Charakteristika společnosti

Analytická laboratoř Bioanalytika CZ, s.r.o. Chrudim
Bioanalytika CZ, s.r.o. Chrudim navazuje na činnost laboratoře BioAnalytika s.r.o. Hradec Králové, která má ve východočeském regionu dlouhodobou tradici.

Zobrazit celou charakteristiku
Součástí naší společnosti je Zkušební laboratoř č. 1012, akreditovaná národním akreditačním orgánem ČIA o.p.s. dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 viz. Osvědčení o akreditaci.

V roce 2012 jsme byli úspěšně posouzeni společností ASLAB jako odborně způsobilá laboratoř a získali jsme Osvědčení o správné činnosti laboratoře č.411.

Naše společnost provádí autorizovaná měření emisí na základě Autorizace pro měření emisí vydané Ministerstvem životního prostředí.

Dále jsme držiteli Povolení pro měření radonu ve vodě a radonového indexu pozemků, vydaného SÚJB a je vedena v seznamu laboratoří oprávněných provádět analýzy polychlorovaných bifenylů (PCB) ve smyslu vyhlášky č. 384/2001 Sb.


Poskytujeme služby v oblasti ochrany životního prostředí, hygieny práce, BOZP a PO:
odběry, rozbory a analýzy všech typů vod
odběry a rozbory odpadů, zemin a jiných pevných materiálů
měření, odběry a rozbory plynných škodlivin
autorizované měření emisí
akreditované měření pracovního prostředí
akreditované analýzy půdního vzduchu
měření hluku, hlukové studie
měření vibrací a osvětlení
služby v oblasti ochrany ovzduší (ISPOP, IRZ, poplatky, bilance VOC)
vypracování žádosti o změnu či vydání integrovaného povolení (IPPC)
služby v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO)
posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA)
odpadové hospodářství, nakládání s obaly
externí ekologické služby, externí podnikový ekolog
externí audity v oblasti ochrany ŽP

Skrýt celou charakteristiku

Nabídky práce: BIOANALYTIKA CZ, s.r.o. Chrudim

1 - 2 z 2