobních údajů a případně podle jednotlivých zdokumentovaných pokynů Klienta. Profesia musí bezodkladně informovat Klienta, pokud je podle jeho názoru některý pokyn v rozporu se všeobecně závazným právním předpisem. Profesia je oprávněna přerušit realizaci příslušného pokynu do doby, kdy jej nepotvrdí nebo nezmění osoba Klienta oprávněná k vydávání pokynů.

3.14. Profesia je oprávněna v informačním systému vytvořeném pro účely spolupráce provádět s osobními údaji tyto operace: shromažďovat, zaznamenávat, uspořádávat, vyhledávat, prohlížet, uchovávat, likvidovat, přenášet, poskytovat.

3.15. Profesia je povinna zabezpečit, aby osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje byly vázané příslušnou povinností zachovávat důvěrnost informací vyplývající ze smlouvy uzavřené podle těchto VOP.

3.16. Profesia je povinna přijímat přiměřená technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti zpracování osobních údajů. Profesia je povinna zejména: zabránit nepovoleným osobám přístup k zařízením ke zpracování osobních údajů, zabránit tomu, aby mohly nepovolené osoby využívat zařízení ke zpracování osobních údajů, zabezpečit, aby osoby oprávněné k používání informačního systému ke zpracování osobních údajů měly výhradně přístup pouze k údajům, které tvoří základ jejich oprávnění, zabezpečit, aby během elektronického přenosu nebo přepravy osobních údajů nebo jejich ukládání na datové nosiče nebylo možné osobní údaje neoprávněným způsobem číst, kopírovat, pozměňovat, likvidovat, zabezpečit, aby bylo možno zjistit nebo zkontrolovat, kdo zadal, pozměnil nebo odstranil osobní údaje z informačního systému, zabezpečit, aby byly osobní údaje chráněný před náhodným zničením nebo ztrátou. Profesia je dále povinna poučit všechny osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje o zásadách a zákonných podmínkách zpracování osobních údajů.

3.17. Profesia na základě smlouvy uzavřené podle těchto VOP zpracovává osobní údaje ve vlastních prostorách, na vlastních výpočetních prostředcích a vlastními oprávněnými osobami, pokud není s Klientem dohodnuto jinak (zejména pokud je bude zpracovávat prostřednictvím subdodavatele). Osobní údaje poskytuje Klient Profesii v elektronické podobě nebo je získává prostřednictvím Internetové stránky. Klient a Profesia se dohodli, že Profesia je oprávněna zpracování osobních údajů provést i prostřednictvím subdodavatelů a je oprávněna zapojit dalšího zprostředkovatele. Subdodavatel zpracovává osobní údaje a zabezpečuje jejich ochranu na zodpovědnost Profesie. Pro účely těchto VOP jsou subdodavateli Profesie: Google Ireland Limited, služba Google Cloud Platform podle Google Cloud Platform Terms of Service publikované na internetové stránce: https://cloud.google.com/terms/ ; Hotjar Limited , C 65490, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta; Functional Software Inc. (Sentry) 132 Hawthorne Street, San Francisco, California 94107, USA, uzavřená smlouva v souladu s rozhodnutím Evropské komise z 7. června 2021 o standardních smluvních doložkách pro přenos osobních údajů zpracovatelům sídlícím v třetích zemích podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES, a to z důvodu existence rozsudku Soudního dvora EU (velká komora) z 16. července 2020 ve věci C‑311/18). Mailjet SAS, 13 – 13 bis Rue de I´Aubrac, 75012 Paris, France, Profesia, spol. s r. o., se sídlem Pribinova 19, 811 09 Bratislava. Zpracování osobních údajů se kromě výše uvedené výjimky uskutečňuje výhradně v oblasti Českej republiky, v členském státu Evropské unie nebo v jiném smluvním státu Dohody o evropském hospodářském prostoru.

3.18. Profesia je oprávněna v co nejvyšší míře pomáhat a poskytovat součinnost Klientovi vhodnými technickými a organizačními opatřeními při plnění jeho povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů.

3.19. Profesia pomáhá Klientovi zajistit plnění povinností podle článků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES 32 až 36 Nařízení s přihlédnutím k povaze zpracování a informacím dostupným Profesii.

3.20. Profesia poskytne Klientovi všechny informace potřebné k prokázání splnění povinností stanovených všeobecně závaznými předpisy.

3.21. Profesia je povinna po ukončení zpracování osobních údajů je bez výslovného souhlasu správce anonymizovat. Anonymizované osobní údaje mohou být dále využívány výlučně ke statistickým účelům.

3.22. Osobní údaje se zpracovávají prostřednictvím informačního systému Profesie: HR nástroj MARK.

3.23. Profesia se zavazuje a prohlašuje, že informační systém HR nástroj MARK je účinný proti neoprávněnému přístupu, změnám, zničení nebo ztrátě, nepovolenému přenosu, jinému nepovolenému zpracování a jinému zneužití osobních údajů.

3.24. Profesia se zavazuje, že při zpracovávání osobních údajů Klienta zachová mlčenlivost o zpracováváných osobních údajích.

3.25. Profesia je povinna své pracovníky pověřené realizací prací obeznámit s rozhodujícími ustanoveními o utajení osobních údajů a písemně je zavázat k mlčenlivosti o zpracovávaných osobních údajích.

3.26. Povinnost mlčenlivosti ohledně osobních údajů trvá i po skončení spolupráce.

3.27. Dohoda o zpracování osobních údajů nabývá platnosti a účinnosti spolu s VOP (vyjádřením souhlasu Klienta) a uzavírá se na dobu určitou v trvání smluvního vztahu s Klientem.

3.28. Profesia je ode dne vzniku smluvního vztahu oprávněna ke zpracování osobních údajů subjektů údajů.

3.29. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Profesie: [email protected] .Článek V.
Vznik, změna a zánik smluvního vztahu

1. Pro využívání jakýchkoli Služeb je vyžadována registrace Klienta na Internetové stránce. Registrace se uskuteční prostřednictvím vyplnění registračního formuláře. Úspěšným ukončením registrace si Klient vytvoří vlastní on-line účet, který je chráněn jedinečným přihlašovacím jménem a heslem. Klient je povinen chránit přihlašovací jméno a heslo před zneužitím a neposkytovat jej třetím osobám.

2. Služby Profesie se objednávají prostřednictvím on-line účtu, výjimečně na základě písemné (pošta, e-mail) nebo telefonické objednávky Klienta.

3. Klient zadáním objednávky Profesii poskytuje souhlas s případným zveřejněním svých osobních údajů nebo osobních údajů svých zaměstnanců v Pracovní nabídce, pokud to vyžaduje charakter Služby, kterou si Klient u Profesie objednal.

4. Objednávka musí obsahovat minimálně:

4.1. Obchodní jméno Klienta, případně i jeho právní formu,

4.2. Fakturační adresu, případně i korespondenční adresu Klienta,

4.3. IČO, DIČ a/anebo IČ DPH Klienta,

4.4. Kontaktní údaje Klienta (telefon, fax, e-mail),

4.5. Druh objednané Služby a období poskytnutí Služby.

5. Smluvní vztah vzniká potvrzením (prostřednictvím Internetové stránky nebo poštovní zásilkou nebo e-mailem nebo telefonickým rozhovorem) objednané Služby Profesií. Poskytnutí Služby objednané Klientem se též považuje za potvrzení objednávky. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s trváním objednané Služby s účinností ode dne potvrzení objednávky Profesií.

6. Profesií potvrzená objednávka je závazná, může být změněna jen na základě vzájemného souhlasu smluvních stran. Profesia je oprávněna změnu Objednávky podmínit úhradou administrativního poplatku.

7. Pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak, je možné Smlouvu před uplynutím doby její platnosti ukončit:

7.1. písemnou dohodou smluvních stran.

7.2. odstoupením od Smlouvy Profesií, pokud druhá smluvní strana podstatným způsobem poruší svoje povinnosti vyplývající ze smlouvy anebo těchto VOP, přičemž za porušení smlouvy podstatným způsobem se považuje zejména:

7.2.1. zveřejnění Pracovní nabídky Klientem v rozporu s ustanoveními 1.4.1 až 1.4.9 článku III. VOP,

7.2.2. využívání údajů o Zájemcích o práci Klientem za jiným účelem než k vyhledávání vhodného zaměstnance,

7.2.3. využívání Služeb poskytovaných na Internetové stránce ke hromadnému rozesílání elektronických zpráv nebo rozesílání zpráv obsahujících informace o produktech a službách anebo rozesílání zpráv obsahujících informace, které jsou v rozporu s právním řádem Českejrepubliky, etickými normami a dobrými mravy nebo které mohou poškodit dobré jméno Profesie nebo jiných fyzických a právnických osob,

7.2.4. Klient jedná v rozporu se smlouvou a/nebo těmito VOP a/nebo dobrými mravy, a pokud tím, zejména na základě negativních ohlasů ze strany uživatelů Internetových stránek, může být podle odůvodněného názoru Profesie poškozeno její dobré jméno a snížena a/nebo ohrožena úroveň kvality poskytovaných Služeb.

7.2.5. využívání automatizovaných systémů (zejména botů, robotů, modulů nebo jiných automatických zařízení nebo programů k prohledávání či sběru obsahu Internetové stránky) při používání služeb Profesie nebo Internetové stránky, jejichž přístupové prostředky nejsou poskytovány Profesií.

8. Písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy se doručuje druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v registraci anebo na jím uvedenou e-mailovou adresu.

9. Pokud bez zavinění Profesie smlouva zanikne bez využití Služeb objednaných Klientem, Klientovi nevznikne nárok na vrácení dohodnuté ceny. Za neúplně vyčerpané Služby Profesia neodpovídá.Článek VI.
Cena Služeb a platební podmínky


1. Cena Služby je určena podle platného Ceníku zveřejněného na Internetové stránce v den objednání Služby.

2. Faktura (daňový doklad) je Profesií zpravidla vystavena až po poskytnutí Služeb Klientovi. Faktura je vystavena zpravidla za celé období, na které si Klient využívání Služeb objednal. Doba splatnosti faktur je 14 dní ode dne vystavení faktury, pokud ve Smlouvě není dohodnuto jinak. V odůvodněných případech je Profesia oprávněna objednanou Službu poskytnout až po zaplacení Ceny objednané Služby; o této skutečnosti Profesia Klienta informuje předem.

3. Cenu za objednanou Službu je Klient povinen uhradit Profesii bezhotovostním převodem na její bankovní účet uvedený na faktuře řádně a včas.

4. V případě prodlení Klienta s úhradou faktury je Profesia oprávněna účtovat úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení; zároveň je oprávněna dočasně, až do zaplacení fakturované částky, pozastavit další poskytování Služeb. V případě prodlení Klienta více než 30 dní je Profesia oprávněna předmětnou pohledávku poskytnout do mandátní správy inkasní společnosti spolupracující s Profesií. Náklady na vymáhání pohledávky se stanou součástí pohledávky Profesie.

5. Námitky vůči vystaveným fakturám, které by měly za následek omezení práva na vznik pohledávky Profesie vůči Klientovi, je Klient povinen uplatnit u Profesie písemně, a to do 7 dnů ode dne, kdy mu byla faktura doručena.

6. Profesia vrací Klientům peněžní částky jen v případě, kdy jsou v jednotlivém případě vyšší než 15 CZK.


Článek VII.
Zodpovědnost za škodu


1. Profesia neodpovídá za obsahovou stránku Služby poskytnuté (zveřejněné) na Internetové stránce, zejména za její grafické zobrazení (např.: logo, fotografie nebo jiný výsledek duševní tvůrčí činnosti) a za jejich gramatickou správnost. Za porušení jakýchkoli práv třetích osob poskytnutím Služby na Internetové stránce odpovídá výhradně Klient. Profesia neodpovídá za škody způsobené poskytnutím Služby na Internetové stránce.

2. Klient je povinen chránit údaje získané z Databáze životopisů Profesie nebo Reakce před jakýmkoli zneužitím, je povinen zabezpečit, aby tyto údaje nebyly zpřístupněny anebo poskytnuty jiné osobě anebo zveřejněny. V případě porušení této povinnosti Klient v plném rozsahu odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti. Klient bere na vědomí, že databáze Životopisů vytvořená Profesií je předmětem autorského práva Profesie a je chráněná podle zákona č. 121/2000 Sb. zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) . Profesia neodpovídá za pravdivost a aktuálnost údajů uvedených v Databázi životopisů Profesie.

3. Pokud budou vůči Profesii z důvodu porušení jakýchkoli práv třetích osob uvedených v tomto oddíle vzneseny jakékoliv nároky, Klient se zavazuje tyto nároky uspokojit a Profesii v celém rozsahu odškodnit.

4. Profesia neodpovídá Klientovi za nalezení vhodného kandidáta na obsazení pracovní pozice a jeho setrvání v pracovním anebo obdobném poměru.

5. Profesia nezaručuje Zájemcům o práci nalezení vhodné pracovní příležitosti a ani trvání pracovního anebo obdobného poměru.

6. Profesia neodpovídá za škodu, která může uživatelům nebo třetím osobám vzniknout používáním Internetové stránky, včetně ušlého zisku nebo ztráty jakýchkoli dat.

7. Pokud Smlouva zanikne bez využití Služeb objednaných Klientem bez zavinění Profesie, Klientovi nevznikne nárok na vrácení dohodnuté ceny. Za neúplně vyčerpané Služby Profesia neodpovídá.

8. V případě prodlení Klienta je Profesia oprávněna dočasně pozastavit další poskytování Služeb Klientovi. Tímto úkonem Profesie Klientovi nevznikne nárok na náhradu škody ani žádnou náhradu za jím objednané Služby, které nemohl po dobu tohoto pozastavení využívat. Nárok Profesie na náhradu škody tím není dotčen.

9. Profesia nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zneužití přihlašovacího jména a hesla neoprávněnou osobou a ani za žádné následné škody a případné nároky třetích osob způsobené v důsledku takového zneužití.


Článek VIII.
Reklamační řád


1. Klient má právo reklamovat chybu („dále jen Chyba“), která se vyskytla na Internetové stránce Profesie v souvislosti s jemu poskytovanou Službou. Chybou na straně Profesie se rozumí zejména nefunkčnost Služeb uvedených v objednávce, a to po dobu delší než 6 hodin během předchozích 24 hodin. Chybou na straně Profesie není, pokud Služby nejsou u Klienta dostupné v důsledku výpadku připojení Klienta k síti internet anebo v důsledku jiných skutečností, za které Profesia neodpovídá.

2. Lhůta pro uplatnění reklamace je nejpozději 14 dní ode dne, kdy Klient Chybu zjistil anebo mohl zjistit.

3. Reklamaci je Klient oprávněn uskutečnit písemně (poštou na adresu sídla Profesie, e-mailem na adresu: [email protected]), přičemž reklamace musí být doručena Profesii. Profesia se zavazuje oznámit výsledek vyřízení reklamace do 14 dní ode dne jejího převzetí.


Článek IX.
Společná a závěrečná ustanovení


1. Veškeré vztahy neupravené ve Smlouvě a/nebo VOP se řídí platnými právními předpisy ČR.

2. Odlišná ustanovení Smlouvy mají přednost před VOP. Působnost VOP anebo jejich části je možné vyloučit jen ve Smlouvě písemnou dohodou Smluvních stran. Provozovatel je oprávněn k jednostranné změně těchto VOP, o změnách Klientů informujeme prostřednictvím Internetové stránky.

3. Tyto VOP nabývají platnosti dne 7. 1. 2021.