Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Poslední aktualizace: 11. února 2020
Dohoda o rozvázání pracovního poměru
Co je součastí dohody o rozvázání pracovního poměru? Nahlédněte na příklad rozvázání pracovního poměru dohodou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

ABC, spol. s r.o.
se sídlem: Buřilova 18, 140 00 Praha 4,
IČO 48863251
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25634

(dále jen „Zaměstnavatel“)

a

Petra Holánová,
Bydlištěm: Dělnická 27, 170 00 Praha 7
r.č. 800519/2022
(dále jen „Zaměstnanec“)

uzavírají tuto

 

dohodu o rozvázání pracovního poměru

 

Na základě pracovní smlouvy uzavřené dne 1.4.2007 pracuje Zaměstnanec pro Zaměstnavatele na pozici HR Specialist.

Obě smluvní strany se dohodly na skončení tohoto pracovního poměru ke dni 30.5.2008.

Tato dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.

Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních pro každou ze smluvních stran.

V Praze dne 3.5.2008

…………………………… ……………………………
podpis zaměstnavatele podpis zaměstnance