Dokumenty při odchodu zaměstnance

Poslední aktualizace: 27. května 2019
Dříve než odejdete od svého zaměstnavatele, měli byste mít v ruce následující dokumenty:

Výstupní list

Jedná se o doklad, který potvrzuje vyrovnání vašich závazků vůči firmě. Přestože zůstává uložený u zaměstnavatele, je dobré si ho okopírovat, abyste měli důkaz, že jste si veškeré závazky vyrovnali.

Potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list) – § 313 Zákoníku práce

Jde o velmi důležitý dokument! Máte-li vyrovnané všechny závazky vůči svému bývalému zaměstnateli, měl by vám ho vydat automaticky. Toto potvrzení budete potřebovat  při nástupu do nového zaměstnání. Udělejte si proto jeho kopii, neboť zápočtový list slouží také k následnému zdokumentování působení u zaměstnavatele pro účely vyřízení starobního důchodu.

Zákonem je stanoveno, že potvrzení o zaměstnání musí obsahovat:

a) údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání,

b) druh konaných prací,

c) dosaženou kvalifikaci,

d) zda byl pracovněprávní vztah zaměstnavatelem skončen z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem,

e) odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby,

f) zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky,

g) údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.

(2) Údaje o výši průměrného výdělku a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti je zaměstnavatel povinen uvést na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení.
Zaměstnavatel nesmí bez povolení zaměstnance uvést další údaje, lze se odvolát u soudu.

Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti

Toto tlačivo dostanete při evidenci na příslušném úřadu práce. Vyplní vám ho mzdová účetní společnosti, kde jste naposledy pracovali.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti máte, pokud jste vykonávali alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, která zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, přičemž rozhodným obdobím se pro posuzování nároku na podporu v nezaměstnanosti rozumí poslední 3 roky před zařazením uchazeče o zaměstnání do evidence uchazečů o zaměstnání. Ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, nesmíte být poživatelem starobního důchodu.

Výše podpory od ledna 2009

  • První 2 měsíce 65 % průměrného čistého výdělku
  •  Další 2 měsíce 50 % průměrného čistého výdělku
  • Po zbytek podpůrčí doby 45 % průměrného čistého výdělku
  •  Strop pro výplatu je 13 307 Kč

Délka podpory od ledna 2009

  • Do 50 let 5 měsíců
  • Od 50 do 55 let 8 měsíců
  • Nad 55 let věku 11 měsíců

Bližší informace ohledně evidence na úřadu práce najdete na stránce Ministerstva práce a sociálních věcí.

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků,
sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění

Vydává zaměstnavatel po skončení pracovního poměru a to bez vašeho vyžádání. Tento dokument je důležitý pro účely ročního zúčtování záloh na daň a k vyplnění daňového přiznání.

Pracovní posudek  § 314 – Zákoníku práce

(1) Požádá-li zaměstnanec zaměstnavatele o vydání posudku o pracovní činnosti (pracovní posudek), je zaměstnavatel povinen do 15 dnů zaměstnanci tento posudek vydat; zaměstnavatel však není povinen vydat mu jej dříve, než v době 2 měsíců před skončením jeho zaměstnání. Pracovním posudkem jsou veškeré písemnosti týkající se hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce.
(2) Jiné informace o zaměstnanci než ty, které mohou být obsahem pracovního posudku (odstavec 1 věta druhá), je zaměstnavatel oprávněn o zaměstnanci podávat pouze s jeho souhlasem, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.


Náš tip: Všechny dokumenty, které Vám zaměstnavatel odevzdá, si pečlivě uschovejte! Budete je potřebovat např. pro potřeby Úřadu práce, Sociální pojišťovny či Finančnímu úřadu.