Jak napsat výpověď z pracovního poměru

Poslední aktualizace: 21. června 2022
Podání výpovědi patří mezi právní úkony. Nabízíme základní informace o možnosti podání výpovědi.

Pracovní poměr může být rozvázán jen

A) dohodou,

B) výpovědí,

C) okamžitým zrušením,

D) zrušením ve zkušební době.

Pracovní poměr sjednaný na určitou dobu končí též uplynutím sjednané doby.


A) Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem. Dohodu o rozvázání pracovního poměru uzavírají zaměstnavatel a zaměstnanec písemně, jinak je neplatná.

V dohodě musí být uvedeny důvody rozvázání pracovního poměru, požaduje-li to zaměstnanec. Jedno vyhotovení dohody o rozvázání pracovního poměru vydá zaměstnavatel zaměstnanci.

Tento způsob rozvázání pracovního poměru vychází z jeho smluvní podstaty. Tak jako k jeho vzniku je třeba shodné vůle obou stran, mohou se tyto strany kdykoliv dohodnout, že provedou v jejich pracovněprávním vztahu změnu, nebo ho zruší.

V celé úpravě způsobů rozvázání pracovního poměru hraje velice důležitou roli otázka doby právních následků a výpovědních lhůt. Dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na rozvázání pracovního poměru, končí pracovní poměr sjednaným dnem určeným v dohodě.

Vzor – Dohoda o rozvázání pracovního poměru


B) Výpověď, výpovědní doba a výpovědní důvody

Výpovědí může rozvázat pracovní poměr zaměstnavatel i zaměstnanec. Výpověď  musí  být  dána písemně a doručena druhému účastníku, jinak je neplatná. Formu výpovědi stanoví zákoník práce. Vždy je dobré nechat si potvrdit doručení výpovědi přímo na vaši kopii, aby následně doručení a tím i platnost výpovědi nemohla být zpochybňována. Výpověď, která byla doručena druhému účastníku, může být odvolána pouze s jeho souhlasem; odvolání výpovědi i souhlas s jejím odvoláním je třeba provést písemně.

Výpovědní doba

Byla-li dána výpověď, skončí pracovní poměr uplynutím výpovědní doby. Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce. Byla-li tedy doručena výpověď druhého srpna, počíná lhůta běžet od prvního září. Výpovědní doba je stejná pro zaměstnavatele i zaměstnance a činí 2 měsíce.

Výpověď daná zaměstnancem

Zatímco zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď pouze z důvodů výslovně vyjmenovaných v zákoně (viz. níže), může zaměstnanec dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu.

Vzor – Výpověď ze strany zaměstnance

Výpověď daná zaměstnavatelem

Dá-li zaměstnavatel zaměstnanci výpověď, musí důvod ve výpovědi skutkově vymezit tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem, jinak je výpověď neplatná. Důvod výpovědi nesmí být dodatečně měněn.
Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď jen z těchto důvodů:

a) ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část,
b) přemísťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část,

c) stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti  práce nebo o jiných organizačních změnách,

d) ze zdravotních důvodů, nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává,  dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice,

e) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu,  který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci,

f) nesplňuje-li zaměstnanec předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce nebo nesplňuje-li bez zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon této práce; spočívá-li nesplňování těchto požadavků v neuspokojivých pracovních výsledcích, je možné zaměstnanci z tohoto důvodu dát výpověď, jen jestliže byl zaměstnavatelem v době posledních  12 měsíců písemně vyzván k jejich odstranění a zaměstnanec je v přiměřené době neodstranil,

g) jsou-li u zaměstnance dány důvody, pro které by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě  zrušit pracovní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů  vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci; pro soustavné méně závažné porušování povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci je možné dát zaměstnanci výpověď, jestliže byl v době posledních 6 měsíců v souvislosti s porušením povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci písemně upozorněn na možnost výpovědi.

Vzor – Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele pro neuspokojivé pracovní výsledky

Vzor – Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele z důvodu organizačních změn

Vzor – Výzva zaměstnavatele při nesplňování požadavků pro řádný výkon práce


C) Okamžitým zrušením

Okamžité zrušení je jedním ze způsobů rozvázání pracovního poměru uvedených v zákoníku práce. Jedná se o výjimečný případ, kdy zaměstnavatel nebo zaměstnanec s okamžitými právními následky mohou ze závažných důvodů ukončit pracovněprávní vztah.) Okamžité zrušení musí být dáno písemně a doručeno druhému účastníku, jinak je neplatné.

1) Zaměstnavatel může výjimečně pracovní poměr okamžitě zrušit jen tehdy,

a) byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních  úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců,

b) porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

2) Zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen, jestliže,

a) podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo  rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo

b) zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do  15 dnů po uplynutí termínu splatnosti. Mzda nebo plat jsou splatné po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu nebo plat nebo některou jejich složku.

Vzor – Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem

Vzor – Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem


D) Zrušením ve zkušební době

Výpověď ve zkušební době může podat zaměstnavatel i zaměstnanec z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel však nemůže ve zkušební době zrušit pracovní  poměr v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti  (karantény) zaměstnance.

Písemné oznámení o zrušení pracovního poměru má být  doručeno druhému účastníkovi zpravidla alespoň 3 dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit. Níže najdete vzory výpovědi ve zkušební době.

Vzor – Zrušení pracovního poměru zaměstnancem ve zkušební době
Vzor – Zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době

Problémy při rozvázání pracovního poměru

Dal-li zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď nebo zrušil-li s ním neplatně pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době, a oznámil-li zaměstnanec zaměstnavateli bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, jeho pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout mu náhradu mzdy nebo platu.

Rozvázal-li zaměstnavatel pracovní poměr neplatně, avšak zaměstnanec neoznámí, že trvá na tom, aby ho zaměstnavatel dále zaměstnával, platí, pokud se se zaměstnavatelem nedohodne písemně jinak, že jeho pracovní poměr skončil dohodou:

  • byla-li dána neplatná výpověď, uplynutím výpovědní doby
  • byl-li pracovní poměr neplatně zrušen okamžitě nebo ve zkušební době, dnem, kdy měl pracovní poměr tímto zrušením skončit; v těchto případech má zaměstnanec právo na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu výpovědní doby

Pracovní spory

Spory mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o nároky z pracovního poměru projednávají a rozhodují soudy.

Více informací: § 48 až 73 zákoníku práce.

Uvažujete o změně kariéry?

Podívejte se na naše top obsazované pozice

Operátor výroby | Dělník | Montér | Skladník| Prodavač | Administrativní pracovník | Elektromechanik | Obchodní zástupce | Elektrikář | Elektrotechnik | Kontrolor kvality | Svářeč |

Hledat práci