Vzor dohody o srážkách ze mzdy

Poslední aktualizace: 14. října 2021
K provedení jiných srážek ze mzdy, než vysloveně určuje zákoník práce, se vyžaduje dohoda mezi mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Tento druh dohody se využívá např. na splácení náhrady škody, kterou jste způsobili zaměstnavateli.

Dohoda se uzavírá písemně, jinak je neplatná. Zákoník práce vysloveně neurčuje její obsah, ale je dobré, aby obsahovala důvod srážek ze mzdy, stanovení výše srážek či datum vzniku povinnosti zaměstnavatele zahájit srážky.


Vzor slouží pouze pro inspiraci, doporučujeme text vždy přizpůsobit podle potřeb zaměstnavatele.


Dohoda o srážkách ze mzdy

uzavřená v souladu s § 2045 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi:

Zaměstnavatelem:

Název:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sídlo:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapsaný v rejstříku vedeném Městským soudem:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zastoupen:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dále jen „zaměstnavatel“

a

zaměstnancem:

Jméno a příjmení:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bytem:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum narození:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Číslo OP:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
státní příslušnost:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dále jen „zaměstnanec“

I.
Úvodní ustanovení

Zaměstnanec je v pracovněprávním poměru u zaměstnavatele na pozici . . . . . . . . . . . . . . . . . . .na základě pracovní smlouvy ze dne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S ohledem na dluh zaměstnance vůči zaměstnavateli v celkové výši . . . . . . . . . . . Kč (slovy: . . . . . . . . . . . . .Kč) hodlají smluvní strany tento dluh zajistit srážkami ze mzdy za podmínek stanovených v této smlouvě.

II.
Předmět dohody

Zaměstnanec tímto dává souhlas, aby zaměstnavatel k uspokojení svého nároku prováděl pravidelné srážky ze mzdy zaměstnance v částce . . . . . . . . . . . . . .  Kč měsíčně  (slovy: . . . . . . . . . . . . . .  Kč) počínaje dnem . . . . . . . . . . . . . . .

 III.
Závěrečná ustanovení

Tato dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany výslovně prohlašují a svým podpisem stvrzují, že tuto dohodu uzavírají svobodně, určitě a vážně, s tím, že si obsah dohody řádně přečetly, všemu porozuměly a neshledávají ji rozpornou a nemají žádných výhrad ani námitek. Každá ze smluvních stran obdrží jedno podepsané vyhotovení této dohody.

 

V …………… dne …………..                                                  V ………….. dne ……..……

…………..………………….                                                       …………..…………………
zaměstnavatel                                                                          zaměstnanec

(razítko a podpis)                                                                      (podpis)

Vytvořte si tuto dohodu online