Vzor dohody o provedení práce

Poslední aktualizace: 14. října 2021
Pro předpokládaný rozsah práce, který nepřesahuje 300 hodin v kalendářním roce, uzavíráte dohodu o provedení práce.

Dohoda o provedení práce musí splňovat tyto náležitosti:

  • se zaměstnavatelem ji uzavírá fyzická osoba,
  • předpokládaný rozsah práce nepřesahuje 300 hodin v kalendářním roce,
  • uzavírá se písemně, jinak je neplatná,
  • uzavírá se vždy na dobu určitou, maximálně na 12 měsíců,
  • v dohodě musí být vymezen pracovní úkol, sjednaná odměna za jeho provedení, doba, v níž má být pracovní úkol uskutečněn, a předpokládaný rozsah práce, pokud její rozsah nevyplývá přímo z vymezení pracovního úkolu,
  • dohoda se uzavírá nejpozději den před dnem zahájení výkonu práce.

Vzor slouží pouze pro inspiraci, doporučujeme text vždy přizpůsobit podle potřeb zaměstnavatele.


Dohoda o provedení práce

uzavřená v souladu s § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

 

Zaměstnavatelem:

Název:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sídlo:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapsaný v rejstříku vedeném Městským soudem:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zastoupen:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dále jen „zaměstnavatel“

a

zaměstnancem:

Jméno a příjmení:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bytem:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum narození:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Číslo OP:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
státní příslušnost:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dále jen „zaměstnanec“

I.
Předmět dohody

Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje provést pro zaměstnavatele práci spočívající  ………………………………………………, dále jen „práce“. Místo výkonu práce: ……………………………………..

II.
Pracovní doba

Zaměstnanec práci vykoná v nepravidelné pracovní době. Práci provede do:……………………. . Rozsah výkonu práce podle této dohody nepřekročí 300 hodin za kalendářní rok v souladu se zákoníkem práce.

III.
Odměna

Za vykonanou práci náleží zaměstnanci odměna ve výši …………. Kč, (slovy: ………. Kč). Odměna je splatná po provedení práce do ……………. (datum). Z odměny provede zaměstnavatel srážky podle příslušných právních předpisů.

IV.
Závěrečná ustanovení

Jakékoliv změny či doplňky této dohody je možné činit jen po vzájemné dohodě smluvních stran. Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsahu této dohody porozuměly a že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční podpisy.

 

V …………… dne …………..                                                  V ………….. dne ……..……

…………..………………….                                                       …………..…………………
zaměstnavatel                                                                          zaměstnanec

(razítko a podpis)                                                                      (podpis)

Vytvořte si tuto dohodu online