Vzor pracovní smlouvy

Poslední aktualizace: 14. října 2021
Pracovní smlouva je základní smlouvou v rámci pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Pracovní smlouva uzavřena na základě zákoníku práce:

 • musí obsahovat druh práce, na kterou je zaměstnanec přijat, její stručnou charakteristiku, místo výkonu práce, den nástupu do práce a mzdové podmínky, pokud nejsou dohodnuty v kolektivní smlouvě,
 • zahrnuje pracovní dobu, dobu práce (určitá nebo neurčitá), jakož i možnosti ukončení zaměstnaneckého vztahu,
 • může obsahovat i různé dodatky pro potřeby upřesnění nebo změn,
 • bývá vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom dostává každá ze stran – jedno vyhotovení obdrží zaměstnanec, jedno zaměstnavatel.

Vzor slouží pouze pro inspiraci, doporučujeme text vždy přizpůsobit podle potřeb zaměstnavatele.


Pracovní smlouva VZOR

upravená podle § 33-39 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zaměstnavatelem:

Název:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sídlo:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapsaný v rejstříku vedeném Městským soudem:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zastoupen:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dále jen „zaměstnavatel“

a

zaměstnancem:

Jméno a příjmení:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bytem:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum narození:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Číslo OP:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
státní příslušnost:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dále jen „zaměstnanec“

uzavírají tuto pracovní smlouvu:

I. 

Základní podmínky

 

 1. Zaměstnavatel přijímá zaměstnance do pracovního poměru na pracovní pozici / funkci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. Zaměstnanec bude pro zaměstnavatele vykonávat práce, spočívající v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Konkrétní popis pracovních činností, které se zaměstnanec zavazuje vykonávat pro zaměstnavatele je vymezen v pracovní náplni, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy jako její nedílnou součást.
 1. Místem výkonu práce zaměstnance je sídlo zaměstnavatele (případně provozovna zaměstnavatele či jiné místo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. Smluvní strany se dohodly, že zaměstnavatel může zaměstnance vysílat na pracovní cesty na nezbytně nutné období dle svých potřeb, k čemuž zaměstnanec uděluje svůj souhlas.
 3. Den nástupu zaměstnance do práce je sjednán na . . . . . . . . . . Tímto dnem vzniká pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
 4. Pracovní poměr se uzavírá na dobu neurčitou / Pracovní poměr se uzavírá na dobu určitou ode dne. . . . . . . . . . do. . . . . . . . . .
 5. Smluvní strany si ujednávají zkušební dobu v délce trvání tří (3) měsíců začínaje dnem, jenž byl sjednán jako den nástupu do práce.

 II. 

Mzdové podmínky

 1. Za vykonanou práci zaměstnanci přísluší měsíční hrubá mzda ve výši . . . . . . . . . Kč.
 2. Mzda je splatná kalendářní měsíc následující po měsíci, ve kterém na ni zaměstnanci vznikl nárok.
 3. Pravidelným termínem výplaty je . . . . . . . .  den v kalendářním měsíci, v němž je mzda splatná. Připadne-li tento termín na sobotu, neděli nebo svátek, mzda bude vyplacena nejbližší následující pracovní den.
 4. Splatná mzda bude zaměstnanci vyplácena převodem na účet zaměstnance.
 5. Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli, že při výkonu práce přesčas nařízené zaměstnavatelem zaměstnanci za každou hodinu takové práce přesčas náleží příplatek ve výši . . . . . . . . Kč (minimálně ve výši . . . . . . . . % průměrného hodinového výdělku), nedohodne-li se zaměstnavatel se zaměstnancem na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas.

III.

Údaje o nároku na délku dovolené a výpovědních dobách

 1. Nárok na délku dovolené na zotavenou se řídí ustanoveními § 211 a násl. zákoníku práce.
 2. Výpovědní doby jsou upraveny v ustanovení § 51 a násl. zákoníku práce.

IV.

Stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby

Délka pracovní doby činí 40 hodin týdně. Týdenní pracovní doba je rozvržena rovnoměrně do pětidenního pracovního týdne, tj. na pět pracovních dnů v kalendářním týdnu, kterými jsou pondělí až pátek kalendářního týdne.

V.

Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel je ode dne vzniku pracovního poměru povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit sjednanou mzdu a vytvářet vhodné pracovní podmínky pro úspěšné plnění jeho pracovních úkolů a dodržovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními a ostatními předpisy, vnitřními předpisy zaměstnavatele a pracovní smlouvou.

VI.

Povinnosti zaměstnance

 1. Zaměstnanec je povinen podle pokynů zaměstnavatele vykonávat práce sjednané v pracovní smlouvě osobně, v určeném pracovní době a dodržovat pracovní kázeň a plnit pokyny zaměstnavatele.
 2. Zaměstnanec podpisem této smlouvy potvrzuje, že byl řádně seznámen s vnitřními předpisy zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s protipožárními předpisy, s ustanoveními upravujícími zákaz diskriminace, s právy a povinnostmi zaměstnance, s pracovními podmínkami, pracovním řádem a organizační strukturou zaměstnavatele, vnitropodnikových normami zaměstnavatele jakož i s jinými skutečnostmi, nezbytnými pro řádný výkon jeho práce. Zaměstnanec se zavazuje výše uvedené dodržovat a svým podpisem potvrzuje, že porozuměl obsahu všech, výše zmíněných předpisů, dokladů, písemností, s nimiž byl řádně seznámen zaměstnavatelem.
 3. Zaměstnanec je povinen hospodařit řádně s prostředky zaměstnavatele, které mu svěřil zaměstnavatel, chránit jeho majetek před poškozením, ztrátou, zničením, zneužitím, odcizením a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele. Je povinen pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností, plnit pokyny nadřízených a dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci, plně využívat pracovní doby a výrobních prostředků k vykonávání pracovních úkolů, plnit tyto úkoly kvalitně, hospodárně a včas. Má povinnost dodržovat právní a ostatní předpisy vztahující se k práci jím vykonávané, včetně vnitřních předpisů zaměstnavatele.
 4. V den skončení pracovního poměru je zaměstnanec povinen předat zaměstnavateli všechny dokumenty, které patří nebo mají nějaký vztah k činnosti zaměstnavatele a které má přímo nebo nepřímo pod kontrolou. V den skončení pracovního poměru je zaměstnanec povinen předat zaměstnavateli všechny jemu svěřené pracovní prostředky a svěřený majetek zaměstnavatele.
 5. Zaměstnanec se zavazuje oznámit zaměstnavateli bez zbytečného odkladu změnu jména, příjmení nebo bydliště, všechny ostatní změny, týkající se pracovního poměru a související s jeho osobou. Pokud se se souhlasem zaměstnance poukazuje výplata na účet v bance nebo pobočce zahraniční banky, je zaměstnanec povinen bez zbytečného odkladu nahlásit zaměstnavateli změnu bankovního spojení či změnu banky.
 6. Zaměstnanec musí dle smlouvy zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při výkonu zaměstnání a které v zájmu zaměstnavatele nelze sdělovat jiným osobám.
 7. Zaměstnanec nesmí vedle svého zaměstnání vykonávaného v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli vykonávat bez předchozího písemného souhlasu zaměstnavatele výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele.

VII.

Zvláštní ustanovení

 1. Zaměstnanec je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu zaměstnání u zaměstnavatele nebo v souvislosti s ním a uvedené skutečnosti nesmí sdělovat nebo jinak zpřístupnit třetím osobám. Zaměstnanec se zavazuje, že všechny skutečnosti, které se dozví při výkonu zaměstnání u zaměstnavatele nebo v souvislosti s ním nebude využívat ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob a tyto skutečnosti bude využívat pouze v rámci pracovní činnosti pro zaměstnavatele. Porušení těchto povinností se považuje za závažné porušení pracovních povinností zaměstnance.
 2. Zaměstnanec bere na vědomí a souhlasí, že původním nositelem práva použít jakékoliv autorské dílo vytvořené zaměstnancem v pracovním poměru založeném touto pracovní smlouvou je zaměstnavatel. Právo autorské dílo použít se považuje okamžikem vytvoření díla za převedené na zaměstnavatele. Zaměstnanec tímto uděluje souhlas zaměstnavateli na postoupení majetkových práv zaměstnance na jakoukoli třetí osobu za podmínek dohodnutých zaměstnavatelem a třetí osobou.

VIII.

Závěrečná ujednání

 1. Zaměstnanec prohlašuje, že jej zaměstnavatel před uzavřením pracovní smlouvy seznámil s právy a povinnostmi, které pro něj z této pracovní smlouvy vyplývají, a s pracovními a mzdovými podmínkami, za nichž má sjednanou práci konat.
 2. Není-li v pracovní smlouvě stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele zákoníkem práce a souvisejícími právními předpisy. Pracovní smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom originálu pro každou smluvní stranu se všemi přílohami, které tvoří její nedílnou součást. Jedno vyhotovení obdrží zaměstnanec a jedno zaměstnavatel. Smluvní strany si pracovní smlouvu přečetli, právům a povinnostem z ní vyplývajících porozuměly, přičemž svoji vůli uzavřít tuto smlouvu projevily svobodně a vážně, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na znak souhlasu ji vlastnoručně podepisují.

Příloha č. 1: Pracovní náplň

 

V …………… dne …………..                                                  V ………….. dne ……..……

 

…………..………………….                                                       …………..…………………
zaměstnavatel                                                                          zaměstnanec

(razítko a podpis)                                                                      (podpis)

Vytvořte si pracovní smlouvu online