Vzor dohody o zvýšení kvalifikace

Poslední aktualizace: 14. října 2021
Zaměstnavatel s vámi může uzavřít dohodu, kterou se vám zavazuje umožnit zvýšení kvalifikace (dle § 231 zákoníku práce) poskytováním pracovního volna, náhradou mzdy a úhradou dalších nákladů spojených se studiem.

Vy se takovou dohodou zavazujete setrvat po skončení studia u zaměstnavatele po určitou dobu v pracovním poměru (maximálně pět let) nebo mu uhradit náklady spojené se studiem, a to i tehdy, když skončíte pracovní poměr před ukončením studia. Dohodu upravuje v § 234 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Jestliže náklady na prohlubování kvalifikace (dle § 230 zákoníku práce) překročí 75 000 Kč, může zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít také kvalifikační dohodu.

Dohoda musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná.

Musí:

  • obsahovat druh kvalifikace a způsob jejího zvýšení, studijní obor a označení školy, druhy nákladů a jejich celkovou částku, kterou bude zaměstnanec povinný uhradit zaměstnavateli, pokud nesplní svůj závazek setrvat u něho v pracovním poměru po sjednanou dobu,
  • obsahovat dobu, po kterou se zavazujete setrvat u zaměstnavatele v pracovním poměru, přičemž tato doba nesmí přesáhnout 5 let.

Zaměstnanec nemusí zaměstnavateli platit vynaložené náklady, jestliže:

  • je dlouhodobě nezpůsobilý vykonávat práci, kvůli které zvýšení kvalifikace podstoupil, bez svého zavinění,
  • pracovní poměr byl ukončen výpovědí zaměstnavatele nebo dohodou,
  • utrpěl pracovní úraz, je nemocný z povolání, a dle lékařského posudku nemůže vykonávat práci, která vedla ke zvýšení kvalifikace,
  • alespoň půl roku během 12 po sobě jdoucích měsíců nevyužil vyšší kvalifikaci.

Vzor slouží pouze pro inspiraci, doporučujeme text vždy přizpůsobit podle potřeb zaměstnavatele.


Dohoda o zvýšení kvalifikace

uzavřená v souladu s § 234-5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Zaměstnavatelem:

Název:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sídlo:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IČO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapsaný v rejstříku vedeném Městským soudem:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zastoupen:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dále jen „zaměstnavatel“

a

zaměstnancem:

Jméno a příjmení:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bytem:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datum narození:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Číslo OP:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
státní příslušnost:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

dále jen „zaměstnanec“

I.
Předmět dohody

Zaměstnanec si  zvýší svou kvalifikaci, a to studiem pořádaným ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. . . . . . . . . . . .  (název vzdělávací instituce). Jedná se o studium . . . . . . . . . . . .  (název studia), které bude zahájeno ­dne . . . . . . . . . . . . a ukončeno dne . . . . . . . . . . . . Předepsaným způsobem . . . . . . . . . . . .

K dosažení tohoto účelu uhradí zaměstnavatel náklady na výše uvedené studium podle požadavku pořádající instituce (studijní náklady).  Celkové náklady budou dosahovat výše . . . . . . . . . . . .  Kč (slovy: . . . . . . . . Kč).

II.
Povinnosti zaměstnance

Zaměstnanec se zavazuje uskutečnit a úspěšně ukončit studium uvedené v článku jedna této dohody; podle pokynů a požadavků zaměstnavatele předkládat zprávy o průběhu a výsledcích studia.  Zaměstnanec se zavazuje po úspěšném ukončení studia předepsaným způsobem a ve stanoveném termínu setrvat v pracovním poměru u zaměstnavatele po dobu . . . . . . . . . . . . (nejdéle 5 let), tj. do . . . . . . . . . . . . Zaměstnanec se zavazuje nahradit zaměstnavateli náklady uvedené v článku jedna této dohody při nesplnění závazku setrvat v pracovním poměru po dobu uvedenou v článku dva této dohody, včetně případů ukončení pracovního poměru dohodu nebo výpovědí danou zaměstnavatelem dle § 52 písm f) a g) a § 55 zákoníku práce.  Nejvyšší celková částka, kterou zaměstnanec bude takto povinen uhradit, činí . . . . . . . . .  Kč (slovy: . . . . . .  Kč).

III.
Nesplnění dohody

V případě, že zaměstnanec výše uvedený závazek setrvat u zaměstnavatele do . . . . . . . . . . . . nesplní pouze zčásti, povinnost nahradit náklady se poměrně sníží. Pro případ, že zaměstnanec rozváže pracovní poměr před ukončením studia uvedeného v článku jedna této dohody, se zaměstnanec zavazuje nahradit zaměstnavateli náklady, které zaměstnavatel na toto studium vynaložil od data uzavření této dohody do doby ukončení pracovního poměru zaměstnance. Pro případ, že studium nedokončí z jiných než vážných důvodů, zavazuje se zaměstnanec nahradit zaměstnavateli náklady na toto studium, které zaměstnavatel vynaložil od data uzavření dohody do doby zanechání studia.

IV.
Závěrečná ustanovení

Zaměstnanec se zavazuje postupovat tak, aby nezpůsobil zaměstnavateli škodu. Platnost a účinnost této smlouvy nastává ke dni podpisu smlouvy oběma stranami. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a po jejím podpisu si každá ze stran ponechá po jednom stejnopisu.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, jsou oprávněny smlouvu uzavřít, její obsah je jim znám a na důkaz své svobodné a vážné vůle připojují svůj podpis.

 

V …………… dne …………..                                                  V ………….. dne ……..……

…………..………………….                                                       …………..…………………
zaměstnavatel                                                                          zaměstnanec

(razítko a podpis)                                                                      (podpis)

Vytvořte si tuto dohodu online