Vzor dohody o hmotné odpovědnosti

Poslední aktualizace: 14. října 2021
Pokud zaměstnanec přichází do styku s hodnotami zaměstnavatele, které je povinen vyúčtovat, musí uzavřít dohodu, která bývá často podmínkou pro výkon některých práv.

Obvykle jde o profese skladníka, prodavače, účetního, řidiče apod. Zabývá se jí § 252 zákoníku práce. Dohodu lze uzavřít samostatně, ale může být i součástí pracovní smlouvy, může ji uzavřít osoba starší 18 let. Uzavírá se písemně, jinak je neplatná. Zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo dnem odstoupení od této dohody.


Vzor slouží pouze pro inspiraci, doporučujeme text vždy přizpůsobit podle potřeb zaměstnavatele.


Dohoda o hmotné odpovědnosti

uzavřená podle § 252 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů mezi:

 

Zaměstnavatelem:

Název:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sídlo:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapsaný v rejstříku vedeném Městským soudem:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zastoupen:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dále jen „zaměstnavatel“

 

a

 

zaměstnancem:

Jméno a příjmení:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bytem:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum narození:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Číslo OP:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

státní příslušnost:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dále jen „zaměstnanec“

I.
Předmět dohody

Zaměstnavatel a zaměstnanec uzavřely dne . . . . . . . . . . pracovní smlouvu, na základě které vykonává zaměstnanec práci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Na základě této dohody zaměstnanec přebírá hmotnou odpovědnost za rozdíl na svěřených hodnotách, které je povinen vyúčtovat ve smyslu ustanovení § 252 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

II.
Práva a povinnosti smluvních stran

Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodly, že zaměstnanec přebírá hmotnou odpovědnost za hodnoty, které převzal podle inventárního seznamu ze dne. . . . . . . . . . Zaměstnanec dále odpovídá i za následující hodnoty:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pozn.: seznam svěřených cenin, hotovostí, zboží, zásoby materiálu apod.).

Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodli, že na základě této dohody o hmotné odpovědnosti bude zaměstnanec zodpovídat také za hodnoty, které mu budou svěřeny na vyúčtování po dobu trvání pracovního poměru.

Inventarizace hodnot svěřených k vyúčtování musí být provedena ke dni podpisu této dohody, jakož i v následujících případech:

  1. a) při zániku této dohody,odstoupení ve smyslu § 177 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
    b) při změně ve funkci vedoucího nebo jeho zástupce,
    c) při přeřazení zaměstnance na jinou práci nebo jiné pracoviště.

Zaměstnanec odpovídá za rozdíl na svěřených hodnotách, které je povinen vyúčtovat, pokud neprokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění. Zaměstnavatel se zavazuje zajišťovat zaměstnanci podmínky pro řádný výkon práce spojené s hmotnou odpovědností zaměstnance. V případě, že zaměstnanec zjistí, že nemá potřebné podmínky, pro řádný výkon práce spojené s hmotnou odpovědností, je povinen tyto nedostatky zaměstnavateli ihned oznámit.

 III.
Závěrečná ustanovení

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Tato dohoda o hmotné odpovědnosti zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo dnem odstoupení od této dohody.

Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každé provedení má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Tuto dohodu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků. V otázkách touto dohodou neupravených se použijí podpůrně ustanovení zákoníku práce.

Smluvní strany si dohodu přečetly, jejímu obsahu, právům a povinnostem z ní vyplývajícím porozuměly, přičemž na znamení souhlasu s jejím obsahem a se skutečností, že dohodu neuzavřely v tísni, pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek, ji vlastnoručně podepisují.

 

 

V ……………….. dne ……………………

…………………..
Zaměstnavatel
(razítko a podpis)

 

V ……………….. dne ……………………

………………….
Zaměstnanec
(podpis)

Vytvořte si tuto dohodu online