Přestávka na stravování, stravenky a stravné

Poslední aktualizace: 6. srpna 2019
Zákoník práce řadí poskytnutí přestávky na stravování zaměstnancům mezi základní pracovní podmínky.

Zákoník práce ukládá povinnost každému zaměstnavateli, který zaměstnává alespoň jednoho zaměstnance, jenž v rámci pracovní směny vykonává práci déle než 6 hodin, zajistit přestávku na stravování.

Dle § 236 zákoníku práce:

1) Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování; tuto povinnost nemá vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu.

(2) Bylo-li to dohodnuto v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpisu, poskytuje se zaměstnancům stravování; zároveň mohou být dohodnuty nebo stanoveny další podmínky pro vznik práva na toto stravování a výše finančního příspěvku zaměstnavatele, jakož i bližší vymezení okruhu zaměstnanců, kterým se stravování poskytuje, organizace stravování, způsob jeho provádění a financování zaměstnavatelem, nejsou-li tyto záležitosti upraveny pro určený okruh zaměstnavatelů zvláštním právním předpisem. Tím nejsou dotčeny daňové předpisy.

(3) Bylo-li to dohodnuto v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpisu, může být cenově zvýhodněné stravování poskytováno

  1. a)bývalým zaměstnancům zaměstnavatele, kteří u něj pracovali do odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
  2. b)zaměstnancům po dobu čerpání jejich dovolené,
  3. c)zaměstnancům po dobu jejich dočasné pracovní neschopnosti.

Zaměstnavatel může zaměstnancům na stravování přispívat v podobě stravenek nebo snížené ceny obědů, které nabízí v rámci závodního stravování. Příspěvek na stravování není povinností zaměstnavatele, pokud zaměstnance nevyšle na pracovní cestu. V opačném případě musí dle zákona vyplatit zaměstnanci stravné.

Na stravné má nárok ten zaměstnanec, který byl zaměstnavatelem vyslán na pracovní cestu. Sazby upravuje zákoník práce v § 163 odst. 1 a v § 176 odst. 1 pro tuzemské cesty a v § 170 jsou uvedeny náhrady za zahraniční cesty.