Pracovní smlouva

Poslední aktualizace: 22. prosince 2020
Pracovní smlouva
První, co by Vás mělo zajímat po úspěšném absolvování výběrového řízení, je pracovní smlouva. Co musí taková smlouva obsahovat?

Než nastoupíte do zaměstnání, zaměstnavatel má povinnost seznámit Vás s Vašimi povinnostmi a právy, které vycházejí z pracovní smlouvy. Zaměstnavatel od vás pravděpodobně bude vyžadovat osobní údaje, které jsou důležité při sestavování smlouvy. V některých případech je povinen zajistit zaměstnanci před nástupem vstupní lékařskou prohlídku. Jedná se třeba o firmy, které pracují s rychloobrátkovým zbožím, elektrárny, jednoduše kdekoliv je k výkonu práce důležité, abyste byli zdraví.

Co musí obsahovat

Pracovní poměr vzniká pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Pracovní smlouva musí být vždy sepsána v písemné podobě a jednu kopii musíte dostat. Vyhotovení smlouvy je třeba si dobře uschovat. V zákoníku práce v § 37 se dočítáme, že pracovní smlouva musí obsahovat informace o obsahu pracovního poměru:

  • jméno, popřípadě jména a příjmení zaměstnance a název a sídlo zaměstnavatele, je-li právnickou osobou, případně jméno, příjmení a adresu zaměstnavatele, je-li fyzickou osobou,
  • bližší označení druhu a místa výkonu práce,
  • den nástupu do práce
  • údaj o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené,
  • údaj o výpovědních dobách,
  • údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení,
  • údaj o mzdě nebo platu a způsobu odměňování, splatnosti mzdy nebo platu,
  • údaj o kolektivních smlouvách, které upravují pracovní podmínky zaměstnance, a označení účastníků těchto kolektivních smluv.

Pokud se strany před vznikem pracovního poměru dohodnou na zkušební době, je třeba ji sepsat písemně. Zkušební doba trvá maximálně 3 měsíce. Během této doby zaměstnavatel i zaměstnanec mohou z jakéhokoliv důvodu či bez udání důvodu ukončit pracovní poměr. Rozhodnete-li se pracovní poměr ukončit, musíte to písemně oznámit zaměstnavateli. Většinou se oznámení podává 3 dny před odchodem.

Pracovní poměr se uzavírá na dobu neurčitou, pokud není ve smlouvě stanovena doba určitá. Smlouvu na dobu určitou lze uzavřít nejdéle na 2 roky.

Podepsání smlouvy

Podepsáním smlouvy vznikají obou stranám povinnosti. Zaměstnavatel je především povinen přidělovat zaměstnanci práci a úkoly, které vycházejí ze smlouvy. Vytvářet zaměstnanci podmínky pro výkon pracovní činnosti a vyplácet zaměstnanci mzdu nebo plat.
Zaměstnanec v první řadě musí vykonávat pracovní náplň dle smlouvy, a to během stanoveného rozvržení pracovní doby. Zaměstnavatel má povinnost plnit veškeré povinnosti, které vyplývají z pracovní smlouvy.