Vzor dohody o pracovní činnosti

Poslední aktualizace: 14. října 2021
Na pracovní činnost v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně (průměrně za dobu sjednanou v dohodě) uzavíráte dohodu o pracovní činnosti.

Dohoda musí splňovat tyto náležitosti:

 • na základě této dohody můžete vykonávat pracovní činnost v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně,
 • dohoda se uzavírá písemně, jinak je neplatná,
 • v dohodě musí být uvedeny sjednané práce, sjednaná odměna za vykonanou práci, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá,
 • dohoda se uzavírá na dobu určitou, maximálně na 12 měsíců,
 • jedno vyhotovení dohody o pracovní činnosti je vám zaměstnavatel povinen vydat.

Vzor slouží pouze pro inspiraci, doporučujeme text vždy přizpůsobit podle potřeb zaměstnavatele.


Dohoda o pracovní činnosti
uzavřená v souladu s § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

 

Zaměstnavatelem:

Název:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sídlo:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapsaný v rejstříku vedeném Městským soudem:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zastoupen:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dále jen „zaměstnavatel“

 

a

 

zaměstnancem:

Jméno a příjmení:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bytem:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum narození:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Číslo OP:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
státní příslušnost:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dále jen „zaměstnanec“

I.
Popis práce

Zaměstnanec se zavazuje pro zaměstnavatele na základě této dohody vykonávat následující druh práce: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zaměstnanec bude práci vykonávat osobně.

II.
Místo výkonu práce

Místem výkonu práce je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zaměstnanec souhlasí s tím, že může být zaměstnavatelem vyslán na dobu nezbytné potřeby na pracovní cestu mimo sjednané místo výkonu práce.

III.
Den nástupu do práce

Dnem nástupu do práce je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV.
Délka sjednání dohody

Tato dohoda se sjednává na dobu určitou – od . . . . . . . . . . . . . . . . do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zaměstnanec bude vykonávat práci v rozsahu maximálně 20 hodin týdně s pravidelnou pracovní dobou 4 hodiny denně/nepravidelnou pracovní dobou.

V.
Výše odměny

Za řádně vykonanou práci odpovídající sjednaným podmínkám bude zaměstnanci poskytována odměna ve výši  . . . . . . . . ,- Kč/hod.

Dnem splatnosti a výplatním termínem odměny je . . . . . . . . den měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikl zaměstnanci nárok na odměnu. Odměna  bude vyplácena v hotovosti/na účet zaměstnance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ze sjednané odměny se zaměstnavatel zavazuje provádět srážky dle příslušných právních předpisů, tedy srážet zálohu na daň z příjmů fyzických osob, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné veřejného zdravotního pojištění, a tyto srážky odvádět příslušným orgánům.

VI.
Povinnosti zaměstnance

Zaměstnanec je povinen vykonávat svěřenou práci svědomitě a odborně, a to podle svých nejlepších schopností a vědomostí, dbát o dobré obchodní jméno zaměstnavatele, řídit se pokyny a příkazy zaměstnavatele.

Zaměstnanec je povinen při výkonu práce dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy na úseku požární ochrany a ochrany životního prostředí, příp. jiné předpisy, vztahující se k jím vykonávanému druhu práce. Zaměstnanec prohlašuje, že byl s těmito předpisy před podpisem této Smlouvy řádně seznámen.

Zaměstnanec se dále zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z právních předpisů, vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci v nejširším slova smyslu. Ve své činnosti se zaměstnanec dále řídí vnitřními předpisy, vnitrofiremními zvyklostmi a pokyny nadřízených osob.

Zaměstnanec se zavazuje zachovávat mlčenlivost o vnitrofiremních informacích, operacích, procedurách, událostech a dalších informacích o obchodních, výrobních a organizačních skutečnostech bez ohledu na způsob, jakým se o nich dozvěděl.  Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení této dohody. V případě, že zaměstnanec způsobí zaměstnavateli vědomě svým chováním či jednáním prokazatelnou škodu, je povinen ji v plné míře nahradit.

Zaměstnanec je srozuměn se skutečností, že je povinen zdržet se jednání znamenajícího porušení obchodního tajemství ve smyslu § 51 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, a že v případě porušení této povinnosti se zaměstnavatel může domáhat proti takovému jednání Zaměstnance ochrany ve smyslu § 53 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků.

VII.
Povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel se zavazuje poskytnout zaměstnanci všechny pracovní prostředky nutné k provedení práce.

Zaměstnavatel vytvoří zaměstnanci pracovní podmínky zajišťující řádný bezpečný výkon práce, poskytne mu sjednanou odměnu a bude dodržovat ostatní podmínky, jak byly sjednány.

VIII.
Zrušení dohody

Tato dohoda může být zrušena:

 • dohodou smluvních stran ke sjednanému dni,
 • výpovědí,
 • okamžitým zrušením.

Kterákoliv ze smluvních stran může tuto dohodu zrušit písemnou výpovědí i bez udání důvodu. Výpovědní doba v takovém případě činí 15 dnů a začíná běžet prvním dnem následujícím po dni, kdy byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.

Zaměstnavatel může tuto dohodu okamžitě zrušit tehdy,

 • byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok, nebo byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců,
 • porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem.

Zaměstnanec může tuto dohodu okamžitě zrušit jen, jestliže:

 • podle lékařského posudku vydaného zařízením pracovně-lékařské péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, nemůže dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné pro něho vhodné práce, nebo
 • zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu nebo náhradu mzdy anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti.

Za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, které je důvodem k okamžitému zrušení této dohody, se považuje zejména:

 • porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost,
 • požívání alkoholu, omamných a psychotropních látek na pracovišti a v pracovní době i mimo pracoviště a vstup pod vlivem těchto látek na pracoviště Zaměstnavatele,
 • narušení kázně pracovního kolektivu, např. pomluvou, vyvoláním hádky popř. jiným konfliktním jednáním,
 • úmyslné poškození majetku nebo dobrého jména Zaměstnavatele,
 • opakované nebo závažné porušení dalších povinností, vyplývajících pro zaměstnance ze zákoníku práce a této smlouvy.

XI.
Závěrečná ustanovení

Ostatní práva a povinnosti stran této dohody se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními obecně závaznými právními předpisy upravujícími pracovněprávní vztahy, jakož i pracovním řádem a dalšími interními předpisy zaměstnavatele.

Zaměstnanec stvrzuje, že byl před uzavřením této dohody řádně seznámen se svými právy a povinnostmi a s pracovními podmínkami.

Obsah této dohody může být změněn písemnou dohodou obou smluvních stran.

Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnavatel a druhé zaměstnanec.

Na důkaz toho, že je smlouva uzavírána svobodně a vážně, strany vlastnoručně podepisují.

 

V …………… dne …………..                                                  V ………….. dne ……..……

…………..………………….                                                       …………..…………………
zaměstnavatel                                                                          zaměstnanec

(razítko a podpis)                                                                      (podpis)

Vytvořte si tuto dohodu online